Naj­väč­šia loď na svete za 1 miliardu vyra­zila na svoju prvú plavbu

Rudolf Nečas / 23. mája 2016 / Tools a produktivita

Pojem luxusná plavba dostal úplne nový roz­mer. A to poriadne veľký.

Asi týž­deň dozadu si Royal Carib­bean pre­vzali svoju naj­nov­šiu loď. Har­mony of the Seas je tre­tia loď spo­loč­nosti v triede Oasis — Oasis of the Seas a Allure of the Seas vstú­pili do služby v roku 2009 resp. 2010. S dĺž­kou 362 met­rov a hmot­nos­ťou 226 963 ton je miliar­dová Har­mony of the Seas naj­väč­šia výletná loď všet­kých čias.

at-1188-feet-long-harmony-of-the-seas-is-roughly-the-same-length-as-five-boeing-747s-placed-end-to-end

Har­mony pre­vzala titul naj­väč­šej výlet­nej lode na svete od jej ses­ter­ského pla­vidla, Allure of the Seas. Avšak, Har­mony je nie­len väč­šia ako jej ses­ter­ské lode, je tiež poriadne vylep­šená. Od doby uve­de­nia triedy Oasis nasa­dila výletná linka nový menší, sofis­ti­ko­va­nejší rad lodí nazva­ných trieda Quan­tum. Podľa pre­zi­denta a CEO Royal Carib­bean, Micha­ela Bay­le­yho je Har­mony plná vylep­šení pou­ží­va­ných v lodiach triedy Quan­tum.

Vzali sme triedu Oasis, pre­pra­co­vali sme ju, aby posky­to­vala fun­kcie z triedy Quan­tum,” pove­dal Bay­ley v roz­ho­vore pre Busi­ness Insi­der. “Har­mony of the Seas má väč­šie luxusné kajuty, nové reštau­rá­cie, novú výzdobu, rôzne verejné pries­tory a cel­kovo vylep­šený hos­ťov­ský záži­tok v porov­naní s ostat­nými Oasis loďami.”

Tisíce ľudí sa zhro­maž­dili, aby sa pozreli ako Har­mony of the Seas prvý krát vypláva z lode­nice v Saint-Nazaire vo Fran­cúz­sku na svoju cestu do Sout­hamp­tonu v Anglicku.

its-powered-by-three-25000-horsepower-and-three-18600-hp-wrtsil-diesel-generators-they-drive-three-electric-azipod-thrusters

A teraz zopár fak­tov o tomto kolose. Dĺžka lode, 362 met­rov, je pri­bližne ako rov­naká ako 5 za sebou posta­ve­ných lie­ta­diel Boeing 747. Na jej pohon slúži cel­kovo 6 die­se­lo­vých gene­rá­to­rov. Tri z nich majú výkon po 25 000 koní a zvyšné tri majú po 18 600 koní. Elek­tric­kou ener­giou pohá­ňajú 3 lodné skrutky.

Podľa Royal Car­ri­bean dokáže loď plá­vať rých­los­ťou 22 uzlov, čo je pri­bližne 40 kilo­met­rov za hodinu. Har­mony je tiež vyba­vená štyrmi 7 500 koňo­vými motormi na prove, ktoré jej pomá­hajú pri manév­ro­vaní v prí­stave.

here-are-two-of-the-azipods

Loď má 18 palúb a v 2 747 kaju­tách pojme až 6 780 hostí. Posádku lode tvorí 2 100 ľudí z celého sveta. Loď je roz­de­lená do sied­mich “štvrtí”, z kto­rých každá má vlastný vzhľad. Rov­nako ako ostatné lode triedy Oasis má Har­mony of the Seas v zadnej časti amfi­te­áter. Na palube samoz­rejme nesmie chý­bať kasíno.

Medzi poriadne vychy­távky lode patrí určite aj robo­tický bio­nický bar. Ale sú tu aj bež­nej­šie atrak­cie, ako naprí­klad divadlo. Na vyšan­te­nie sa vo vode nemu­síš ská­kať cez palubu, tri vodné kĺzačky, z kto­rých jedna má výšku 10 poschodí, alebo 4 bazény a 10 víri­viek musí sta­čiť kaž­dému.

heres-royal-caribbeans-robotic-bionic-bar-there-are-also-20-different-dining-options-available

Okrem toho sú na lodi k dis­po­zí­cií dva simu­lá­tory sur­fo­va­nia, dve 13 met­rov vysoké lezecké steny, klzisko a bas­ket­ba­lové ihrisko. Na pre­pra­vo­va­nie sa po osem­nás­tich poscho­diach tohto mon­štra ti poslúži 24 výťa­hov.

Pre­zi­dent a CEO Royal Carib­bean, Michael Bay­ley oča­káva, že sa štvrtá loď triedy Oasis pridá k flo­tile na začiatku roka 2018.

the-ship-is-divided-into-seven-neighborhoods-each-with-a-distinctive-themeheres-the-royal-theatre-near-the-bow-of-the-shiplike-the-other-oasis-class-ships-harmony-of-the-seas-has-an-amphitheater-at-its-sternslot-machine-time

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)