Návod na svie­tia­ce logo na tvo­jom iPho­ne 7

Richard Vitkovský / 15. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: Youtube.com

Ak si vždy sní­val o svie­tia­com jabĺč­ku na zadnej stra­ne svoj­ho iPho­nu, tak nasta­la chví­ľa, kedy sa tvo­je sny môžu stať sku­toč­nos­ťou. Vďa­ka vyna­lie­za­vos­ti dneš­ných ľudí je mož­né si za pár eur zaob­sta­rať prí­slu­šen­stvo, kto­ré ti spl­ní tvo­je sny. Ideš do toho ?

Je mož­né si zakú­piť súp­ra­vu prí­slu­šen­stva s náz­vom DIY Kit, vďa­ka kto­ré­mu zís­kaš svie­tia­ce logo App­le na zadnej stra­ne svoj­ho iPho­nu, a to za pomer­ne níz­ku cenu. Zakú­piť si ho môžeš na strán­ke The­Un­lockr, za pri­bliž­ne 27€ na iPho­ne 7 a za 30 € na iPho­ne 7 Plus.

David Cogen z fir­my The­Un­lockr však upo­zor­ňu­je, že tým­to zása­hom do tele­fó­nu auto­ma­tic­ky strá­ca plat­nosť tvo­ja záru­ka. Tak­tiež spo­mí­na, že je mož­né poru­še­nie vodo­odol­nos­ti iPho­nu 7, ale stá­le zvlád­ne nech­ce­né „oplác­hnu­tie“ ako väč­ši­na tele­fó­nov.

Ak ťa zau­jí­ma, aký vplyv to bude mať na výdrž baté­rie, tak Cogen sa vyjad­ril, že nie­koľ­ko dní pou­ží­val iPho­ne so svie­tia­cim jabĺč­kom a nespo­zo­ro­val žiad­ny roz­diel vo výdr­ži baté­rie, avšak nega­ran­tu­je, že to tak bude v kaž­dom prí­pa­de a výsled­ky uží­va­te­ľov môžu byť roz­diel­ne.

My ti pri­ná­ša­me pod­rob­ný návod, ako nain­šta­lo­vať súp­ra­vu, kto­rá ti rozs­vie­ti jabĺč­ko:

V prvom rade budeš potre­bo­vať už spo­mí­na­nú súp­ra­vu prí­slu­šen­stva pre svie­tia­ce logo od The­Un­lockr.

zdroj: YouTube.com

Súp­ra­va prí­de kom­plet­ne so všet­kým nára­dím a prí­slu­šen­stvom, kto­ré budeš potre­bo­vať.

zdroj: YouTube.com

Naj­skôr musíš odskrut­ko­vať skrut­ky v spod­nej čas­ti iPho­nu.

zdroj: YouTube.com

Násled­ne umiest­ni pri­lo­že­nú prí­sav­ku na obra­zov­ku a pou­ži plo­chý nástroj na vytvo­re­nie medze­ry medzi obra­zov­kou a telom tele­fó­nu.

zdroj: YouTube.com

Potom pou­ži mod­rý plas­to­vý príp­ra­vok na odde­le­nie zvyš­ku tele­fó­nu, pre­to­že kovo­vý nástroj by mohol poško­diť obra­zov­ku a telo tele­fó­nu.

zdroj: YouTube.com

A otvor svoj iPho­ne.

zdroj: YouTube.com

Odskrut­kuj ochran­nú kovo­vú časť baté­rie.

zdroj: YouTube.com

Odskrut­kuj a odstráň „Tap­tic Egi­ne“, kto­rý má na sta­ros­ti vib­rá­cie iPho­nu.

zdroj: YouTube.com

Opatr­ne vytiah­ni pás­ku baté­rie.

zdroj: YouTube.com

Potom jed­no­du­cho vyber baté­riu.

zdroj: YouTube.com

Vylúp­ni ori­gi­nál­ny kovo­vý ští­tok loga.

zdroj: YouTube.com

Násled­ne apli­kuj nový ští­tok zo súp­ra­vy.

zdroj: YouTube.com

Pri­daj LED súčias­t­ku.

zdroj: YouTube.com

Vráť späť baté­riu, Tap­tic Engi­ne a ochran­ný plie­šok na baté­riu.

zdroj: YouTube.com

Pred zmon­to­va­ním iPho­nu môžeš skon­tro­lo­vať, či logo svie­ti ale­bo nie:

Klep­ni na logo, čím sa zme­nia via­ce­ré efek­ty, ako naprí­klad efekt dýcha­nia ale­bo bles­ku, ako môžeš vidieť na gif-e. Klep­nu­tím na logo sa dá svie­tia­ce logo vypnúť.

zdroj: YouTube.com

Potom opäť nasaď obra­zov­ku na telo tele­fó­nu.

zdroj: YouTube.com

Opäť zoskrut­kuj iPho­ne.

zdroj: YouTube.com

A máš to! No nevy­ze­rá to na čier­nom varian­te iPho­nu 7 úžas­ne?

zdroj: YouTube.com

Video s kom­plet­ný­mi inštruk­cia­mi:

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)