Netflix zaplatil poriadne mastnú sumu za to, aby mohol vysielať legendárny seriál Priatelia

Richard Vítkovský / 6. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Se­riál Pria­te­lia po­čas ro­kov ne­stráca na hod­note, práve na­opak, cena za vy­sie­la­cie práva pe­kelne na­rá­stla
  • Čo však spo­loč­nosť ne­urobí Ne­tf­lix pre svo­jich mi­lo­va­ných po­u­ží­va­te­ľov. Bez mi­hnu­tia oka obe­to­vala po­riadnu sumu, aby mohla Pria­te­ľov vy­sie­lať aj v bu­dú­com roku
zdroj: twitter
  • Se­riál Pria­te­lia po­čas ro­kov ne­stráca na hod­note, práve na­opak, cena za vy­sie­la­cie práva pe­kelne na­rá­stla
  • Čo však spo­loč­nosť ne­urobí Ne­tf­lix pre svo­jich mi­lo­va­ných po­u­ží­va­te­ľov. Bez mi­hnu­tia oka obe­to­vala po­riadnu sumu, aby mohla Pria­te­ľov vy­sie­lať aj v bu­dú­com roku

Le­gen­dárny se­riál Pria­te­lia je ob­ľú­bený tak­mer na ce­lom svete, vrá­tane Slo­ven­ska. Aj keď sa nové časti už dávno ne­na­tá­čajú, me­diálne spo­loč­nosti pla­tia tvor­com za vy­sie­la­cie práva po­riadne mastné sumy. Ná­hľad do ži­vota Ra­chel, Mo­niky, Pho­ebe, Jo­eya, Chand­lera, a Rossa jed­no­du­cho stojí za to.

Tvor­co­via se­riálu si to uve­do­mujú a práve preto dví­hajú cenu za vy­sie­la­cie práva zo sú­čas­ných 30-tich mi­li­ó­nov do­lá­rov na re­kord­ných 100 mi­li­ó­nov. Spo­loč­nosť Ne­tf­lix, ktorá má v sú­čas­nosti 130 mi­li­ó­nov uží­va­te­ľov tak bola nú­tená obe­to­vať ob­rov­ské pe­niaze, aby mohla Pria­te­ľov vy­sie­lať aj v bu­dú­com roku na území USA.

Pria­te­lia zrejú ako víno

Ame­ric­kým fa­nú­ši­kom tohto le­gen­dár­neho sit­komu tak pa­dol ka­meň zo srdca. Ešte ne­dávno bola to­tiž na stránke Ne­tf­lixu in­for­má­cia o tom, že práva na se­riál vy­pr­šia 1. ja­nu­ára bu­dú­ceho roka. Aby Ne­tf­lix upo­ko­jil vy­stra­še­ných mi­lov­ní­kov se­riálu, roz­ho­dol sa okam­žite ko­nať.

„Pria­te­lia tu budú pre vás na území Spo­je­ných štá­tov aj v roku 2019,“ ozná­mil Ne­tf­lix na svo­jom Twit­teri. Pria­te­lia pat­ria me­dzi na­jús­peš­nej­šie se­riály, aké boli kedy na­to­čené. Zo šies­tich hlav­ných hr­di­nov sa stali v prie­behu oka­mihu ob­rov­ské hviezdy. Od roku 1994, kedy sa za­čali Pria­te­lia na­tá­čať až do roku 2004, kedy sa na­tá­ča­nie skon­čilo bolo vy­tvo­re­ných cel­kovo 236 častí v de­sia­tich sé­riách.

Dvo­j­ica Da­vid Crane a Marta Kauff­man, ktorá sa pod­pí­sala pod prí­beh kaž­dej jed­nej časti, skla­mala fa­nú­ši­kov, ktorí ve­rili v ná­vrat. Na otázku, či sa doč­káme ná­vratu Pria­te­ľov to­tiž obaja zhodne od­po­ve­dali, že sa to ni­kdy ne­stane. Ži­vot to­tiž ply­nie ne­us­tále do­predu. Príde čas, keď sa všetko zmení a tvo­jimi naj­lep­šími pria­teľmi sa stanú čle­no­via tvo­jej ro­diny.

 „Ak si za­lo­žíte ro­dinu, táto ži­votná ka­pi­tola sa uzat­vára. Se­riál sme ukon­čili presne vtedy, kedy sme ho ukon­čiť chceli,“ do­dal Crane. Nové časti by preto pô­so­bili dosť umelo a kto­vie či by sa zo­pa­ko­vali pred­chá­dza­júce úspe­chy. Nie na­darmo sa to­tiž ho­vorí, že v naj­lep­šom treba pre­stať. Pria­te­lia v tej naj­lep­šej forme budú žiť na ob­ra­zov­kách na večné časy.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)