Nehnu­teľ­nosť sku­toč­ného Vlka z Wall Street sa stále nedarí pre­dať

Michaela Líšková / 23. apríla 2016 / Business

Alan Wil­zig, ktorý bol inšpi­rá­ciou pre jednu z postáv filmu Vlk z Wall Street, zní­žil cenu svojho bytu v man­hat­tan­skej časti s náz­vom Tri­beca. Už po druhý raz. Pozri sa na tento skvost a posúď sám, či za to stojí.

Tento úchvatný byt sa ešte v roku 2014 pôvodne pre­dá­val v cene 44 mili­ó­nov dolá­rov. V máji 2015 sa cena zní­žila na 38,5 mili­óna a obja­vili sa aj nové foto­gra­fie bytu, ktoré uka­zujú, že tie výstred­nej­šie kúsky z bytu zmizli.

Naj­nov­šia cena luxus­ného bytu je 24,885 mili­ó­nov dolá­rov, teda niečo málo nad 22 milión eur.

Tento dom­ček s roz­lo­hou 604 m2 je súčas­ťou radu domov na ulici 3 Hubert Street. Náj­deš tu strešné pod­la­žie s roz­lo­hou 204 m2, záh­radu, 3 spálne a pri­sta­vanú garáž, kde Wil­zig usklad­ňuje svoje motor­kár­ske memo­ra­bí­lie.

Pozri sa sám, aký skvost Wil­zig, pod­ni­ka­teľ a polo­pro­fe­si­onálny auto­mo­bi­lový závod­ník, pre­dáva niečo málo pod $25 mili­ó­nov.

entrepreneur-and-semiprofessional-race-car-driver-alan-wilzig-is-selling-his-townhouse-for-just-shy-of-25-million

foto: businessinsider.com

Krás­nych 604 m2 ponúka dosta­tok pries­toru

in-total-the-home-has-6500-square-feet-of-space

foto: businessinsider.com

Prie­stranná záh­rada na stre­che ako stvo­rená na odpo­či­nok a zábavu

it-also-has-a-2200-square-foot-roof-deck

foto: businessinsider.com

Zdá sa, že vnút­raj­šok Vil­zig tro­chu pome­nil- táto izba bola pôvodne domo­vom neónovo žia­ria­ceho akvá­ria a motorky. Akvá­rium tu stále je, ale ako môžeš vidieť, už v jem­nej­šej podobe

3-hubert-st-alan-wilzig-435-million-5there-seems-to-have-been-a-complete-overhaul-of-the-decor--this-area-was-previously-home-to-a-neon-pink-aquarium-and-a-motorcycle-display-the-aquarium-is-still-there-but-its-much-more-subtl

foto: businessinsider.com

Keď už je reč o motor­kách, Vil­zig ich zbož­ňuje a svoju lásku dáva aj pat­rične najavo

speaking-of-motorcycles-wilzig-is-obsessed-with-them

foto: businessinsider.com

Vil­zi­gove auto a aj celú jeho motor­kár­sku kolek­ciu môžeš vidieť v pries­tor­nej garáži bytu

he-stores-his-car-and-entire-motorcycle-collection-in-the-condos-garage

foto: businessinsider.com

Zdá sa, že celý inte­riér bytu sa tro­chu pris­pô­so­bil pre­daju, pre­tože tóny farieb sú jem­nej­šie a nie také výrazné

in-general-though-the-homes-decor-seems-to-have-been-toned-down-quite-a-bit

foto: businessinsider.com

V kuchyni náj­deš barový pult aj tabu­ľovú stenu, kam si môžeš písať a kres­liť, čo ti len napadne

the-kitchen-has-bar-seating-a-chalkboard-wall-and-a-huge-counter

foto: businessinsider.com

Celý byt má nádych život­ného štýlu sta­rého mlá­denca. Aj túto obý­vačku si mohol pred posled­nou reno­vá­ciou nájsť so zele­ným osvet­le­ním

the-whole-place-seems-to-be-rocking-a-bachelor-pad-vibe-this-media-room-was-bathed-in-an-eerie-green-light-prior-to-the-most-recent-renovation

foto: businessinsider.com

Hlavná spálňa má viac než dosta­tok pries­toru pre obrov­skú man­žel­skú posteľ. Okrem toho je táto spálňa aj miesto, kde má Vil­zig svoj sejf. Ten je vyba­vený sys­té­mom kev­lar, oce­ľou tvr­de­nými sad­ro­kar­tó­no­vými doskami a 675 kg ťaž­kými dve­rami so šies­timi západ­kami

the-master-bedroom-has-plenty-of-room-for-a-king-size-bed-its-also-a-safe-room-equipped-with-kevlar-and-steel-enforced-drywall-plus-a-1488-pound-door-that-has-six-deadbolts

foto: businessinsider.com

Nesmieme zabud­núť na obrov­ský šat­ník. Veď kto pove­dal, že po ňom túžia iba ženy?

and-the-master-suite-comes-with-a-closet-with-an-enviable-amount-of-space

foto: businessinsider.com

Ďal­šie vyba­ve­nie bytu pozos­táva naprí­klad z auto­ma­ti­zo­va­ného ria­dia­ceho stre­diska (áno, priamo uňho doma), fit­ness cen­tra, prá­čovne a vrát­nika, resp. vrát­ni­kov

other-amenities-include-a-home-automation-command-center-fitness-center-laundry-room-and-a-24-hour-doorman

foto: businessinsider.com

Ak stále nie si pre­sved­čený, či za to cena stojí, pozri na toto pre­ma­kané solárko, ktoré náj­deš v sute­réne hneď vedľa sauny.

the-home-also-comes-with-wilzigs-tanning-bed-youll-find-it-next-to-the-sauna-in-the-basement

foto: businessinsider.com

Kto­vie, prečo chce Vil­zig svoju pev­nosť tak veľmi pre­dať, že bol ochotný rapídne zní­žiť cenu. Snáď sa mu to ale na tretí raz už podarí.

Zdroj: Made­line Stone, businessinsider.com, titulná foto­gra­fia: businessinsider.com

Pridať komentár (0)