Nauč sa fungovať s toxickými ľuďmi. Pomôže ti s tým týchto 13 rád

Viktória Husarčíková / 10. februára 2019 / Lifehacking

  • To­xickí ľu­dia do­kážu vy­sá­vať ener­giu a tak brz­diť tvoj prog­res
  • Ako sa však s nimi vy­rov­nať tak, aby ti psy­chicky ne­ub­lí­žili?
  • Úspešní ľu­dia na to vy­uží­vajú týchto 13 tri­kov
zdroj: Goalcast
  • To­xickí ľu­dia do­kážu vy­sá­vať ener­giu a tak brz­diť tvoj prog­res
  • Ako sa však s nimi vy­rov­nať tak, aby ti psy­chicky ne­ub­lí­žili?
  • Úspešní ľu­dia na to vy­uží­vajú týchto 13 tri­kov

Každý z nás v ži­vote spoz­nal as­poň jed­ného to­xic­kého člo­veka. Tento typ osob­nosti je zo všet­kých naj­viac fa­tálny – ok­rem toho, že sa ne­us­tále utápa vo vlast­ných prob­lé­moch, snaží sa do nich vtiah­nuť aj svoje oko­lie. Stres, ktorý títo ľu­dia pre­ná­šajú na svoje oko­lie, môže byť sku­točne ne­bez­pečný. Je ve­decky do­ká­zané, že len pár dní pod psy­chic­kým tla­kom do­káže vy­tr­vo­riť ne­z­vrá­ti­teľné po­ško­de­nie ner­vov v mozgu. Ako sa teda s ta­kýmto ne­žia­da­ným fak­to­rom vy­rov­nať?

Úspešný člo­vek by si mal v pr­vom rade uve­do­miť, že po­dob­ným ľu­ďom sa v ži­vote dá len ťažko vy­hnúť. Na pre­ži­tie v ich bez­pro­stred­nej blíz­kosti si teda vy­vi­nuli hneď nie­koľko stra­té­gií, ktoré by im v tom mali po­môcť. Pra­vid­lom číslo jedna pri jed­naní s po­dob­nými ľuďmi je ve­dieť kon­tro­lo­vať to, čo sa kon­tro­lo­vať dá a eli­mi­no­vať to, čo nie. Je dô­le­žité za­pa­mä­tať si, že v na­šich ru­kách je toho omnoho viac, ako sa môže na prvý po­hľad zdať.

Urči si li­mity

Ne­us­tále sťa­žu­júci sa ľu­dia môžu na tvo­jej ceste vy­tvo­riť sig­ni­fi­kantnú pre­kážku, keďže sa ne­us­tále sú­stre­dia na svoje prob­lémy a nie na ich rie­še­nie. Mô­žeš si síce po­ve­dať, že od­miet­nuť nie­koho vo­la­nie o po­moc je ne­slušné. ne­zna­mená to však, že sa mu­síš ne­chať za­jať ne­ko­neč­nými prob­lé­mami toho dru­hého. Je dô­le­žité po­ve­dať si, kedy sta­čilo.

Vy­be­raj si svoje bitky

Ak s to­xic­kým člo­ve­kom rie­šiš ne­jaké prob­lémy, ne­ne­chaj sa zni­čiť hneď v prvý deň. Na si­tu­áciu choď po­maly a svoje bitky si vy­be­raj roz­umne. Ak do kon­fron­tá­cie dáš svoje všetko hneď pri pr­vej prí­le­ži­tosti, odo­be­rieš si ener­giu, ktorú by si mo­hol vy­užiť na ďalší deň. Zá­ro­veň sa vy­sta­vueš ri­ziku váž­nej emo­ci­onál­nej ujmy.

Po­vznes sa nad vec

Všetci sa mô­žeme zhod­núť na fakte, že to­xickí ľu­dia ko­najú ira­ci­onálne. Prečo teda na to pri hád­kach za­bú­dame a ne­chá­vame sa za­tiah­nuť do haš­te­re­nia? Čím viac je daný člo­vek „mimo“, tým ľah­šie by pre teba malo byť ne­ne­chať sa vlá­kať do jeho pascí. Pri­stu­puj k nemu ako ku de­li­kát­nemu che­mic­kému expe­ri­mentu, akoby pri kaž­dom ne­správ­nom kroku mo­hol vy­buc­hnúť. Tak­tiež je nutné pa­mä­tať na to, že ne­mu­síš od­po­ve­dať na emo­ci­onálne prob­lémy, ale je­dine na fakty.

