Nenápadná obec má na stole investičný plán pre akvapark za 100 miliónov eur

Mária Ambrozová / 30. novembra 2018 / Zo Slovenska

  • O tom, že ne­ďa­leko Pú­chova má vy­rásť nový re­kre­ačný pries­tor sa dis­ku­tuje už roky
  • Až te­raz však má však ve­de­nie mesta pred se­bou kon­krétny plán in­ves­tora ob­no­viť za­šlú slávu kú­peľ­nej ob­lasti
  • Naj­väčší ak­va­park Slo­ven­ska má stáť v Be­luš­ských Sla­ti­nách
zdroj: Ilustračná fotografia/ Croatia.hr
  • O tom, že ne­ďa­leko Pú­chova má vy­rásť nový re­kre­ačný pries­tor sa dis­ku­tuje už roky
  • Až te­raz však má však ve­de­nie mesta pred se­bou kon­krétny plán in­ves­tora ob­no­viť za­šlú slávu kú­peľ­nej ob­lasti
  • Naj­väčší ak­va­park Slo­ven­ska má stáť v Be­luš­ských Sla­ti­nách

Svoj ak­va­park má Pop­rad, Se­nec, Ko­vá­čová, Be­še­ňová a tak ďa­lej. Naj­nov­šie ho však môže mať aj obec Be­luša ne­ďa­leko Pú­chova, naj­ľud­na­tej­šia obec Po­va­žia. V jej časti, v Be­luš­ských Sla­ti­nách, to­tiž vidí ide­álny pries­tor na naj­väčší ak­va­park Slo­ven­ska in­ves­tor, ktorý chce do pro­jektu vlo­žiť 100 mi­li­ó­nov eur.

aquapark

Kú­peľ­níc­tvo má na Slo­ven­sku bo­hatú his­tó­riu, no mnohé z re­zor­tov sa dnes márne sna­žia za­chrá­niť svoju za­šlú slávu. Jed­ným z prí­kla­dov sú na­prí­klad le­gen­dárne kú­pele Brusno, ktoré sa na konci tohto leta do­stali do kon­kurzu alebo krásne bý­valé kú­pele v Mi­cha­lov­ciach. Aj v Be­luš­ských Sla­ti­nách už sláva kú­pe­ľov za­nikla, bu­dovy sú schát­rané a cenná mi­ne­rálna voda z hĺbky 1 600 met­rov vy­teká do po­toka. Podľa in­for­má­cií te­le­ví­zie Mar­kíza však ak­va­park môže túto si­tu­áciu zme­niť.

In­ves­tor tu chce na plo­che 174-ti­síc met­rov štvor­co­vých vy­bu­do­vať areál s 22 ba­zénmi, 25 to­bo­gánmi, je­di­nými pri­vát­nymi sau­nami v sau­no­vom svete v rámci ak­va­parku či Opi­čou drá­hou, za­par­ko­vať by tu mohlo až 300 áut. Ak dôjde k vy­spo­ria­da­niu po­zem­kov a všet­kým po­treb­ným ad­mi­ni­stra­tív­nym úko­nom, prvá tech­nika by mohla za­čať na po­zemku pra­co­vať už v roku 2020.

Ako to už pri kaž­dom veľ­kom pro­jekte býva, má svo­jich fa­nú­ši­kov aj od­por­cov. Za­tiaľ čo mnohí by kom­plex, ktorý do obce opäť pri­láka ti­sícky tu­ris­tov ročne vrúcne pri­ví­tali, iní sa boja do­padu na ži­votné pro­stre­die či straty po­koja ob­lasti. Nuž, za­tiaľ je kvôli na­šej le­gis­la­tíve pro­jekt len vo hviez­dach.

Zdroj: mar­kiza.sk, my­po­vaz­ska.sme.sk

Pridať komentár (0)