Naše pria­nia sa konečne vypl­nia. Apple vraj pre­stane vyrá­bať 16 GB zaria­de­nia

/ 1. júna 2016 / Tech a inovácie

Ana­ly­tik z IHS Tech­no­logy zve­rej­nil do čín­skych médií správu, na ktorú sme čakali už dlho. Tvrdí, že spo­loč­nosť konečne pre­stane vyrá­bať 16 GB ver­zie smart­fó­nov a iPhone 7 príde v naj­men­šom modeli s 32 GB kapa­ci­tou.

Bol už naj­vyšší čas. Ponú­kať v dneš­nej dobe len 16 GB voľ­ného pries­toru v smart­fóne je naozaj odvážne a pat­rilo by sa konečne upg­ra­do­vať.

Na dru­hej strane, firma Apple asi vie, prečo dote­raz neupus­tila od 16 GB iPhonu. Nie­ktorí zákaz­níci sú s touto veľ­kos­ťou spo­kojní, aj keď požia­davky na pamäť sa stále zvy­šujú. Apli­ká­cie zabe­rajú viac miesta a s prí­cho­dom 4K kamery je 16 GB sku­točne málo.

Zau­jí­mavé je, že súčasný iPhone 6S vôbec nepo­núka 32 GB kapa­citu a uží­va­te­lia si musia pri­pla­tiť rovno za 64 GB. Môžeme sa teda tešiť buď na rov­naké ver­zie ako dote­raz, až na to, že 16 GB vys­trieda 32 GB, alebo nám spo­loč­nosť ponúkne väč­šie zmeny. Hovorí sa o zväč­šení úlož­ného pries­toru až na 256 GB, teda ver­zie iPho­nov by mohli vyze­rať nasle­dovne — 32 GB/128 GB/256 GB. V kaž­dom prí­pade, táto správa nie je stále ofi­ciálne potvr­dená, a tak nie je nič isté. Môžeme jej ale pri­kla­dať určitú dôveru, keďže IHS Tech­no­logy nie sú v tomto odbore žiad­nym nová­či­kom.

Práve oni boli prví, kto ozná­mil svetu, že spo­loč­nosť Apple pred­staví v roku 2016 4-pal­cový iPhone, z kto­rého sa nako­niec vykľul iPhone SE.

Pridať komentár (0)