Najú­žas­nej­šie a najin­špi­ra­tív­nej­šie miesta, ktoré si môžeš pre­na­jať cez Airbnb

Nikola Tokárová / 26. januára 2016 / Tools a produktivita

Každý skú­se­nejší ces­to­va­teľ už určite využil por­tál Airbnb na uby­to­va­nie počas svo­jich ciest. Okrem toho, že Airbnb ponúka inú formu uby­to­va­nia a teda aj iný záži­tok z celej cesty, zďa­leka táto odliš­nosť nekončí tým, že bývaš „u nie­koho doma“. Nie­ktorí pre­na­jí­ma­te­lia sa totiž roz­hodli, že zájdu ešte omnoho ďalej a záži­tok tak svo­jim náv­štev­ní­kom neos­tane len z ciest, kto­rých sa zúčast­nili, ale aj z pobytu z miesta, v kto­rom pre­spá­vali.

Ponuka sa pohy­buje od vagó­nov a sta­nov až po stre­do­veké zámky. Na Airbnb sa dá nájsť nespo­četné množ­stvo uni­kát­nych miest. A viete čo je na nich naj­lep­šie? Na takýto pobyt nemu­síte šet­riť tri výplaty, väč­ši­nou sú totiž cenovo veľmi pri­ja­teľné.

Ponú­kame ti ukážku 14 uni­kát­nych miest zo sveta.

Cigán­sky vagón“ v stre­do­ve­kej dedine, Mont St. Jean , Bur­gundy, Fran­cúz­sko. Cena je 62 dolá­rov na noc.

1 (1)

Má jed­no­du­chý inte­riér a kapa­citu pre dvoch. Ponúka výhľad na oko­litú kra­jinu a posky­tuje elek­trický krb, spr­chu a toaletu.

2

Ak ste sa ako deti hrali radi s vlá­čikmi, určite zatú­žite nav­ští­viť aj tento vlak.

3

Ponúka úžasný výhľad na neďa­leké jazero a nachá­dza sa na pozemku pre­na­jí­ma­teľa s roz­lo­hou 30 tisíc akrov na ranči v Shir­ley Basin, Wyo­ming.

4

Napriek tomu, že je zaria­dený veľmi jed­no­du­cho, vnútri sa nachá­dza posteľ, ľadové boxy na skla­do­va­nie jedla a dre­vený krb. Hos­tia chvá­lia výhľad na hviezdy. Jeden z náv­štev­ní­kov opí­sal jeho pobyt vo vagóne ako jedno z naj­ma­gic­kej­ších miest, kde kedy bol.

5

Pri­vátny ostrov v Belize, oblasť známa ako naj­lep­šie miesto na šnorch­lo­va­nie a rybár­če­nie v celej kra­jine

6

Vďaka men­šej roz­lohe ostrova ponúka spek­ta­ku­lárny 360° výhľad z kaž­dého miesta.

7

Na ostrove je miesto pre šty­roch, nachá­dza sa tu hlavný a druhý bun­ga­lov. Stojí síce 350 dolá­rov na noc, čo je však pri pre­počte na jed­ného cena podobná ako vo štvor­hviez­dič­ko­vých hote­loch v Bra­ti­slave.

bung

Ostrovy sú popu­lárne aj v iných čas­tiach sveta. Táto spálňa je jedna z troch v cha­lupe na ostrove blízko Ottawy, Kanady a ponúka raj v divo­čine.

8

Cha­lupy náj­deš na Big Rideau Lake, kam sa dá dostať pomo­cou kanoe za 10 minút z pev­niny. Cena je 161 dolá­rov na noc a má kapa­citu 6 ľudí.

9

Za 120 dolá­rov na noc si môžeš pre­na­jať auto­bus odpar­ko­vaný na západe Štok­holmu.

10

Pohodlne sa tu vyspia šty­ria. Vo vrch­nej časti auto­busu nahra­dili sedadlá postele a vznikla tu spálňa.

11

Kúpeľňu môžu hos­tia pou­žiť v neďa­le­kom dome, pre­tože vnútri auto­busu sa žiadna nena­chá­dza. Na stre­che je však pose­de­nie s gri­lom a zadná časť auto­busu posky­tuje tento výhľad.

12

Ak ťa neláka auto­bus, môžeš skú­siť dom z pre­prav­ných kon­taj­ne­rov za 123 dolá­rov na noc.

13

Je situ­ovaný v Palma de Mal­lorca v Špa­niel­sku. Uby­tuje tri osoby a dis­po­nuje množ­stvom vyba­ve­nia.

14

Exte­riér ponúka fan­tas­tickú terasu s malým bazé­nom.

15

Ak ťa nezau­jalo nič dote­raz, čo takto vyskú­šať si život ako kráľ na hrade? Môžeš to skú­siť v Galwvay v Írsku.

16

Hrad má 600 rokov, takže Peter, ktorý uby­to­va­nie ponúka musel impro­vi­zo­vať pri vymýš­ľaní nie­kto­rých detai­lov, ako je naprí­klad kúpeľňa a spr­cha. Za 146 dolá­rov za noc si môžeš pre­na­jať spálňu na vrch­nom poschodí a iné časti hradu.

Peter varuje, že u neho sa hos­tia nebudú cítiť úplne ako v čis­tuč­kom útul­nom hoteli, na druhú stranu tu nájdu arte­fakty, ktoré k hradu sku­točne pat­ria: pavu­činy, točité scho­disko a iné. Hod­no­te­nie uží­va­te­ľov je 5 hviez­di­čiek.

