Naj­väč­šia sociálna sieť zru­šila stáž štu­den­tovi, ktorý odha­lil ich bez­peč­nostné nedos­tatky!

Alexandra Dulaková / 14. augusta 2015 / Zaujímavosti

Aj keď sa vyna­lie­za­vosť a ini­cia­tíva väč­ši­nou cení, neplatí to v prí­pade, keď sa tieto cnosti zame­rajú na chyby zamest­ná­va­teľa. Naj­väč­šia sociálna sieť preto odmietla zamest­nať štu­denta Har­vardu, ktorý kon­tro­verzne pou­ká­zal na nedos­tatky ich bez­peč­nost­ných opat­rení.

Ak sa nám naskytne mož­nosť pra­co­vať so spo­loč­nos­ťou, ktorá vo svo­jom odbore jed­no­značne vedie a pre ktorú by radi pra­co­vali mili­óny ďal­ších záu­jem­cov, väč­ši­nou sa sna­žíme čo naj­lep­šie zapô­so­biť a sekať pred nimi dob­rotu. Mini­málne väč­šina ľudí by tak konala. Aran Khanna sa ale roz­ho­dol pre úplne inú stra­té­giu. Je otázne, či chcel na svo­jich poten­ciál­nych zamest­ná­va­te­ľov zapô­so­biť, alebo či mal jed­no­du­cho úprimnú chuť odha­liť neprí­jemný zádr­heľ, na ktorý natra­fil. Kaž­do­pádne, výsle­dok bol pre jeho kari­éru vcelku nega­tívny.

Aran Khanna

V máji Khanna verej­nosti pro­stred­níc­tvom svojho blogu odha­lil plu­gin, vďaka kto­rému je možné odha­liť presnú polohu kaž­dého uží­va­teľa, ktorý pou­žíva Face­book Mes­sen­ger. Keďže ide o drvivú väč­šinu, ak nie o všet­kých, išlo o zve­rej­ne­nie prí­stupu ku geolo­ká­cii mili­ó­nov ľudí. Zne­užil pri­tom práve fakt, že podľa nasta­vení Face­bo­oku každý uží­va­teľ svoju aktu­álnu pozí­ciu zdieľa auto­ma­ticky. Pri­tom tento objav mohli využí­vať aj ľudia, ktorí na Face­bo­oku neboli pria­te­lia – sta­čilo zahá­jiť kon­ver­zá­ciu. Tento plu­gin si stiahlo viac ako 85,000 ľudí.

Pozor­nosť sa dosta­vila aj od mediál­nych gigan­tov ako The Daily mail, Huf­fing­ton Post, či the Guar­dian. Samotný Face­book Khan­novi zame­dzil komu­ni­ká­ciu s verej­nos­ťou a o týž­deň neskôr vypus­tili aktu­ali­zá­ciu, v kto­rej už zákerné vypát­ra­nie nebolo možné.

Aj keď Khanna svoj vyná­lez využil najmä ako pred­met štú­dií a napí­sal o ňom na Har­varde case study, Face­book jeho pre­šľap zobral bez štipky pocho­pe­nia a o pár dní dohot­nutú stáž zru­šil. Odvo­lá­val sa na poru­še­nie etic­kých noriem, ktoré Face­book musí vo vzťahu ku svo­jim uží­va­te­ľom dodr­žia­vať, ako aj na pre­kro­če­nie kom­pe­ten­cií uží­va­teľa, kto­rého sa Khanna dopus­til. Na vylep­šení Mes­sen­geru vraj pra­co­vali už týždne a prob­lém by sa bol teda vyrie­šil aj bez jeho radi­kál­nej inter­ven­cie. Kame­ňon úrazu teda nebolo ani tak pou­ká­za­nie na chybu apli­ká­cie, ale jej následné zve­rej­ne­nie a sprí­stup­ne­nie širo­kej verej­nosti.

Fakt, na ktorý Khann upo­zor­nil, si jed­no­značne zaslúži našu pozor­nosť. Dnes sme si síce poväč­šine vedomí, že nič, čo sa objaví na inter­nete, nezos­táva súkrom­ným, no tak jed­no­du­chý prí­stup k našej aktu­ál­nej polohe je pri­naj­men­šom zne­po­ko­ju­júci. Veľa ľudí je v reál­nom nebez­pe­čen­stve pred stal­kermi, násil­nými par­tnermi alebo jed­no­du­cho pred úchylmi, ktorí sa na svoje obete zame­rajú bez evi­dent­nej prí­činy. Zve­rej­ne­nie súkrom­ných dát, akými je naša presná poloha, môže mať pre nie­kto­rých ľudí kata­stro­fálne následky. To si Khann zrejme neuve­do­mil. Úmy­sel bol v poriadku, spô­sob pre­zen­tá­cie už veľmi nie.

V prvom rade by si tento fakt mal uve­do­miť Face­book a neme­niť nasta­ve­nia až po verej­nej potupe. Predsa len, ak si bez­peč­nosť a súkro­mie svo­jej vir­tu­ál­nej komu­nity až tak veľmi cení, mohli by sa jeho pred­sta­vi­te­lia podľa toho sprá­vať neus­tále a nie­len v päto­vých situ­áciách.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)