Nápojového giganta viedla viac ako desaťročie a posilnila tento svetový fenomén. Teraz nadobro odchádza

Richard Vitkovský / 9. augusta 2018 / Biznis

zdroj: flickr
  • Ná­po­jový gi­gant spo­loč­nosť Pep­siCo sa lúči so svo­jou šéf­kou In­drou No­oyi
  • Tá sa vo veku 62 ro­kov roz­hodla z fun­kcie od­stú­piť
  • Jej miesto by mal ob­sa­diť skú­sený Ra­mon La­gu­arta

In­dra No­oyi sa po dva­nás­tich ro­koch lúči s ná­po­jo­vou spo­loč­nos­ťou Pep­siCo. Svojmu ná­stup­covi ju pre­ne­chá v dob­rom stave. Pre Pepsi pra­co­vala od roku 1994 a vďaka svo­jej ši­kov­nosti zís­kala v roku 2006 po­zí­ciu šéfky. Pod jej ve­de­ním vzrástli príjmy spo­loč­nosti z 35 mi­liárd na 63,5 mi­liárd do­lá­rov. Tento úspech vy­vra­cia tvr­de­nia kri­ti­kov, že ženy ne­pat­ria na ve­dúce po­zí­cie.

Bola vô­bec je­di­nou ve­dú­cou osob­nos­ťou spo­loč­nosti Pep­siCo, ktorá bola za­hra­nič­ného pô­vodu. In­dra je to­tiž Indka. Jej úspešná cesta sa te­raz chýli ku koncu. Svoju sto­ličku opustí v ok­tóbri tohto roka. Zo spo­loč­nosti však úplne ne­zmizne. Do roku 2019 bude za­stá­vať po­zí­ciu pred­sedu spo­loč­nosti. „Môj čas strá­vený na po­zí­cii CEO bol úžasný, ale v ur­či­tom bode si sad­nete a po­viete si, že je čas pod­po­riť zmenu,“ na­pí­sala v ozná­mení o svo­jom od­stú­pení.

Aké budú jej ďal­šie kroky po­tom, čo opustí pra­covný ko­lo­toč? Ur­čite ne­plá­nuje pra­co­vať, aj keď sa budú o ňu kon­ku­renčné spo­loč­nosti tr­hať. Naj­viac sa teší na od­dych. Ten si pred­sta­vuje pod po­čú­va­ním hudby a pre­chádz­kami le­som. Chcela by sa an­ga­žo­vať aj v po­moci že­nám, ktoré tú­žia po úspe­chu. Tých je to­tiž na vy­so­kých po­zí­ciách ako šaf­ranu. Chce po­má­hať ta­len­tom na ceste za úspe­chom.

Kto ale na­hradí v Pep­siCo In­dru? Voľba padla na Ra­mona La­gu­arta, ktorý je v spo­loč­nosti už ve­te­rá­nom. Pra­cuje tu ce­lých 22 ro­kov. Prvé skú­se­nosti zbie­ral v spo­loč­nosti Chupa Chups. Do Pepsi na­stú­pil v roku 1996. Tu mal na sta­rosti di­ví­ziu pre Európu a sub­sa­har­skú Af­riku. Ra­mon sa na­ro­dil v Bar­ce­lone. Je to mul­ti­ta­lent na ja­zyky. Do­káže roz­prá­vať po an­glicky, grécky, špa­niel­sky, ne­mecky, fran­cúzky a ka­ta­lán­sky.

So svo­jimi dl­ho­roč­nými skú­se­nos­ťami je pre túto po­zí­ciu ako stvo­rený. Pep­siCo je úspešná spo­loč­nosť, pre Ra­mona by teda ne­mal byť prob­lém za­cho­vať jej dobré meno, prí­padne ju po­su­núť aj o le­vel vyš­šie. Do kresla šéfa by si mal za­sad­núť už tre­tieho ok­tóbra.

zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)