17

Hrady a zámky nie sú na Airbnb ano­má­liou. Na území Fran­cúz­ska ich môžeš nájsť aj tucet, naprí­klad tento v Mont­fer­rand-du-Péri­gord.

19

Za 135 dolá­rov na noc sa môžeš k spánku ukla­dať v sku­toč­nom zámku.

20

Posky­tuje uby­to­va­nie pre pia­tich a ponúka takýto výhľad na fran­cúz­sky vidiek.

21

Ak si na náv­števe v Aus­trá­lii, tento dom na strome situ­ovaný v Blue Moun­tains môže byť mies­tom, kde by si chcel pre­spať.

22

Bud­get budeš síce potre­bo­vať väčší, ale za 676 dolá­rov máš k dis­po­zí­cii letis­kovú posteľ, krb, kúpele a okná po celej dĺžke stien.

23

V dome na strome je aj malá kuchyňa, kde si môžeš pri­pra­viť jedlo na celo­denné výlety. Dom je totiž umiest­nený medzi dvoma národ­nými par­kami.

24

Pokiaľ ku kom­fortu nepot­re­bu­ješ 4 solidné steny, môžeš ostať v stane v Brad­forde, Anglicku za 131 dolá­rov na noc.

25

Náj­deš v ňom postele a krb, ale väč­šina vyba­ve­nia slúži celej komu­nite – či už kúpeľňa, obrov­ský vyhrie­vaný bazén alebo spo­ločná jedá­leň.

26

Ak chceš väčší stan, môžeš ostať v tejto Mon­gol­skej jurte už za 50 dolá­rov na noc. Nachá­dza sa v Dráž­ďa­noch v Nemecku.

27

Vnútri je veľký farebný pries­tor, dve postele, kuchyn­ský stôl a dre­vený krb. Hos­tia majú pri­vátny vchod do kúpeľne a kuchyne vo ved­ľaj­šom dome.

28

Ďal­šia ponuka nie je veľmi vhodná pre vyso­kých ľudí, v tomto mlyne pri Amster­dame by si mohli ľahko udrieť hlavu.

29

Na obrázku je jedna z troch spální, ktorá sa nachá­dza v celom mlyne.

30

Dokopy je pre 6 hostí, dis­po­nuje obrov­skou obý­vač­kou, dvomi kúpeľ­ňami a kuchy­ňou. Cena za jednu noc 278 dolá­rov.

31

Tento aty­pický dom v Taose v Novom Mexiku je úplne sebes­tačný. Zachy­táva daž­ďovú vodu, gene­ruje si vlastnú elek­trinu solár­nymi panelmi a vyku­ruje sa bez potreby paliva. Noc v tomto dome vychá­dza na 125 dolá­rov.

32

Eko­lo­gický našťas­tie nezna­mená spar­ťan­ský, vnútro domu je moderné, má wifi, tele­ví­zor a aj práčku.

33

Ak máš rád vodu, pre­najmi si túto jachtu. Je ukot­vená v Marina del Rey v Kali­for­nii a vychá­dza len 75 dolá­rov na noc.

34

Aj keď s ňou nemô­žeš vyplá­vať, poskytne noc­ľah trom oso­bám a dis­po­nuje kuchy­ňou a kúti­kom na sede­nie.

35

Si skôr zimný tip? Alebo sa chceš inšpi­ro­vať mužom z Bro­ok­lynu a uro­biť si biz­nis zo snehu? Pat­rick Hor­ton posta­vil Iglu, ktoré pre­na­jíma na Airbnb.

1

Pri­dal aj vode­odolné svetlá a van­kúše. Iglu sa nachá­dza v záh­rade pred jeho domom.

2

A za 200 dolá­rov na noc môžeš zažiť takúto mra­zivú roman­tiku.

3

Pokiaľ si mys­líš, že na Slo­ven­sku sa nič podobné nena­chá­dza, tak čítaj ďalej. Okrem uby­to­vaní v gotic­kých pan­stvách a chat­kách od výmyslu sveta si vieš rezer­vo­vať noc aj na týchto mies­tach.

36

Ak chceš pre seba a svoju polo­vičku roman­tiku na samotke a nemáš veľkú roz­po­čet, za 28 dolá­rov na noc môžete ostať v tomto prí­vese v Kru­pine.

Nedis­po­nuje síce kúpeľ­ňou, inte­riér je však domys­lený do kaž­dého detailu a posky­tuje nád­herný výhľad.

38

Tento prí­ves susedí a delí sa o spo­ločné pries­tory aj s tee­pee, ktoré má kapa­citu pre pia­tich ľudí a stojí 44 dolá­rov na noc.

39

A ak máš záu­jem o podobný výlet, no o kúsok luxus­nejší, vyskú­šaj tento stan v Čebov­ciach.

41

Padne vhod, ak chceš vyra­ziť s rodi­nou alebo par­tiou kama­rá­tov. Má kapa­citu 8 ľudí a vyjde ťa 57 dolá­rov na noc. Kúpeľňa sa nachá­dza v neďa­le­kom dome a nemu­síš sa báť, že by išlo o podobný typ ako v kem­poch. Ponúka totiž pohod­lie a úro­veň kla­sic­kých domov.

42

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)