Neďaleko Bratislavy vyrástla unikátna stavba, ktorá je skvelou ukážkou neštandardného bývania

Veronika Bartošová / 10. decembra 2018 / Architektúra

  • Keď ar­chi­tekt robí pre seba, má mož­nosť vy­tvo­riť dielo, ktoré je jeho vlast­nou au­tor­skou vý­po­ve­ďou
  • V pre­zen­to­va­nom ob­jekte je to zrejmé. Au­tori (a je­den z nich zá­ro­veň aj po­u­ží­va­teľ) vo vzá­jom­nej zhode vy­tvo­rili dom a pro­stre­die, ktoré zhmot­ňuje ich ná­zor na jednu z mož­ných po­dôb bý­va­nia pre ne­zá­vis­lých kre­a­tív­nych ľudí
zdroj: Matej Hakar
  • Keď ar­chi­tekt robí pre seba, má mož­nosť vy­tvo­riť dielo, ktoré je jeho vlast­nou au­tor­skou vý­po­ve­ďou
  • V pre­zen­to­va­nom ob­jekte je to zrejmé. Au­tori (a je­den z nich zá­ro­veň aj po­u­ží­va­teľ) vo vzá­jom­nej zhode vy­tvo­rili dom a pro­stre­die, ktoré zhmot­ňuje ich ná­zor na jednu z mož­ných po­dôb bý­va­nia pre ne­zá­vis­lých kre­a­tív­nych ľudí
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Doc. Ing. arch. Má­rius Žit­ňan­ský, Ing. arch. Pe­ter Gonda

Ro­dinný dom sa na­chá­dza v záh­ra­dách sta­rej vi­diec­kej zá­stavby v Ber­no­lá­kove. Tva­rovo zau­jí­mavý kon­cept domu vzni­kol ako re­ak­cia na oko­litú zá­stavbu.

Na jed­nej strane re­a­guje na blízku ku­bickú zá­stavbu, na strane dru­hej ref­lek­tuje ar­che­typ vi­diec­keho domu so sed­lovu stre­chou. Vý­tvar­nosť rie­še­nia je za­lo­žená na kom­po­zí­cii bie­lej hmoty, do kto­rej sú vsa­dené tmavé geomet­rické plo­chy za­sk­le­nia.

Pro­jekt (ako sme spo­me­nuli) ne­bol štan­dard­ným za­da­ním me­dzi ar­chi­tek­tom a in­ves­to­rom. Sta­veb­ní­kom bol v tomto prí­pade je­den z au­to­rov spolu s par­tner­kou. Obaja uva­žo­vali o ne­štan­dard­nom bý­vaní, ktoré bude síce sú­čas­ťou obce, no bude mať zá­ro­veň svoju in­ti­mitu a od­stup od ru­chu ulice.

Dom vy­užíva po­ten­ciál oko­li­tých záh­rad, dô­le­žitý je vý­hľad do kra­jiny. V in­te­ri­éri je dô­raz kla­dený na funkčnú, ma­te­riá­lovú, aj vý­tvarnú stránku rie­še­nia. Vzniklo tak vnú­torné pro­stre­die, ktoré vy­tvára priaz­nivé pod­mienky aj pre kre­a­tívnu prácu, kto­rej sa obaja in­ves­tori ve­nujú.

Po­loha je kľú­čo­vým fak­to­rom. Dom je umiest­nený ako tretí zo šies­tich sa­mos­tat­ných ro­din­ných do­mov me­dzi Po­ľov­níc­kou a Po­toč­nou uli­cou. Husto za­sta­vaný po­ze­mok s roz­mermi 15x200m (celá ulica) je prí­stupný spo­loč­nou sú­krom­nou ko­mu­ni­ká­ciou. Strie­da­nie dom-záh­rada-dom… na vnú­tor­nej uličke je tren­dom hlavne v prí­mest­ských síd­lach. Oko­lité ob­jekty so sed­lo­vými stre­chami sú pre­važne zo za­čiatku a 80. ro­kov 20. sto­ro­čia.

Re­a­li­zo­vaný ob­jekt nad­vä­zuje na vi­diecky kon­text tvo­ri­vým spô­so­bom. Vy­chá­dza zo šik­mých striech, ale mení ich formu na sú­dobý šikmý dia­go­nálny tvar s po­zdĺž­nou osou se­ver-juh, ktorá sa tak stáva osou ce­lého rie­še­ného pries­toru a sú­časne pri­náša z kaž­dého uhla po­hľadu iný zá­ži­tok. Priečny smer (vo vnútri zá­stavby) je ne­za­sta­vaný. Ot­vára zau­jí­mavé prie­hľady do ze­lene, hlavne z vyš­ších ho­ri­zon­tov.

Sa­motný dom má par­celu veľkú 4,6 ára. Osa­dený je v jej se­ver­nej časti, kde sa na­chá­dza aj stá­tie pre 2 osobné autá, vstup do ga­ráže a vstup do domu. Južnú časť po­zemku tvorí tráv­natá plo­cha s bez­ba­ri­é­ro­vým pre­po­je­ním na in­te­riér domu. Dom sa nechce uzat­vá­rať. Chce ko­mu­ni­ko­vať s oko­lím. Eli­mi­no­va­nie plo­tov je na slo­ven­ské po­mery ne­ty­pické. na­sle­do­va­nia­hodné. Podľa au­to­rov pris­pieva k bu­do­va­niu dob­rých su­sed­ských vzťa­hov (my tomu pevne ve­ríme :-).

