NASA tvrdí, že množstvo zelene na našej planéte drasticky vzrástlo

Richard Vítkovský / 6. marca 2019 / Eko

  • Kra­jiny ako Čína a In­dia ne­sku­točne rastú. Búr­livý rast je však vy­kú­pený ne­ga­tív­nym vply­vom na ži­votné pro­stre­die
  • Každá minca má však dve strany. Ame­rická NASA zis­tila, že Zem za po­sledné dve de­kády oze­le­nela
  • Čína a In­dia sa pri­tom ze­le­najú naj­viac zo všet­kých kra­jín sveta
zdroj: Unsplash
  • Kra­jiny ako Čína a In­dia ne­sku­točne rastú. Búr­livý rast je však vy­kú­pený ne­ga­tív­nym vply­vom na ži­votné pro­stre­die
  • Každá minca má však dve strany. Ame­rická NASA zis­tila, že Zem za po­sledné dve de­kády oze­le­nela
  • Čína a In­dia sa pri­tom ze­le­najú naj­viac zo všet­kých kra­jín sveta

Čína a In­dia pat­ria me­dzi naj­rých­lej­šie ras­túce eko­no­miky na svete. Táto sku­toč­nosť je ur­čite veľmi po­te­šu­júca pre obe kra­jiny. Na dru­hej strane sa však na búr­livo ras­túce eko­no­miky sype jedna kri­tika za dru­hou, pre­tože ich vy­soká ak­ti­vita pris­pieva k ne­ga­tív­nemu vplyvu na ži­votné pro­stre­die.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: NASA Earth Ob­ser­va­tory

Vý­sledky sú na­ozaj prek­va­pivé. V mi­nu­losti obe roz­vo­jové kra­jiny ma­sívne kl­čo­vali lesy. V prie­behu po­sled­ných dvoch de­kád sa však si­tu­ácia ne­sku­točne zlep­šila. Vo svo­jej štú­dii o tom in­for­muje vo svo­jej štú­dii ame­rická NASA, ktorá zo­brala sa­te­litné snímky spred dvoch de­kád a po­rov­nala ich so sú­čas­nos­ťou.

Pri po­hľade na snímky bolo okam­žite jasné, že Čína a In­dia sú omnoho ze­len­šie, než tomu bolo pred dvad­sia­timi rokmi. Do­ko­nalý pre­hľad o množ­stve ze­lene na Zemi umož­ňuje dvo­j­ica sa­te­li­tov MO­DIS, ktorá obieha okolo pla­néty po­sled­ných 20 ro­kov. Sa­te­lity do­kážu za­chy­tiť vy­so­ko­kva­litné snímky. Pred dvad­sia­timi rokmi, vô­bec po pr­vý­krát vedci zba­dali fe­no­mén ze­len­šej pla­néty, pri­pi­so­vali to však otep­ľo­va­niu a vyš­šej vlh­kosti. Je jasné, že svoj po­diel na tomto jave majú aj sa­motné pod­mienky na Zemi, av­šak vedci zis­tili, že k vý­sledku ob­rov­sky pris­pie­vajú práve ľu­dia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: NASA Earth Ob­ser­va­tory

„Dnes vieme, že priamy vplyv ľudí je kľú­čový pre ze­len­šiu pla­nétu. Mali by sme tento fak­tor za­kom­po­no­vať do na­šich kli­ma­tic­kých mo­de­lov. Toto po­môže ved­com vy­tvá­rať lep­šie pred­po­vede o fun­go­vaní sys­té­mov na Zemi, čo v ko­neč­nom dô­sledku pris­peje pri roz­ho­do­vaní sa, ako a kedy za­siah­nuť,“ po­ve­dal je­den z vý­skum­ní­kov NASA Rama Ne­mani.

Podľa jeho ná­zoru sú ľu­dia veľmi pris­pô­so­biví a keď vi­dia, že je na­ozaj zle, do­kážu ne­priaz­nivú si­tu­áciu zvrá­tiť.

zdroj: nasa.gov, www.news.na­ti­onal­ge­og­rap­hic.com, www.edi­tion.cnn.com

 

Pridať komentár (0)