Naj­väč­šia cowor­kin­gová sieť WeWork otvo­rila apart­mány pre fre­e­lan­ce­rov

Ľudovít Nastišin / 20. apríla 2016 / Business

V tomto odváž­nom kroku už WeWork pri­stú­pilo k mikro-apart­mánu WeLive, ktorý sa ofi­ciálne otvo­ril v NewY­orku. Samos­tatná skla­da­cia posteľ sa pohy­buje okolo 1400 dolá­rov za mesiac. Ak chceš viac súkro­mia, samos­tatná izba sa pohy­buje okolo 2000 dolá­rov za mesiac. 

Spo­loč­nosť, ktorá si uro­bila svoje meno ( a zís­kala 16 miliar­dovú valu­áciu) pre­na­jí­ma­ním works­pa­ceov, chce teraz to isté dosiah­nuť so zdie­ľa­ným uby­to­va­ním.

V tomto odváž­nom kroku už WeWork pri­stú­pilo k mikro-apart­mánu WeLive, ktorý sa ofi­ciálne otvo­ril v NewY­orku. Samos­tatná skla­da­cia posteľ v ňom sa pri­tom pohy­buje okolo 1400 dolá­rov za mesiac. Ak chceš viac súkro­mia, samos­tatná izba sa pohy­buje okolo 2000 dolá­rov za mesiac.

Ďalej je tu 125 dolá­rový popla­tok za vyba­ve­nie, v kto­rom máš “all the cof­fee, tea and beer you can drink.”

welive-purposefully-kept-the-rooms-small-to-encourage-people-to-go-out-and-use-the-community-spaces

Všetky izby a postele sú vrá­tane pre­vlie­čok a podob­ných vecí. Tak­tiež majú full-time upra­to­va­čov, ping-pon­govú miest­nosť a biliard a well­ness miest­nosť v kto­rej sa konajú hodiny jógy.

V súčas­nosti má spo­loč­nosť dve takéto miesta. Jedno je v New Yorku a druhé v Crys­tal City, čo je blízko Was­hing­tonu DC. Druhá loka­lita je o niečo lac­nej­šia.

Takže, ako to v takom bytíku vyzerá?

welives-average-apartment-size-is-450-square-feet-this-studio-starts-at-2000-a-month

theres-even-a-rooftop-for-people-to-enjoy-which-will-soon-be-complete-with-a-jacuzzia-giant-communal-kitchen-table-is-for-residents-to-eat-their-meals-and-enjoy-the-monthly-catered-potluck-dinnersthe-hallways-are-lined-with-comfy-couches-so-people-have-room-to-work

the-feel-also-covers-gym-classes-like-barre-and-yoga-and-other-community-activitiesa-125-amenities-fee-includes-a-monthly-cleaning-service-it-also-takes-care-of-all-the-cable-internet-utilities-and-laundry-that-are-normally-a-part-of-rentingthe-bathroom-also-comes-fully-stocked-and-a-welcome-duffel-gives-you-some-toiletry-basics-when-you-arriveeverything-is-fully-furnished-down-to-the-sheets-on-the-bed-too-welives-vibe-ends-up-looking-like-an-upscale-ikea

Zdroj: busi­nes­sin­si­der.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)