Najš­pič­ko­vej­šie auto od For­du je tu. Špor­to­vé GT-čko v naj­nov­šej ver­zii

Richard Vitkovský / 17. mája 2017 / Auto

zdroj: pixabay.com

Prie­kop­níc­ku auto­mo­bi­lo­vú znač­ku Ford netre­ba urči­te niko­mu pred­sta­vo­vať. Vďa­ka nej sa výro­ba áut pod­stat­ne zrých­li­la, keď­že fir­ma priš­la, ako prvá na sve­te, s pohyb­li­vou mon­táž­nou lin­kou, ako ju pozná­me dote­raz. V roku 2004 Ford prek­va­pil auto­mo­bi­lo­vých nad­šen­cov super špor­tia­kom s náz­vom GT, kto­rý je tu momen­tál­ne v dru­hej gene­rá­cii, kto­rá vôbec nes­kla­ma­la.

Nový špor­to­vý auto­mo­bil sa odha­ľo­val naozaj poma­ly a prvý­krát sa s ním moh­li fanú­ši­ko­via štvor­ko­le­so­vých táto­šov stret­núť v roku 2015 na auto­mo­bi­lo­vej výsta­ve v Det­ro­ite. Na zákla­de reak­cií fanú­ši­kov bolo zrej­mé, že fir­ma Ford má v ruká­ve sku­toč­ný skvost. Ostré hra­na­té tva­ry, zadné kríd­la – pros­te wau. Auto­mo­bil vyze­ral plno­hod­not­ne dokon­če­ný. Ale vziš­la otáz­ka. Je ten­to pro­dukt naozaj reál­ny? Je to iba osla­va víťazs­tva mode­lu GT40 50 rokov po závo­doch v Le Mans, kde Ford obsa­dil všet­ky tri prieč­ky?

Tajom­ný auto­mo­bil koneč­ne rea­li­tou

Odpo­veď na otáz­ku priš­la o pár mesia­cov neskôr, keď fir­ma auto­mo­bil pre­sta­la skrý­vať. A o rok neskôr, keď sa víťa­zom Le Mans 2016 stal reál­ny stroj, bolo všet­ko isté. Je tu nové auto. Nový model bol naozaj chrá­ne­ný ako oko v hla­ve. Jeho výro­ba zača­la v super­taj­nom dizaj­no­vom štú­diu. O auto­mo­bi­le vede­lo okrem dizaj­né­rov ešte zopár vedú­cich pred­sta­vi­te­ľov fir­my.

športový automobil

zdroj foto­gra­fie: forbes.com

Po debu­te v Det­ro­ite sa fanú­ši­ko­via násled­ne stret­li s auto­mo­bi­lom na výsta­ve v New Yor­ku. Začiat­kom roka 2017 opäť, avšak ten­to­krát už aj s reál­nou mož­nos­ťou tes­tu. Pod­ľa šéf­di­zaj­né­ra bolo cie­ľom vytvo­riť naj­lep­ší pomer medzi váhou a výko­nom v porov­na­ní so všet­ký­mi auto­mo­bil­mi sve­ta. Toto sa však úpl­ne nepo­da­ri­lo. Pre­čo? Aj napriek tomu, že boli pou­ži­té špič­ko­vé a ľah­ké mate­riá­ly ako kar­bón a hli­ník, dizaj­né­ri sa roz­hod­li obe­to­vať váhu v pros­pech vylep­še­ní stro­ja, aktív­nej aero­dy­na­mi­ky a aktív­ne­ho tlme­nia, aby auto­mo­bil dosia­hol ešte lep­šie časy na okru­hoch.

Porov­na­nie s kon­ku­ren­ci­ou

Aké sú však naj­dô­le­ži­tej­šie para­met­re auto­mo­bi­lu? Počet koní moto­ra Eco­Bo­ost V6 sa zasta­vil na čís­le 647 a doká­že vyvi­núť rých­losť 348 kilo­met­rov za hodi­nu. Napriek slo­vu „eko“ motor nepat­rí k naje­ko­lo­gic­kej­ším. Váha vozid­la je 1 385 kilo­gra­mov. Ako obsto­jí v porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou?

ford gt

zdroj foto­gra­fie: pixabay.com

Naprí­klad Fer­ra­ri 488GTB váži o nie­čo viac – 1 475 kilo­gra­mov, pri­čom rých­losť je niž­šia. Maxi­mál­ka je 330 kilo­met­rov za hodi­nu a počet koní 660. Napro­ti tomu McLa­ren 675LT je na tom mier­ne lep­šie s váhou – 1 352 kilo­gra­mov, ale rých­los­ťou je na tom pres­ne ako Fer­ra­ri. A cena? Za taký­to stroj budú­ci maji­teľ minie v pre­poč­te 365 848 EUR.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)