Nauč sa jeden z týchto prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a máš garan­to­vaný job

Martin Bohunický / 24. januára 2016 / Tools a produktivita

Soft­vér je momen­tálne hyb­nou silou. Ale nie­kto ho napí­sať musí. Tak prečo nie ty?

Exis­tujú tisíce prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, no nemu­síš sa učiť všetky. Na začia­tok ti bude sta­čiť jeden z tohoto zoznamu. Ale pozor, len veľmi málo ľudí môže tvr­diť, že sku­točne nejaký jazyk ovláda. Ak sa chceš dostať na dosta­točnú úro­veň hodnú zamest­na­nia, pri­prav sa na dlhé hodiny kóde­nia a uče­nia. Nebude to jed­no­du­ché, ak to ale doká­žeš, máš veľmi veľkú šancu, že ťa zamest­najú.

Java: Vyvi­nutá v roku 1991, Java je stále naj­po­pu­lár­nej­ším jazy­kom na svete. Jej pozí­cia je stále kľú­čová pri vývoji apli­ká­cií na Android a mnoho biz­nis soft­véru.

1

C: Jeden z naj­star­ších jazy­kov je stále popu­lárny. Fun­guje od 70.rokov a slávu si zís­kal v roku 1978 prí­ruč­kou “The C Prog­ram­ming Lan­gu­age”.

2

Pyt­hon: Milo­vaný jazyk — hlavne preto, že je ľahko čita­teľný. Mnohí tvr­dia, že je ide­ál­nym na začia­tok.

3

PHP: Jazyk pre kóde­nie webo­vých strá­nok poháňa prak­ticky tre­tinu webu — vrá­tane napr. WordP­ressu, Face­bo­oku či Yahoo.

4

Visual Basic: Jazyk Mic­ro­softu je jed­no­duchší vďaka gra­fic­kému ele­mentu. Je síce starší a svoju silu už stráca, no stále sa s ním uplat­níš.

5

JavaSc­ript: Super-popu­lárny jazyk sa pou­žíva pri­márne vo webo­vých apli­ká­ciach — ale čoraz čas­tej­šie sa obja­vuje aj na ser­ve­ro­vej časti. Napriek menu moc s Javou spo­ločné mená. Je občas kri­ti­zo­vaný za spo­ma­ľo­va­nie webu.

6

Assem­bly: Nie prí­liš pre­pra­co­vaný prog­ram, ktorý nepou­ží­valo veľa ľudí. Je lepší skôr pre malé mašinky ako sú nosi­teľné zaria­de­nia — preto teraz pri­chá­dza jeho čas.

7

Ruby: Podobne ako Pyt­hon je ide­álny pre začia­tok, pre­tože je jed­no­du­chý na nauče­nie. Popu­lárne je aj roz­ší­re­nie Rails.

8

Perl: Vyvi­nutý inži­nie­rom v NASA, Perl exce­luje v pro­ce­so­vaní textu a vývo­jári ho radi ozna­čujú za silný a fle­xi­bilný. Nie je to naje­le­gan­tnejší jazyk, no často o ňom hovo­ria ako o “lepia­cej páske webu”.

9

Swift: Swift je naj­rých­lejší a naj­jed­no­duchší spô­sob, ako vybu­do­vať apli­ká­ciu na iPhone. Rýchlo ras­tie a oča­ká­vajú sa od neho veľké veci.

10

Objec­tive-C: Veľmi popu­lárny jazyk, ktorý je stále v Apple jed­not­kou. Oča­káva sa však, že Swift ho čoskoro pred­behne.

11

R: Prog­ra­mo­vací jazyk určený pre šta­tis­ti­kov a všet­kých, ktorý pra­cujú s ana­lý­zou dát. Veľ­kým fanú­ši­kom R je Google.

12

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)