Buď si ve­domý svo­jich emó­cií

Na to, aby si sa od útoku odo­sob­nil, si mu­síš v pr­vom rade uve­do­miť, kedy sa pred te­bou odo­hráva. Ak sa nie­kto bude po­kú­šať ud­rieť na miesto, kde to bolí, mu­síš si byť toho plne ve­domý. Len tak sa bu­deš ve­dieť s chlad­nou hla­vou ub­rá­niť a ne­bu­deš hrať presne podľa plá­nov tvojho „opo­nenta“. V po­dob­ných si­tu­áciách je dobré nad ve­cou sa za­mys­lieť a dobre si pre­mys­lieť ďalší krok. Ne­boj sa teda zís­kať ne­jaký čas na to, aby si ne­spra­vil im­pul­zívne roz­hod­nu­tie.

Ne­ne­chaj si ni­kým li­mi­to­vať svoje šťas­tie

Ak tvoje šťas­tie po­chá­dza z toho, čo si o tebe mys­lia os­tatní, nie si stroj­com svojho šťas­tia. Je síce ne­možné ne­mať žiadnu re­ak­ciu na ná­zor oko­lia, ešte stále sa od toho mô­žeš odo­sob­niť. Roz­hodne sa s tvo­jim oko­lím ne­po­rov­ná­vaj. Nech o tebe to­xickí ľu­dia vra­via čo­koľ­vek, jedna vec je nad slnko jasná – ni­kdy nie si taký dobrý alebo zlý, ako ti tvr­dia.

Za­me­raj sa na rie­še­nia, nie prob­lémy

Tvoj emo­ci­onálny stav je ur­čo­vaný tým, kde sme­ru­ješ svoju po­zor­nosť. Ak sa za­me­ria­vaš len na prob­lémy, bu­deš sa len utá­pať v strese a nič tým ne­vy­rie­šiš. To isté platí aj na to­xic­kých ľudí – tým, že bu­deš ne­us­tále pre­mýš­ľať nad tým, akí sú prob­lé­moví, dáš im nad se­bou moc. Omnoho lep­šie by bolo, ak by si pre­mýš­ľal nad tým, ako sa s týmto člo­ve­kom v ko­neč­nom dô­sledku vy­spo­ria­daš. Týmto kro­kom sa v da­nej si­tu­ácii opäť zmoc­níš op­ra­tov a zá­ro­veň vý­razne zní­žiš množ­stvo stresu vo svo­jom tele.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (6)
zdroj: Born Re­a­list

Ne­za­bú­daj

Ak chceš byť emo­ci­onálne zdra­vým člo­ve­kom, rýchlo od­pusti, ale ne­za­bú­daj. Od­pus­te­nie po­tre­bu­ješ na to, aby si sa po­su­nul ďa­lej, ne­zna­mená to však, že máš da­nému člo­veku dať ďal­šiu šancu. Úspešní ľu­dia sa rýchlo po­sunú ďa­lej, ne­za­budnú však uro­biť všetko preto, aby ich plány v bu­dúc­nosti ne­boli ohro­zené ob­dob­nými chy­bami.

Nájdi si nie­koho, kto za te­bou bude stáť

Každý z nás má v práci nie­koho, kto je „v na­šom tíme“- stojí za nami a pod­po­ruje nás v akých­koľ­vek si­tu­áciách. Ur­čite týchto rad­cov vo svo­jom ži­vote vy­hľa­daj a ne­vá­haj sa ich opý­tať na ich osobný ná­zor na vec. Je isté, že na vec budú mať iný po­hľad ako ty, keďže sa ich osobne ne­týka. Zá­ro­veň ti môžu po­núk­nuť rie­še­nia, ktoré si zo svo­jej po­zí­cie do­po­siaľ pre­hlia­dal.

Na to, aby všetky tieto rady fun­go­vali, bu­deš mu­sieť chvíľku po­čkať. Spo­čiatku bu­deš možno stále pri­ťa­ho­vaný k svo­jim pô­vod­ným rie­še­niam, buď však tr­pez­livý. Po­maly sa snaž im­ple­men­to­vať tieto malé zmeny do svojho ži­vota a po čase sa roz­hodne do­sta­neš na to správne miesto. Ľud­ský mo­zog je plas­tický a ob­ru­suje sa s kaž­dým na­šim roz­hod­nu­tím. Je teda nad slnko jasné, že sa ti jed­ného dňa po­darí nad to­xic­kými ľuďmi zví­ťa­ziť, ne­vzdá­vaj to.

Zdroj: www.for­bes.com

Pridať komentár (0)