Dis­po­zí­cia domu je de­lená na po­by­tovú časť na prí­zemí. Spo­jená obý­va­cia izba, je­dá­leň, ku­chyňa a sa­mos­tatná ga­ráž s tech­nic­kou miest­nos­ťou. Po­scho­die domu tvorí pra­covná a od­dy­chová časť – v in­te­ri­éri ko­mu­ni­kuje s prí­ze­mím cez ot­vo­renú scho­dis­kovú ga­lé­riu. Pri na­vrho­vaní dis­po­zí­cie bol dô­raz kla­dený na ma­xi­málnu ot­vo­re­nosť. Prie­hľady v in­te­ri­éri, ale aj vý­hľady do záh­rad tvo­ria dô­le­žitú sú­časť bý­va­nia.

Keďže dom je re­a­li­zo­vaný svoj­po­mocne, od za­čiatku bola kon­štruk­cia na­vrho­vaná z ľahko do­stup­ných a na spra­co­va­nie ne­ná­roč­ných ma­te­riá­lov. Prí­ze­mie je voľné, ot­vo­rené. Po­scho­die po­do­pie­rajú dve nosné steny od­de­ľu­júce obytnú časť od ga­ráže a tech­nic­kej miest­nosti. Po­scho­die je tiež rie­šené ako ot­vo­rený pries­tor. Je de­lené len prieč­kami. Krov nie je po­dop­retý, leží len na ob­vo­do­vom mu­rive.

Kon­štruk­cia krovu je zau­jí­mavá tým, že pre do­dr­ža­nie čis­tého tvaru (aj v in­te­ri­éri) ne­bolo možné stu­žiť krokvy klieš­ti­nami. Preto je kon­štruk­cia krovu rie­šená ako prieh­ra­dová, priečne stu­žená väz­ni­cami. Zlo­ži­tosť krovu ešte pod­tr­huje fakt asy­met­ric­kého, pul­tovo – sed­lo­vého tvaru s vr­cho­lom ulo­že­ným po uhlop­riečke domu.

Na fa­sáde je po­u­žitá biela ak­ry­lá­tová omietka. De­taily okolo okien sú vy­ho­to­vené z le­pe­ného fa­sád­neho ob­kladu v čier­nej lesk­lej po­vr­cho­vej úp­rave. Vý­plne ot­vo­rov tvo­ria hli­ní­kové rámy s fix­ným a ot­vá­ra­vým za­sk­le­ním. Okná majú čiernu lesklú po­vr­chovú úp­ravu s vnú­tor­ným bie­lym tex­til­ným tie­ne­ním.

Ar­chi­tek­to­nické rie­še­nie pod­po­ruje tiež po­vr­chová úp­rava stre­chy z bie­lej te­ku­tej mem­brány. V ta­kejto po­dobe na Slo­ven­sku bola re­a­li­zo­vaná pr­vý­krát. Zjed­no­te­nie po­vr­chov fa­sády a stre­chy sce­ľuje tvar domu a po­máha vy­znieť sa­mot­nej skulp­tu­rál­nej forme.

V in­te­ri­éri je po­u­žitý sád­ro­kar­tó­nový ob­klad stien a stro­pov s bie­lym mat­ným ná­te­rom. Biela matná liata pod­laha je mies­tami do­pl­nená du­bo­vým ob­kla­dom. Každá miest­nosť má zá­kladnú bielu fa­reb­nosť. Na vy­bra­ných po­zí­ciách je ak­cen­to­vaná o dre­vený de­tail v po­dobe vlo­že­nej pod­lahy, ob­kladu, pod­hľadu, prí­padne aj dre­ve­ného umý­vadla a spr­cho­vého kúta… Dô­le­žité in­te­ri­é­rové prvky (napr. se­de­nie a osvet­le­nie) sú do­pl­nené for­mou trans­pa­rent­ných ob­jek­tov z čí­reho po­ly­ak­ry­látu.

Dô­le­ži­tým ele­men­tom in­te­ri­éru, ale aj ex­te­ri­éru je osvet­le­nie, na ktoré bol kla­dený veľký dô­raz. Na jeho di­zajn, funkčnú i tech­nickú stránku. Osvet­le­nie je pl­no­hod­not­ným vý­ra­zo­vým pros­tried­kom, pri­čom pri­náša do domu kva­litné osvet­le­nie a emó­cie po­mo­cou rôz­nych sve­tel­ných scén. Zau­jí­ma­vos­ťou pro­jektu osvet­le­nia je fakt, že je v ce­lom roz­sahu au­tor­ským rie­še­ním a všetky svetlá boli vy­ví­jané aj vy­rá­bané na mieru.

Viac fo­to­gra­fií náj­deš v na­šej ga­lé­rii 

zdroj: ar­chinfo.sk

 

Pridať komentár (0)