Ako Netf­lix ovládne svet tele­ví­zie

Dárius Polák / 30. marca 2016 / Business

V roz­ľah­lej vstup­nej hale cen­trály Netf­lixu v ospa­lom mes­tečku v Kali­for­nii, sa zro­dili nápady, kto­rých výsled­kom je 13 zla­tých cien Emmy za svoje ori­gi­nálne hviezdne série, ako sú Orange is the New Black a House Of Cards.

V roku 2007 bol Netf­lix ešte oby­čajná DVD poži­čovňa. Teraz domi­nuje svetu s 76 mili­ónmi pou­ží­va­te­ľov a s viac ako 100 ori­gi­nál­nymi seriálmi a fil­mami. Za rok 2015 zazna­me­nal naj­väčší zisk. V prvom štvrť­roku 2016 oča­káva 6,1 mili­ó­nov nových pou­ží­va­te­ľov. Trhová hod­nota sa zdvoj­ná­so­bila zo sumy $20 miliárd dolá­rov na $41 miliárd, čím dýcha na krk Time War­ner, spo­loč­nosti, ktorá vlastní HBO a War­ner Brot­hers Hol­ly­wood štú­dio, ktoré má hod­notu $53 miliárd.

Na začiatku tohto roka sa spus­til Netf­lix celo­sve­tovo, dokopy v 130 nových kra­ji­nách naraz. “Dnes ste sved­kami zrodu novej glo­bál­nej inter­ne­to­vej TV siete. S pomo­cou inter­netu dávame do rúk zákaz­ní­kom mož­nosť poze­rať kedy­koľ­vek, kde­koľ­vek a na akom­koľ­vek zaria­dení,” pove­dal Reed Has­tings, CEO Netf­lixu, pri spus­tení v Las Vegas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: wikipedia.org

Netf­lix v čís­lach

Netf­lix zme­nil spô­sob, akým sle­du­jeme tele­ví­ziu – plat­forma vzrá­stla o 10x väčší počet pou­ží­va­te­ľov a je zod­po­vedná za 36,5% traf­ficu Inter­netu – to je 2x viac ako You­tube. Za posledný rok narás­tol počet zahra­nič­ných pou­ží­va­te­ľov o 35%, a toto per­cento stále ras­tie. V roku 2015 zazna­me­nal Netf­lix tržby v hod­note $6,7 miliárd dolá­rov, s čis­tým zis­kom $122 mili­ó­nov dolá­rov.

Hlavná zbraň Netf­lixu je sto­ry­tel­ling – v roku 2016 sa plá­nuje minúť $5 miliárd dolá­rov na con­tent (pre porov­na­nie, HBO má roz­po­čet $2 miliardy) pre 31 nových a sta­ro­no­vých ori­gi­nál­nych seriá­lov, dve desiatky fil­mov a doku­men­tov, stand-up špe­ciá­lov a 30 det­ských ani­má­kov.

Stávka na obsah je však ťažko jediné eso v rukáve – kon­ku­ren­cia ras­tie rýchlo v podobe Ama­zon a Apple, ktoré vstu­pujú do týchto vôd, spolu s ostrie­ľa­nými hráčmi ako HBO či Sky.

reed hastings 13

foto: businessinsider.com 

Glo­bálne ambí­cie

Reed Has­tings, ktorý je CEO a zakla­da­te­ľom, začí­nal ako uči­teľ mate­ma­tiky v Sva­zij­sku. V Netf­lix HQ nemá kan­ce­lá­riu, namiesto toho pre­fe­ruje prácu v jedálni, či na iných verej­ných mies­tach.

Spo­meňte si, čo ste robili minulý mesiac. Koľ­ko­krát ste poze­rali Netf­lix? Čo ste robili, keď ste nepo­ze­rali Netf­lix? Poze­rali ste káb­lovku, šport a zabili čas na Face­bo­oku. A to je presne naša kon­ku­ren­cia,” tvrdí Reed.

To, že sa kri­tici zau­jí­majú o zvy­šu­júce sa náklady Netf­lixu ho nezau­jíma. “Sme zis­koví každý štvrť­rok po dobu pät­nás­tich rokov, takže plán je taký istý, ako aj posled­ných pät­násť rokov – vyrásť o tro­chu viac každý štvrť­rok. Zlep­šíte službu, zvýši sa počet čle­nov, a zvýši sa roz­po­čet, ktorý sa pou­žije na viac obsahu a R&D. To je náš úspešný cyk­lus za posled­ných pät­násť rokov. Stále máme iba 75 mili­ó­nov čle­nov — čo je oproti sve­to­vému počtu pou­ží­va­te­ľov inter­netu stále málo.”

longmire_cast_netflix_tca

foto: cdn3.thr.com

Tieto glo­bálne ambí­cie budú kľú­čom k úspe­chu Netf­lixu – je totiž jasné, že na domá­com trhu v USA dosa­huje satu­rá­ciu. Posledný štvrť­rok sa počet pou­ží­va­te­ľov v USA nezvý­šil tak moc, ako sa pôvodne plá­no­valo. Takisto sa zvý­šila cena pred­pla­te­nia v USA i v Európe, pre pokry­tie nákla­dov spo­je­ných s medzi­ná­rod­nou expan­ziou.

