Nauč sa kto­rý­koľ­vek z tých­to 16 prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a máš job!

Timotej Vančo / 16. októbra 2016 / Lifehacking

Dnes je už mno­ho vecí zau­to­ma­ti­zo­va­ných, všet­ko beží na neja­kých prog­ra­moch a vša­de sa dá stá­le nájsť mož­nosť, ako to spra­viť a napí­sať lep­šie.

Dnes už exis­tu­je mno­ho prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, nie­kto­ré sú viac a nie­kto­ré menej popu­lár­ne. Ak fir­ma hľa­dá nové­ho zamest­nan­ca, hľa­dá hlav­ne nie­ko­ho, kto vie pra­co­vať v prog­ra­moch a s kódom, aký oni pou­ží­va­jú. Dokon­ca už prog­ra­má­to­ri, kto­rí ovlá­da­jú cel­kom „mla­dé“ prog­ra­mo­va­cie jazy­ky ako Swift od App­lu ale­bo Goog­le Go sú dosť žia­da­ní.

V tom­to člán­ku môžeš nájsť nie­koľ­ko prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, kto­ré ak budeš vedieť, zaru­čia ti pra­cov­nú pozí­ciu.

Java

logo-java

Foto: ciscoalbania.com

Vytvo­re­ná v roku 1991 ako prog­ra­mo­va­cí jazyk pre inte­li­gent­né tele­ví­zie. Java vytvo­re­ná fir­mou Orac­le, je stá­le naj­po­pu­lár­nej­ší jazyk na sve­te, keď­že sa v nej dajú tvo­riť apli­ká­cie pre Andro­id ale­bo prog­ra­my pre biz­nis.

C

c-programmers

Foto: 8tracks.com

Jeden z naj­star­ších prog­ra­mo­va­cích jazy­kov je stá­le aj jeden z naj­pou­ží­va­nej­ších. Bol vytvo­re­ný v sko­rých 70. rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia.

Pyt­hon

python_logo

Foto: fedoramagazine.com

Ten­to prog­ra­mo­va­cí jazyk sia­ha až do roku 1989. Mno­hí ho obľu­bu­jú vďa­ka jeho ľah­kej a pocho­pi­teľ­nej čita­teľ­nos­ti, z čoho vyplý­va fakt, že sa ľah­ko učí.

PHP

php

Foto: nathanneil.com

Ten­to jazyk pre prog­ra­mo­va­nie webu je veľ­mi pou­ží­va­ný. Pod­ľa šta­tis­tík ho pou­ží­va až jed­na tre­ti­na web strá­nok na inter­ne­te. Face­bo­ok, Yahoo ale­bo WordP­ress ho tak­tiež pou­ží­va­jú.

Visu­al Basic

vb-into-ios-banner

Foto: spaceotechnologies.com

Visu­al Basic je vytvo­re­ný Mic­ro­sof­tom pre jed­no­duch­šie prog­ra­mo­va­nie s pomo­cou gra­fic­kých ele­men­tov, kto­ré zastu­pu­jú rôz­ne fun­kcie. Teraz môžeš prog­ra­mo­vať jed­no­du­chým klik­nu­tím a potia­hnu­tím.

JavaSc­ript

javscript-1

Foto: blog.itsysintegration.net

Super popu­lár­ny prog­ra­mo­va­cí jazyk pre webo­vé apli­ká­cie. Napriek podob­né­mu meno s Javou s ňou nemá nič spo­loč­né. Na mno­hých moder­ných weboch, náj­deš prá­ve JavaSc­ript.

R

r-this-is-the-programming-language-of-choice-for-statisticians-and-anybody-doing-data-analysis-google-has-gone-on-record-as-a-big-fan-of-r-for-the-power-it-gives-to-its-mathematicians

Foto: businessinsider.com

Ten­to jazyk je menej zná­my. Je pou­ží­va­ný hlav­ne pre ľudí, kto­rí pra­cu­jú so šta­tis­ti­ka­mi ale­bo ana­lý­zou dát.

