Nauč sa jeden z tých­to prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a máš garan­to­va­ný job

Martin Bohunický / 24. januára 2016 / Lifehacking

Soft­vér je momen­tál­ne hyb­nou silou. Ale nie­kto ho napí­sať musí. Tak pre­čo nie ty?

Exis­tu­jú tisí­ce prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, no nemu­síš sa učiť všet­ky. Na začia­tok ti bude sta­čiť jeden z toho­to zozna­mu. Ale pozor, len veľ­mi málo ľudí môže tvr­diť, že sku­toč­ne neja­ký jazyk ovlá­da. Ak sa chceš dostať na dosta­toč­nú úro­veň hod­nú zamest­na­nia, pri­prav sa na dlhé hodi­ny kóde­nia a uče­nia. Nebu­de to jed­no­du­ché, ak to ale doká­žeš, máš veľ­mi veľ­kú šan­cu, že ťa zamest­na­jú.

Java: Vyvi­nu­tá v roku 1991, Java je stá­le naj­po­pu­lár­nej­ším jazy­kom na sve­te. Jej pozí­cia je stá­le kľú­čo­vá pri vývo­ji apli­ká­cií na Andro­id a mno­ho biz­nis soft­vé­ru.

1

C: Jeden z naj­star­ších jazy­kov je stá­le popu­lár­ny. Fun­gu­je od 70.rokov a slá­vu si zís­kal v roku 1978 prí­ruč­kou “The C Prog­ram­ming Lan­gu­age”.

2

Pyt­hon: Milo­va­ný jazyk — hlav­ne pre­to, že je ľah­ko čita­teľ­ný. Mno­hí tvr­dia, že je ide­ál­nym na začia­tok.

3

PHP: Jazyk pre kóde­nie webo­vých strá­nok pohá­ňa prak­tic­ky tre­ti­nu webu — vrá­ta­ne napr. WordP­res­su, Face­bo­oku či Yahoo.

4

Visu­al Basic: Jazyk Mic­ro­sof­tu je jed­no­duch­ší vďa­ka gra­fic­ké­mu ele­men­tu. Je síce star­ší a svo­ju silu už strá­ca, no stá­le sa s ním uplat­níš.

5

JavaSc­ript: Super-popu­lár­ny jazyk sa pou­ží­va pri­már­ne vo webo­vých apli­ká­ciach — ale čoraz čas­tej­šie sa obja­vu­je aj na ser­ve­ro­vej čas­ti. Napriek menu moc s Javou spo­loč­né mená. Je občas kri­ti­zo­va­ný za spo­ma­ľo­va­nie webu.

6

Assem­bly: Nie prí­liš pre­pra­co­va­ný prog­ram, kto­rý nepou­ží­va­lo veľa ľudí. Je lep­ší skôr pre malé mašin­ky ako sú nosi­teľ­né zaria­de­nia — pre­to teraz pri­chá­dza jeho čas.

7

Ruby: Podob­ne ako Pyt­hon je ide­ál­ny pre začia­tok, pre­to­že je jed­no­du­chý na nauče­nie. Popu­lár­ne je aj roz­ší­re­nie Rails.

8

Perl: Vyvi­nu­tý inži­nie­rom v NASA, Perl exce­lu­je v pro­ce­so­va­ní tex­tu a vývo­já­ri ho radi ozna­ču­jú za sil­ný a fle­xi­bil­ný. Nie je to naje­le­gan­tnej­ší jazyk, no čas­to o ňom hovo­ria ako o “lepia­cej pás­ke webu”.

9

Swift: Swift je naj­rých­lej­ší a naj­jed­no­duch­ší spô­sob, ako vybu­do­vať apli­ká­ciu na iPho­ne. Rých­lo ras­tie a oča­ká­va­jú sa od neho veľ­ké veci.

10

Objec­ti­ve-C: Veľ­mi popu­lár­ny jazyk, kto­rý je stá­le v App­le jed­not­kou. Oča­ká­va sa však, že Swift ho čosko­ro pred­beh­ne.

11

R: Prog­ra­mo­va­cí jazyk urče­ný pre šta­tis­ti­kov a všet­kých, kto­rý pra­cu­jú s ana­lý­zou dát. Veľ­kým fanú­ši­kom R je Goog­le.

12

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)