Netf­lix ťa v roku 2017 pri­púta ku gauču

Michaela Lišková / 20. októbra 2016 / Business

Netf­lix sa chystá vypus­tiť do sveta ori­gi­nály. Veľa, veľa ori­gi­ná­lov.

V roku 2017 sa môže celý svet tešiť na vyše 1000 hodín ori­gi­nál­nych fil­mov a seriá­lov, ktoré Netf­lix vypustí. Čítaš správne, 1000 hodín. Len aby si vedel, trvalo by ti 41 dní, kým by si si pozrel všetko nové, čo má Netf­lix v rukáve. Opa­ku­jem, 41 dní. To neho­vo­ríme o seriá­loch a fil­moch, ktoré tam sle­du­ješ už teraz. A dúfame, že sle­du­ješ. Kva­lita je super, všetko na jed­nom mieste a pre­hľadné, komu by sa nepá­čilo, však?

Iba na porov­na­nie, v roku 2016 na Netf­lixe koluje okolo 600 hodín ori­gi­nál­nych sérií z vlast­nej pro­duk­cie. Čo je tiež dosť ohro­mu­júce číslo, keďže tam náj­deš aj seriály a filmy, ktoré sú v obehu od iných pro­dukč­ných spo­loč­ností. Netreba teda asi pri­po­mí­nať, akým obrov­ským žrú­tom času sa Netf­lix stal. Ale pove­dzme si predsa na rovinu, že vždy je lep­šie mať seriály pekne pokope namiesto toho, aby sme ich museli hľa­dať na inter­nete.

watching-netflix

Foto: expats.hk

Netf­lix má oči­vidne vždy dôveru vo svoju vlastnú tvorbu a čím ďalej, tým viac sa uka­zuje, že na to mal pádny dôvod. Spo­meňme naprí­klad nový kul­tový hit z ich výroby s náz­vom Stran­ger things (ak si ešte neza­čal a máš čas navyše, len smelo do toho) a obľube sa teší aj druhá séria Nar­cos.

heres-what-people-in-each-state-are-binge-watching-3

zdroj: theberry.com

Aby toho nebolo málo, už 4.novembra sa môžeme tešiť na cel­kom nový seriál The Crown, do kto­rého sám Netf­lix vkladá veľké nádeje. O tom svedčí aj výrok CEO Netf­lixu Reeda Has­tingsa: „Chys­táme sa na nový seriál, The Crown, ktorý je jed­ným z najim­pre­sív­nej­ších kús­kov, aké som kedy videl“. Spo­mí­naný seriál má byť o živote krá­ľov­nej Eli­za­beth II, v čom si môžu nájsť záľubu všetci nad­šenci his­tó­rie. O drámu a intrigy určite nebude núdza.

Spo­loč­nosť by údajne chcela dosiah­nuť vyvá­že­nosť medzi licen­co­va­nými a ori­gi­nál­nymi die­lami. Zatiaľ nevieme, aký je aktu­álny pomer, ale zrejme sa už blí­žia k vysní­va­nému pomeru 50/50, o čom by sved­čilo aj množ­stvo pri­pra­vo­va­ných hodín.

A tu je malý graf, ktorý ti ukáže, ako sa zvý­šil počet odvy­sie­la­ných hodín ori­gi­nál­nej pro­duk­cie:

netflixoriginals

foto: businessinsider.com

Pokiaľ ešte nemáš Netf­lix, pre­tože ako správny Slo­vák nech­ceš pla­tiť za poze­ra­nie fil­mov a seriá­lov, možno pri­šiel čas zme­niť tento fakt a vytvo­riť si účet. Dobrá správa je, že prvý mesiac máš na skúšku. Zadarmo. Tak si to uži :)

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: scotcampus.com

Pridať komentár (0)