Go

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920

Foto: pakistankaktudahafiz.com

Ori­gi­nál­ne vytvo­re­ný prog­ra­mo­va­cí jazyk Goog­lom pre zrých­le­nie vyhľa­dá­va­nia a všet­ké­ho spo­je­né­ho s ich naj­zná­mej­ším vyhľa­dá­va­čom. Je to jeden z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich prog­ra­mo­va­cích jazy­kov v pou­ží­va­ní.

Ruby

ruby_on_rails

Foto: en.wikipedia.org

Tak ako Pyt­hon aj ten­to 24-roč­ný prog­ra­mo­va­cí jazyk je veľ­mi ľah­ký na číta­nie kódu. Zná­mym ho ale uro­bil aj jeho fra­me­work Rails, kto­rý výraz­ne uľah­ču­je tvor­bu webu.

Gro­ovy

2000px-groovy-logo

Foto: en.wikipedia.org

Má toho dosť spo­loč­né­ho s Javou a na svo­jej popu­la­ri­te nabe­rá od roku 2007. Je to jeden z jazy­kov, kto­rý sa sna­ží prog­ra­má­to­rom uľah­čiť prá­cu. Pou­ží­va sa vo fir­mách, ako IBM, Goog­le a Tar­get.

Objec­ti­ve-C

apple-iphone-6s_7835

Foto: imore.com

Zobral si z mno­hých jazy­kov nie­čo, hlav­ne z C. Tvo­ri­li sa v ňom apli­ká­cie pre iOS, ale odke­dy App­le vydal Swift, tak sa jeho sila mier­ne strá­ca.

Perl

perl_programming

Foto: helpdeskdirect.com

Vytvo­ri­la ho NASA v 80. rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia. Pou­ží­va sa tak­tiež pri tvor­be webu, ale nie tak moc, keď­že nie je tak ele­gant­ný ako dneš­né kon­ku­renč­né jazy­ky.

Pas­cal

8325988-program-code

Foto: 123rf.com

Pome­no­va­ný po filo­zo­fo­vi Blai­se Pas­ca­lo­vi. Ten­to prog­ra­mo­va­cí jazyk bol základ pre Macin­tos­he od App­lu. Pas­cal sa časom zme­nil na Object Pas­cal, kto­rý je širo­ko pou­ží­va­ný v dneš­ných sys­té­moch.

Delp­hi Object Pas­cal

delphi_x_seattle_ide_screenshot

Foto: en.wikipedia.com

Bol vytvo­re­ný App­lom v roku 1986 a pome­no­va­ný vývo­jár­mi App­lu po data­bá­ze Orac­lu – The Orac­le at Delp­hi. Dnes je Delp­hi zdá sa zno­va na vzo­stu­pe, vďa­ka jeho pou­ží­va­niu pri tvor­be mobil­ných apli­ká­cií.

Swift

dsc_1566-0_standard_640-0

Foto: applezein.net

Swift, ako som spo­me­nul, je jazyk vytvo­re­ný App­lom pre jed­no­duch­šiu tvor­bu mobil­ných apli­ká­cií pre iOS.

MAT­LAB

8ohuzvqgmw

Foto: serc.iisc.in

Prog­ra­mo­va­cí jazyk, v kto­rom sa hlav­ne robia mate­ma­tic­ké ope­rá­cie a pomá­ha uni­ver­zi­tám naučiť štu­den­tov rých­lej­ším spô­so­bom algeb­ru ale­bo prá­cu s obraz­mi. Je tak­tiež pou­ží­va­ný medzi ved­ca­mi, inži­nier­mi a prog­ra­má­tor­mi pra­cu­jú­ci­mi na ume­lej inte­li­gen­cii.

Zdroj člán­ku: businessinsider.com Zdroj pre­zen­tač­né­ho obráz­ku: pexels.com

Pridať komentár (0)