Naše pria­nia sa koneč­ne vypl­nia. App­le vraj pre­sta­ne vyrá­bať 16 GB zaria­de­nia

/ 1. júna 2016 / Tech a inovácie

Ana­ly­tik z IHS Tech­no­lo­gy zve­rej­nil do čín­skych médií sprá­vu, na kto­rú sme čaka­li už dlho. Tvr­dí, že spo­loč­nosť koneč­ne pre­sta­ne vyrá­bať 16 GB ver­zie smart­fó­nov a iPho­ne 7 prí­de v naj­men­šom mode­li s 32 GB kapa­ci­tou.

Bol už naj­vyš­ší čas. Ponú­kať v dneš­nej dobe len 16 GB voľ­né­ho pries­to­ru v smart­fó­ne je naozaj odváž­ne a pat­ri­lo by sa koneč­ne upg­ra­do­vať.

Na dru­hej stra­ne, fir­ma App­le asi vie, pre­čo dote­raz neupus­ti­la od 16 GB iPho­nu. Nie­kto­rí zákaz­ní­ci sú s tou­to veľ­kos­ťou spo­koj­ní, aj keď požia­dav­ky na pamäť sa stá­le zvy­šu­jú. Apli­ká­cie zabe­ra­jú viac mies­ta a s prí­cho­dom 4K kame­ry je 16 GB sku­toč­ne málo.

Zau­jí­ma­vé je, že súčas­ný iPho­ne 6S vôbec nepo­nú­ka 32 GB kapa­ci­tu a uží­va­te­lia si musia pri­pla­tiť rov­no za 64 GB. Môže­me sa teda tešiť buď na rov­na­ké ver­zie ako dote­raz, až na to, že 16 GB vys­trie­da 32 GB, ale­bo nám spo­loč­nosť ponúk­ne väč­šie zme­ny. Hovo­rí sa o zväč­še­ní úlož­né­ho pries­to­ru až na 256 GB, teda ver­zie iPho­nov by moh­li vyze­rať nasle­dov­ne — 32 GB/128 GB/256 GB. V kaž­dom prí­pa­de, táto sprá­va nie je stá­le ofi­ciál­ne potvr­de­ná, a tak nie je nič isté. Môže­me jej ale pri­kla­dať urči­tú dôve­ru, keď­že IHS Tech­no­lo­gy nie sú v tom­to odbo­re žiad­nym nová­či­kom.

Prá­ve oni boli prví, kto ozná­mil sve­tu, že spo­loč­nosť App­le pred­sta­ví v roku 2016 4-pal­co­vý iPho­ne, z kto­ré­ho sa nako­niec vykľul iPho­ne SE.

Pridať komentár (0)