„Najväčšou hrozbou pre našu planétu je ľudská hlúposť,“ tvrdí profesor Brian Cox

Richard Vitkovský / 12. júla 2018 / Zaujímavosti

  • The In­fi­nite Mon­key Cage je ná­zov zná­mej rá­di­ovej show, ktorá sa vy­siela už od roku 2009 na roz­hla­so­vej sta­nici BBC Ra­dio 4
  • Pri mik­ro­fóne sa strieda na prvý po­hľad ne­kom­pa­ti­bilná dvo­j­ica, ko­mik a ve­dec
  • Show oslá­vila svoje sté vy­da­nie a jej dvaja pro­ta­go­nisti pre­ho­vo­rili a pre­zra­dili zo­pár zau­jí­ma­vostí
zdroj: bbc
  • The In­fi­nite Mon­key Cage je ná­zov zná­mej rá­di­ovej show, ktorá sa vy­siela už od roku 2009 na roz­hla­so­vej sta­nici BBC Ra­dio 4
  • Pri mik­ro­fóne sa strieda na prvý po­hľad ne­kom­pa­ti­bilná dvo­j­ica, ko­mik a ve­dec
  • Show oslá­vila svoje sté vy­da­nie a jej dvaja pro­ta­go­nisti pre­ho­vo­rili a pre­zra­dili zo­pár zau­jí­ma­vostí

Dnes už le­gen­dárna ko­me­diálno-ve­decká show od­štar­to­vala pr­vou čas­ťou v roku 2009. Jej dvaja mo­de­rá­tori sa stali zná­mymi osob­nos­ťami. Pri osla­vách stého vy­sie­la­nia sa roz­hodli, čo to pre­zra­diť. Uká­zalo sa že títo dvaja chla­píci majú cel­kom zau­jí­mavé ná­zory, ktoré by bolo hrie­chom nez­die­ľať.

Prvá show z roku 2009 bola vy­sie­laná z ma­lého štú­dia, ktoré sa s tým sú­čas­ným ne­môže ani len rov­nať. Pr­votný ná­zov bol po­riadne pri­tia­hnutý za vlasy. Malo sa to­tiž jed­nať o Top Gear v ob­lasti vedy. Na­ko­niec sa zvo­lil ve­dec­kejší ná­zov The In­fi­nite Mon­key Cage. V úlohe mo­de­rá­to­rov skon­čila zau­jí­mavá dvo­j­ica. Je­den sa na­zý­val ved­com a druhý ko­mi­kom. Brian a Ro­bin sa stali ne­ro­zluč­nou dvo­j­icou a pi­lie­rom, na kto­rom stál úspech ce­lej show.

Aké ob­javy ne­ty­pickú dvo­j­icu oča­rili naj­viac od roku 2009? Obaja sa zhodli na tom, že ich ur­čite šo­ko­valo prek­va­pe­nie v po­dobe Higg­sovho bo­zónu. Briana ok­rem toho prek­va­pil tech­no­lo­gický po­krok, kto­rým sme si ako ľud­stvo pre­šli. Prek­va­pivý bol aj po­krok v pries­kume ves­míru. Le­teli sme k Plutu a zís­kali prvé ob­rázky z po­vr­chu pla­néty Mars vo vy­ni­ka­jú­cej kva­lite.

Čo by sme ešte mohli ob­ja­viť?

Na­prí­klad su­per­sy­met­riu, ktorá by sa mohla stať akýmsi kľú­čom k vy­svet­le­niu pô­vodu zá­had­nej tem­nej hmoty vo ves­míre.

Aký majú ná­zor na zo­snu­lého Step­hena Ha­wkinga?

Podľa Briana bol Step­hen iko­nou vedy a bol je­den z naj­lep­ších ved­cov sú­čas­nej ge­ne­rá­cie. Bol vlastne iko­nou, ktorá bola zá­ro­veň ved­com. Ro­bin tvrdí, že sa stačí po­zrieť na jeho IMDb pro­fil a člo­vek hneď vie, že má čo do­či­ne­nia s vý­ni­moč­ným člo­ve­kom.

Aký majú po­hľad na ko­lo­ni­zo­va­nie Marsu?

Brian Marsu na chuť ne­pri­šiel a na pla­néte by nech­cel bý­vať ani za svet. Podľa Briana bude cesta na Mars po­riadne ná­ročná. Je iné byť na Me­siaci alebo sta­nici ISS a iné je ces­to­vať nie­koľko me­sia­cov na Mars s myš­lien­kou na to, že ná­vrat ne­bude možný. Bude to veľmi ná­ročné na psy­chiku.

Po­dobný ná­zor má aj Ro­bin, ktorý tvrdí, že už len po­byt na Me­siaci zme­nil do ur­či­tej miery psy­chiku astro­nau­tov. Ok­rem toho je Mars za­tiaľ iba fa­loš­nou al­ter­na­tí­vou, keďže je ne­obý­va­teľný a od Zeme sa po­riadne líši.

Čo je však naj­väč­šou hroz­bou pre našu Zem?

Brian tvrdí, že hrozba zo strany as­te­ro­idov je jed­no­du­cho mi­ni­málna. O tých naj­väč­ších máme to­tiž po­merne dobrý pre­hľad a po­známe ich prav­de­po­dobne všetky. Ne­vieme však o tých, ktoré by do­ká­zali zni­čiť mestá alebo malé kra­jiny. Za naj­väč­šiu hrozbu však ozna­čil ľud­skú hlú­posť. Naj­vyš­ším ri­zi­kom sme teda my sami a nuk­le­árne zbrane v ne­správ­nych ru­kách.

zdroj: ifls­cience.com

Pridať komentár (0)