Neďaleko Žiliny sa ubytuješ v korunách stromov. Je to unikát, v ktorom zažiješ nezabudnuteľný zážitok

Linda Cebrová / 13. novembra 2018 / Architektúra

  • V tomto eko dome za­bud­neš na mest­ský zhon
  • Ne­ďa­leko Ži­liny sa uby­tu­ješ v ko­ru­nách stro­mov
  • Ra­ňajky ti tak­tiež pri­nesú priamo na strom
zdroj: treehouse.sk
  • V tomto eko dome za­bud­neš na mest­ský zhon
  • Ne­ďa­leko Ži­liny sa uby­tu­ješ v ko­ru­nách stro­mov
  • Ra­ňajky ti tak­tiež pri­nesú priamo na strom

Ne­všedné domy na stro­moch už ne­mu­síš cho­diť hľa­dať do džun­glí v ďa­le­kej Ázii. Uby­to­vať sa v ko­ru­nách stro­mov  mô­žeš aj v kú­peľ­nom meste Tren­čian­ske Tep­lice. Čaká ťa tu zrub ako z roz­právky, v kto­rom ti aj na­priek ab­sen­cii elek­triny či vody ur­čite ne­bude nič chý­bať.

Mesto je známe za­vá­dza­ním a pod­po­rou rôz­nych pro­jek­tov, ktoré sú ino­va­tívne, prí­padne tu­ris­ticko at­rak­tívne. Me­dzi ne pat­rilo na­prí­klad aj za­ve­de­nie so­lár­neho par­ko­va­cieho au­to­matu. Podľa sú­krom­ného in­ves­tora Ma­riána Pav­líka hrubá stavba trvala 4 týždne čis­tého času a po­die­ľali sa na nej re­me­sel­níci z Čes­kej re­pub­liky. Dom­ček má pri­bližne 33 m2 (15 m2 in­te­riér) a ka­pa­citu 4 osôb.

„Na­šou fi­lo­zo­fiou je ná­vrat k prí­rode. Ro­di­čia tu svo­jim de­ťom môžu ve­no­vať ne­za­bud­nu­teľný zá­ži­tok, za­mi­lo­vané páry majú mož­nosť do­priať si ro­man­tický ve­čer a mi­lov­níci prí­rody sa môžu na jednu noc stať jej sú­čas­ťou,“ ho­vorí in­ves­tor Ma­rián Pav­lík zo Ži­liny.

Za noc v dom­čeku na strome za­pla­tíš 120 eur. V cene sú ra­ňajky z re­gi­onál­nych pro­duk­tov, ktoré ti pri­pra­via do prú­te­ného ko­šíka. Ten si vy­tiah­neš na te­rasu la­nom na kladke. Asi kaž­dého det­ským snom bolo po­sta­viť si vlastný bun­ker alebo dom na strome. V dneš­nej dobe pred­sta­vuje ta­kýto kon­cept veľmi per­spek­tívny pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad.

Predsa len nie kaž­dému vy­ho­vuje bý­va­nie v ho­te­loch v cen­tre pre­pl­ne­ných miest. Vy­skytla sa tu teda diera na trhu, ktorú je možné vy­pl­niť aj ne­všed­nou eko­lo­gic­kou al­ter­na­tí­vou – tre­e­hou­som. Ok­rem Tren­čian­skych Tep­líc náj­deš dom v ko­ru­nách stro­mov aj v Mest­ských le­soch Bra­ti­slava, kon­krétne v Ka­čín­skej do­line, alebo v lo­ka­lite Dlhé lúky, v lese nad stud­nič­kou Pod Dubmi.

Dom na strome je už veľ­kých hi­tom do­konca aj priamo v cen­tre Lon­dýna. Ide o pro­jekt dvoch cha­tiek, ktorý je in­špi­ro­vaný Lion Sands Game Re­serve, čo sú lu­xusné domy po­sta­vené nad úrov­ňou zeme. Dve vy­vý­šené chatky sú po­sta­vené z prí­rod­ných ma­te­riá­lov a in­špi­ro­vané af­ric­kým štý­lom. Na­vrho­val ich Hu­bert Zand­bergktorý do nich za­kom­po­no­val af­rické ume­nie a nie­koľko sku­točne ra­rit­ných kús­kov. Je po­sta­vený pri­bližne 10 met­rov nad ze­mou.

zdroj: tre­e­house.sk

Pridať komentár (0)