Naše hlavné mesto opäť ovládne Craft Beer Week Bratislava a pripomenie nám, aké poklady doma máme

Mária Ambrozová / 10. septembra 2018 / Zo Slovenska

  • Pivná kul­túra na Slo­ven­sku za­žíva re­ne­san­ciu a re­me­selné pivo je stále vy­hľa­dá­va­nej­šie a ob­ľú­be­nej­šie
  • Na­sved­čuje tomu aj množ­stvo no­vo­vzni­ka­jú­cich re­me­sel­ných pi­vo­va­rov, pod­ni­kov a pu­bov s pes­trou po­nu­kou craft pív
  • To naj­lep­šie čo doma máme už o pár dní pred­staví Craft Beer Week Bra­ti­slava
zdroj: #CBWBA
  • Pivná kul­túra na Slo­ven­sku za­žíva re­ne­san­ciu a re­me­selné pivo je stále vy­hľa­dá­va­nej­šie a ob­ľú­be­nej­šie
  • Na­sved­čuje tomu aj množ­stvo no­vo­vzni­ka­jú­cich re­me­sel­ných pi­vo­va­rov, pod­ni­kov a pu­bov s pes­trou po­nu­kou craft pív
  • To naj­lep­šie čo doma máme už o pár dní pred­staví Craft Beer Week Bra­ti­slava

Ve­del si o tom, že za po­sledný rok Slo­váci v ob­cho­doch mi­nuli za pivo viac ako 280 mi­li­ó­nov eur, čo pred­sta­vuje me­dzi­ročný ná­rast o celé 3 %? Šta­tis­tiky teda ho­vo­ria jasne. Zlatý mok nám chutí stále viac a pre­zrá­dzajú aj to, že čas­tej­šie než po kla­sic­kej dva­nás­tke, sia­hame po mo­der­ných rad­le­roch. Tých z pul­tov pre­dajní ročne ubúda ne­za­ned­ba­teľný ob­jem, 34 mi­li­ó­nov lit­rov. Tra­dič­ným, veľ­kým pi­vo­va­rom však v sú­čas­nosti za­čali kon­ku­ro­vať aj men­šie, re­me­selné pi­vo­vary, s vlast­nou pes­trou po­nu­kou pív. Práve im je ve­no­vaná je­di­nečná ak­cia, ktorá aj tento rok volá fa­nú­ši­kov piva do nášho hlav­ného mesta pre­žiť „10 krás­nych dní pri pive“.

Na čo všetko sa teda mô­žeš te­šiť? Craft Beer Week Bra­ti­slava je de­sať dní trva­júca oslava re­me­sel­ného piva s množ­stvom uda­lostí na­prieč ce­lou Bra­ti­sla­vou. Sú­čas­ťou po­du­ja­tia sú uni­kátne ochut­návky piva, ob­sa­de­nie píp pi­vami od hos­ťu­jú­cich pi­vo­va­rov (Tap Take Over), od­borné pred­nášky (do­zvieš sa na­prí­klad, aká dô­le­žitá je pri vý­robe piva voda alebo aké vady môže pivo mať), works­hopy, kon­certy, po­se­de­nia s pi­vo­var­níkmi, dis­ku­sie, pre­hliadky pi­vo­va­rov a mnoho iného.

Vy­vr­cho­le­ním je Craft Beer Fes­ti­val Sa­lón Piva v Sta­rej trž­nici, troj­dňový de­gus­tačný fes­ti­val so stov­kami re­me­sel­ných pív z ce­lého sveta a ne­opa­ko­va­teľ­nou at­mo­sfé­rou. Ak teda aj ty pat­ríš me­dzi Slo­vá­kov, ktorí si ve­čer s pria­teľmi ne­ve­dia pred­sta­viť bez dob­rého piva, túto ak­ciu jed­no­du­cho ne­smieš zmeš­kať.

Aby ti ne­ušiel žia­den bod prog­ramu, sle­duj event na Fa­ce­bo­oku, kde náj­deš všetky po­trebné in­for­má­cie.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s Craft Beer Week Bra­ti­slava.

Pridať komentár (0)