Netf­lix ťa v roku 2017 pri­pú­ta ku gau­ču

Michaela Lišková / 20. októbra 2016 / Business

Netf­lix sa chys­tá vypus­tiť do sve­ta ori­gi­ná­ly. Veľa, veľa ori­gi­ná­lov.

V roku 2017 sa môže celý svet tešiť na vyše 1000 hodín ori­gi­nál­nych fil­mov a seriá­lov, kto­ré Netf­lix vypus­tí. Čítaš správ­ne, 1000 hodín. Len aby si vedel, trva­lo by ti 41 dní, kým by si si pozrel všet­ko nové, čo má Netf­lix v ruká­ve. Opa­ku­jem, 41 dní. To neho­vo­rí­me o seriá­loch a fil­moch, kto­ré tam sle­du­ješ už teraz. A dúfa­me, že sle­du­ješ. Kva­li­ta je super, všet­ko na jed­nom mies­te a pre­hľad­né, komu by sa nepá­či­lo, však?

Iba na porov­na­nie, v roku 2016 na Netf­li­xe kolu­je oko­lo 600 hodín ori­gi­nál­nych sérií z vlast­nej pro­duk­cie. Čo je tiež dosť ohro­mu­jú­ce čís­lo, keď­že tam náj­deš aj seriá­ly a fil­my, kto­ré sú v obe­hu od iných pro­dukč­ných spo­loč­nos­tí. Netre­ba teda asi pri­po­mí­nať, akým obrov­ským žrú­tom času sa Netf­lix stal. Ale pove­dz­me si pred­sa na rovi­nu, že vždy je lep­šie mať seriá­ly pek­ne poko­pe namies­to toho, aby sme ich muse­li hľa­dať na inter­ne­te.

watching-netflix

Foto: expats.hk

Netf­lix má oči­vid­ne vždy dôve­ru vo svo­ju vlast­nú tvor­bu a čím ďalej, tým viac sa uka­zu­je, že na to mal pád­ny dôvod. Spo­meň­me naprí­klad nový kul­to­vý hit z ich výro­by s náz­vom Stran­ger things (ak si ešte neza­čal a máš čas navy­še, len sme­lo do toho) a obľu­be sa teší aj dru­há séria Nar­cos.

heres-what-people-in-each-state-are-binge-watching-3

zdroj: theberry.com

Aby toho nebo­lo málo, už 4.novembra sa môže­me tešiť na cel­kom nový seriál The Cro­wn, do kto­ré­ho sám Netf­lix vkla­dá veľ­ké náde­je. O tom sved­čí aj výrok CEO Netf­li­xu Ree­da Has­ting­sa: „Chys­tá­me sa na nový seriál, The Cro­wn, kto­rý je jed­ným z najim­pre­sív­nej­ších kús­kov, aké som kedy videl“. Spo­mí­na­ný seriál má byť o živo­te krá­ľov­nej Eli­za­beth II, v čom si môžu nájsť záľu­bu všet­ci nad­šen­ci his­tó­rie. O drá­mu a intri­gy urči­te nebu­de núdza.

Spo­loč­nosť by údaj­ne chce­la dosiah­nuť vyvá­že­nosť medzi licen­co­va­ný­mi a ori­gi­nál­ny­mi die­la­mi. Zatiaľ nevie­me, aký je aktu­ál­ny pomer, ale zrej­me sa už blí­žia k vysní­va­né­mu pome­ru 50/50, o čom by sved­či­lo aj množ­stvo pri­pra­vo­va­ných hodín.

A tu je malý graf, kto­rý ti uká­že, ako sa zvý­šil počet odvy­sie­la­ných hodín ori­gi­nál­nej pro­duk­cie:

netflixoriginals

foto: businessinsider.com

Pokiaľ ešte nemáš Netf­lix, pre­to­že ako správ­ny Slo­vák nech­ceš pla­tiť za poze­ra­nie fil­mov a seriá­lov, mož­no pri­šiel čas zme­niť ten­to fakt a vytvo­riť si účet. Dob­rá sprá­va je, že prvý mesiac máš na skúš­ku. Zadar­mo. Tak si to uži :)

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: scotcampus.com

Pridať komentár (0)