Nehnu­teľ­nosť sku­toč­né­ho Vlka z Wall Stre­et sa stá­le neda­rí pre­dať

Michaela Líšková / 23. apríla 2016 / Business

Alan Wil­zig, kto­rý bol inšpi­rá­ci­ou pre jed­nu z postáv fil­mu Vlk z Wall Stre­et, zní­žil cenu svoj­ho bytu v man­hat­tan­skej čas­ti s náz­vom Tri­be­ca. Už po dru­hý raz. Pozri sa na ten­to skvost a posúď sám, či za to sto­jí.

Ten­to úchvat­ný byt sa ešte v roku 2014 pôvod­ne pre­dá­val v cene 44 mili­ó­nov dolá­rov. V máji 2015 sa cena zní­ži­la na 38,5 mili­ó­na a obja­vi­li sa aj nové foto­gra­fie bytu, kto­ré uka­zu­jú, že tie výstred­nej­šie kús­ky z bytu zmiz­li.

Naj­nov­šia cena luxus­né­ho bytu je 24,885 mili­ó­nov dolá­rov, teda nie­čo málo nad 22 mili­ón eur.

Ten­to dom­ček s roz­lo­hou 604 m2 je súčas­ťou radu domov na uli­ci 3 Hubert Stre­et. Náj­deš tu streš­né pod­la­žie s roz­lo­hou 204 m2, záh­ra­du, 3 spál­ne a pri­sta­va­nú garáž, kde Wil­zig usklad­ňu­je svo­je motor­kár­ske memo­ra­bí­lie.

Pozri sa sám, aký skvost Wil­zig, pod­ni­ka­teľ a polo­pro­fe­si­onál­ny auto­mo­bi­lo­vý závod­ník, pre­dá­va nie­čo málo pod $25 mili­ó­nov.

entrepreneur-and-semiprofessional-race-car-driver-alan-wilzig-is-selling-his-townhouse-for-just-shy-of-25-million

foto: businessinsider.com

Krás­nych 604 m2 ponú­ka dosta­tok pries­to­ru

in-total-the-home-has-6500-square-feet-of-space

foto: businessinsider.com

Prie­stran­ná záh­ra­da na stre­che ako stvo­re­ná na odpo­či­nok a zába­vu

it-also-has-a-2200-square-foot-roof-deck

foto: businessinsider.com

Zdá sa, že vnút­raj­šok Vil­zig tro­chu pome­nil- táto izba bola pôvod­ne domo­vom neóno­vo žia­ria­ce­ho akvá­ria a motor­ky. Akvá­ri­um tu stá­le je, ale ako môžeš vidieť, už v jem­nej­šej podo­be

3-hubert-st-alan-wilzig-435-million-5there-seems-to-have-been-a-complete-overhaul-of-the-decor--this-area-was-previously-home-to-a-neon-pink-aquarium-and-a-motorcycle-display-the-aquarium-is-still-there-but-its-much-more-subtl

foto: businessinsider.com

Keď už je reč o motor­kách, Vil­zig ich zbož­ňu­je a svo­ju lás­ku dáva aj pat­rič­ne naja­vo

speaking-of-motorcycles-wilzig-is-obsessed-with-them

foto: businessinsider.com

Vil­zi­go­ve auto a aj celú jeho motor­kár­sku kolek­ciu môžeš vidieť v pries­tor­nej gará­ži bytu

he-stores-his-car-and-entire-motorcycle-collection-in-the-condos-garage

foto: businessinsider.com

Zdá sa, že celý inte­ri­ér bytu sa tro­chu pris­pô­so­bil pre­da­ju, pre­to­že tóny farieb sú jem­nej­šie a nie také výraz­né

in-general-though-the-homes-decor-seems-to-have-been-toned-down-quite-a-bit

foto: businessinsider.com

V kuchy­ni náj­deš baro­vý pult aj tabu­ľo­vú ste­nu, kam si môžeš písať a kres­liť, čo ti len napad­ne

the-kitchen-has-bar-seating-a-chalkboard-wall-and-a-huge-counter

foto: businessinsider.com

Celý byt má nádych život­né­ho štý­lu sta­ré­ho mlá­den­ca. Aj túto obý­vač­ku si mohol pred posled­nou reno­vá­ci­ou nájsť so zele­ným osvet­le­ním

the-whole-place-seems-to-be-rocking-a-bachelor-pad-vibe-this-media-room-was-bathed-in-an-eerie-green-light-prior-to-the-most-recent-renovation

foto: businessinsider.com

Hlav­ná spál­ňa má viac než dosta­tok pries­to­ru pre obrov­skú man­žel­skú posteľ. Okrem toho je táto spál­ňa aj mies­to, kde má Vil­zig svoj sejf. Ten je vyba­ve­ný sys­té­mom kev­lar, oce­ľou tvr­de­ný­mi sad­ro­kar­tó­no­vý­mi doska­mi a 675 kg ťaž­ký­mi dve­ra­mi so šies­ti­mi západ­ka­mi

the-master-bedroom-has-plenty-of-room-for-a-king-size-bed-its-also-a-safe-room-equipped-with-kevlar-and-steel-enforced-drywall-plus-a-1488-pound-door-that-has-six-deadbolts

foto: businessinsider.com

Nesmie­me zabud­núť na obrov­ský šat­ník. Veď kto pove­dal, že po ňom túžia iba ženy?

and-the-master-suite-comes-with-a-closet-with-an-enviable-amount-of-space

foto: businessinsider.com

Ďal­šie vyba­ve­nie bytu pozos­tá­va naprí­klad z auto­ma­ti­zo­va­né­ho ria­dia­ce­ho stre­dis­ka (áno, pria­mo uňho doma), fit­ness cen­tra, prá­čov­ne a vrát­ni­ka, resp. vrát­ni­kov

other-amenities-include-a-home-automation-command-center-fitness-center-laundry-room-and-a-24-hour-doorman

foto: businessinsider.com

Ak stá­le nie si pre­sved­če­ný, či za to cena sto­jí, pozri na toto pre­ma­ka­né solár­ko, kto­ré náj­deš v sute­ré­ne hneď ved­ľa sau­ny.

the-home-also-comes-with-wilzigs-tanning-bed-youll-find-it-next-to-the-sauna-in-the-basement

foto: businessinsider.com

Kto­vie, pre­čo chce Vil­zig svo­ju pev­nosť tak veľ­mi pre­dať, že bol ochot­ný rapíd­ne zní­žiť cenu. Snáď sa mu to ale na tre­tí raz už poda­rí.

Zdroj: Made­li­ne Sto­ne, businessinsider.com, titul­ná foto­gra­fia: businessinsider.com

Pridať komentár (0)