Medzi­tým sa však počet medzi­ná­rod­ných pou­ží­va­te­ľov zvý­šil o 4 mili­óny, čo je viac, ako sa oča­ká­valo. Pokiaľ sa stane Netf­lix najp­re­fe­ro­va­nej­šou TV sta­ni­cou, príjmy z pred­plat­ného budú pokrý­vať náklady na expan­ziu.

screen-shot-2015-02-26-at-1-08-45-pm

foto: serialdog.eu

Pre tento účel si Netf­lix nešiel tra­dič­nou ces­tou – nena­jali si lokál­nych exper­tov, ktorí by ich naučili všetko potrebné o miest­nych zvyk­los­tiach a potre­bách. Namiesto toho využili obrov­ské množ­stvá dát pozbie­ra­ných za mnoho rokov, ešte z čias DVD poži­čovne. Ešte pred­tým, než Netf­lix začal vytvá­rať úspešný ori­gi­nálny obsah, bola ich licen­co­vaná služba vybu­do­vaná na základe pou­ží­va­teľ­ských dát. Podľa Todda Yel­lina, vedú­ceho pro­duk­to­vého mana­žéra, prie­merný člen medzi­tým ako sa pri­hlási a odhlási, pre­skro­luje pome­dzi 40 titulmi.

Netf­lix ponúka tisíc mož­ností, z kto­rých musí vybrať iba zopár, ktoré ti ponúkne. Hlav­ným cie­ľom je preto zis­tiť, ktoré ti má ponúk­nuť, aby si sa vrá­til vždy nas­päť. Zbiera všetky možné dáta – od tých, vďaka kto­rým vie, na akých zaria­de­niach Netf­lix sle­du­ješ, ktorý obsah poze­ráš a v akom čase, v ktorý deň v týždni, až po zlo­žité typu, či danú show poze­ráš 3 minúty a vrá­tiš sa nas­päť, alebo si si ju už nikdy neza­pol.

AMSTERDAM - Portret van directeur Netflix . Reed Hastings COPYRIGHT ROBIN UTRECHT

foto: edge.alluremedia.com

Všetko toto má na algo­ritme svoju váhu, úda­jom o tom, čo si poze­ral minulý rok sa pri­kladá iná hod­nota, ako úda­jom o tom, čo si poze­ral dnes. Všetko toto vyústi v top 40 titu­lov pre kaž­dého pou­ží­va­teľa, vybra­ných zo 75 000 rôz­nych žán­rov.

Pred­tým, než sa Netf­lix spus­til v Európe, pred­po­kla­dalo sa, že vek a pohla­vie sú naj­dô­le­ži­tej­šie pri určo­vaní správ­neho obsahu. “Prav­dou však je, že 19-roční ľudia si radi pozrú doku­menty o sva­dob­ných šatách. Stla­čiť play čo i len raz na zaria­dení Netf­lixu je oveľa sil­nejší sig­nál, ako Váš vek a pohla­vie,” tvrdí Todd.

Plá­nom však nie je tla­čiť obsah zo Spo­je­ných Štá­tov do celého sveta – je potrebné sústre­diť sa na medzi­ná­rodný obsah v nie­koľ­kých jazy­koch, ktorý môže byť sle­do­vaný všade. Tento rok pri­dal Netf­lix k 17 pod­po­ro­va­ným jazy­kom arab­činu, kórej­činu a čín­štinu, hoci ešte nie je dostupný v Číne.

IMG_1435

foto: frandroid.com

Veľká výhoda Netf­lixu spo­číva v tom, že nepot­re­buje mať opti­málny čas na vysie­la­nie obsahu. Tra­dičné tele­ví­zie totiž musia pre svo­jich hlav­ných divá­kov vysie­lať novú show v urče­nom čase, zatiaľ čo Netf­lix vypustí naraz celý obsah. Na tra­dičný adver­ti­sing sa nespo­lie­hajú a nemajú žiadny záu­jem robiť live prog­ramy ako šport či správy.

Pokiaľ im táto stra­té­gia bude vychá­dzať i naďa­lej, podľa ana­ly­ti­kov môžu v roku 2018 pre­kro­čiť čistý zisk v hod­note $1 miliardy dolá­rov.

house-of-cards

foto: cdn.bgr.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej fotky: technobuffalo.com

Pridať komentár (0)