Nauč sa kto­rý­koľ­vek z týchto 16 prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a máš job!

Timotej Vančo / 16. októbra 2016 / Tools a produktivita

Dnes je už mnoho vecí zau­to­ma­ti­zo­va­ných, všetko beží na neja­kých prog­ra­moch a všade sa dá stále nájsť mož­nosť, ako to spra­viť a napí­sať lep­šie.

Dnes už exis­tuje mnoho prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, nie­ktoré sú viac a nie­ktoré menej popu­lárne. Ak firma hľadá nového zamest­nanca, hľadá hlavne nie­koho, kto vie pra­co­vať v prog­ra­moch a s kódom, aký oni pou­ží­vajú. Dokonca už prog­ra­má­tori, ktorí ovlá­dajú cel­kom „mladé“ prog­ra­mo­va­cie jazyky ako Swift od Applu alebo Google Go sú dosť žia­daní.

V tomto článku môžeš nájsť nie­koľko prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, ktoré ak budeš vedieť, zaru­čia ti pra­covnú pozí­ciu.

Java

logo-java

Foto: ciscoalbania.com

Vytvo­rená v roku 1991 ako prog­ra­mo­vací jazyk pre inte­li­gentné tele­ví­zie. Java vytvo­rená fir­mou Oracle, je stále naj­po­pu­lár­nejší jazyk na svete, keďže sa v nej dajú tvo­riť apli­ká­cie pre Android alebo prog­ramy pre biz­nis.

C

c-programmers

Foto: 8tracks.com

Jeden z naj­star­ších prog­ra­mo­va­cích jazy­kov je stále aj jeden z naj­pou­ží­va­nej­ších. Bol vytvo­rený v sko­rých 70. rokoch minu­lého sto­ro­čia.

Pyt­hon

python_logo

Foto: fedoramagazine.com

Tento prog­ra­mo­vací jazyk siaha až do roku 1989. Mnohí ho obľu­bujú vďaka jeho ľah­kej a pocho­pi­teľ­nej čita­teľ­nosti, z čoho vyplýva fakt, že sa ľahko učí.

PHP

php

Foto: nathanneil.com

Tento jazyk pre prog­ra­mo­va­nie webu je veľmi pou­ží­vaný. Podľa šta­tis­tík ho pou­žíva až jedna tre­tina web strá­nok na inter­nete. Face­book, Yahoo alebo WordP­ress ho tak­tiež pou­ží­vajú.

Visual Basic

vb-into-ios-banner

Foto: spaceotechnologies.com

Visual Basic je vytvo­rený Mic­ro­sof­tom pre jed­no­duch­šie prog­ra­mo­va­nie s pomo­cou gra­fic­kých ele­men­tov, ktoré zastu­pujú rôzne fun­kcie. Teraz môžeš prog­ra­mo­vať jed­no­du­chým klik­nu­tím a potia­hnu­tím.

JavaSc­ript

javscript-1

Foto: blog.itsysintegration.net

Super popu­lárny prog­ra­mo­vací jazyk pre webové apli­ká­cie. Napriek podob­nému meno s Javou s ňou nemá nič spo­ločné. Na mno­hých moder­ných weboch, náj­deš práve JavaSc­ript.

R

r-this-is-the-programming-language-of-choice-for-statisticians-and-anybody-doing-data-analysis-google-has-gone-on-record-as-a-big-fan-of-r-for-the-power-it-gives-to-its-mathematicians

Foto: businessinsider.com

Tento jazyk je menej známy. Je pou­ží­vaný hlavne pre ľudí, ktorí pra­cujú so šta­tis­ti­kami alebo ana­lý­zou dát.

Go

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920

Foto: pakistankaktudahafiz.com

Ori­gi­nálne vytvo­rený prog­ra­mo­vací jazyk Goog­lom pre zrých­le­nie vyhľa­dá­va­nia a všet­kého spo­je­ného s ich naj­zná­mej­ším vyhľa­dá­va­čom. Je to jeden z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich prog­ra­mo­va­cích jazy­kov v pou­ží­vaní.

Ruby

ruby_on_rails

Foto: en.wikipedia.org

Tak ako Pyt­hon aj tento 24-ročný prog­ra­mo­vací jazyk je veľmi ľahký na číta­nie kódu. Zná­mym ho ale uro­bil aj jeho fra­me­work Rails, ktorý výrazne uľah­čuje tvorbu webu.

Gro­ovy

2000px-groovy-logo

Foto: en.wikipedia.org

Má toho dosť spo­loč­ného s Javou a na svo­jej popu­la­rite naberá od roku 2007. Je to jeden z jazy­kov, ktorý sa snaží prog­ra­má­to­rom uľah­čiť prácu. Pou­žíva sa vo fir­mách, ako IBM, Google a Tar­get.

Objec­tive-C

apple-iphone-6s_7835

Foto: imore.com

Zobral si z mno­hých jazy­kov niečo, hlavne z C. Tvo­rili sa v ňom apli­ká­cie pre iOS, ale odkedy Apple vydal Swift, tak sa jeho sila mierne stráca.

Perl

perl_programming

Foto: helpdeskdirect.com

Vytvo­rila ho NASA v 80. rokoch minu­lého sto­ro­čia. Pou­žíva sa tak­tiež pri tvorbe webu, ale nie tak moc, keďže nie je tak ele­gantný ako dnešné kon­ku­renčné jazyky.

Pas­cal

8325988-program-code

Foto: 123rf.com

Pome­no­vaný po filo­zo­fovi Blaise Pas­ca­lovi. Tento prog­ra­mo­vací jazyk bol základ pre Macin­toshe od Applu. Pas­cal sa časom zme­nil na Object Pas­cal, ktorý je široko pou­ží­vaný v dneš­ných sys­té­moch.

Delphi Object Pas­cal

delphi_x_seattle_ide_screenshot

Foto: en.wikipedia.com

Bol vytvo­rený App­lom v roku 1986 a pome­no­vaný vývo­jármi Applu po data­báze Oraclu – The Oracle at Delphi. Dnes je Delphi zdá sa znova na vzo­stupe, vďaka jeho pou­ží­va­niu pri tvorbe mobil­ných apli­ká­cií.

Swift

dsc_1566-0_standard_640-0

Foto: applezein.net

Swift, ako som spo­me­nul, je jazyk vytvo­rený App­lom pre jed­no­duch­šiu tvorbu mobil­ných apli­ká­cií pre iOS.

MAT­LAB

8ohuzvqgmw

Foto: serc.iisc.in

Prog­ra­mo­vací jazyk, v kto­rom sa hlavne robia mate­ma­tické ope­rá­cie a pomáha uni­ver­zi­tám naučiť štu­den­tov rých­lej­ším spô­so­bom algebru alebo prácu s obrazmi. Je tak­tiež pou­ží­vaný medzi ved­cami, inži­niermi a prog­ra­má­tormi pra­cu­jú­cimi na ume­lej inte­li­gen­cii.

Zdroj článku: businessinsider.com Zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: pexels.com

Pridať komentár (0)