Netypické školstvo v Kanade. Študenti vôbec nevedia, čo je maturita

Richard Vitkovský / 24. apríla 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr
  • Iný kraj, iný mrav.
  • Slo­ven­skí štu­denti stred­ných škôl by ur­čite me­nili s tými ka­nad­skými
  • Tí majú to­tiž po­merne jed­no­duch­šiu stre­doš­kol­skú cestu a do­konca pre­sko­čia ne­ob­ľú­benú skúšku do­spe­losti

Ho­vorí sa, že škols­tvo v za­hra­ničí je lep­šie ako u nás. Na koľko je toto tvr­de­nie prav­divé, je otázne. Prav­dou však je, že zá­padné kra­jiny si vďaka bo­hat­stvu môžu do­vo­liť in­ves­to­vať do škols­tva omnoho viac pe­ňazí zo štát­neho roz­počtu. To by sa malo lo­gicky pre­ja­viť na kva­lite vý­učby. Viac fi­nan­cií zna­mená viac pe­ňazí na vy­ba­ve­nie škôl a vyš­šie platy pre uči­te­ľov, ktorí majú vďaka tomu omnoho vyš­šiu mo­ti­vá­ciu učiť.

Ka­nada je krásna kra­jina s nád­her­nou prí­ro­dou a množ­stvom zau­jí­ma­vých miest. Veľa štu­den­tov sa práve preto roz­hodne pre štú­dium práve tu. Ka­nada má ok­rem prí­rody aj iné lá­kadlá, na­prí­klad po­merne zau­jí­mavo na­sta­vené vy­učo­va­cie pro­cesy pre štu­den­tov stred­ných škôl.

Ak to po­rov­náme so stred­nými ško­lami u nás, tak majú ka­nad­skí štu­denti priam ide­álne pod­mienky. Naj­viac ur­čite po­teší, že žiaci stred­ných škôl, na roz­diel od nás, ne­kon­čia štú­dium stre­su­jú­cou ma­tu­rit­nou skúš­kou.

Kre­dity na­miesto ma­tu­rity

Jed­no­du­cho skúšku do­spe­losti pre­sko­čia a môžu sa tak bez stresu pri­pra­vo­vať na ďalší míľ­nik ži­vota štu­denta, a tým je ná­stup na vy­sokú školu. To však nie je všetko. U nás štu­du­jeme cel­kovo 13 ro­kov pred­tým, než ideme na vy­soké školy. V Ka­nade je to o rok me­nej. Stredná škola tu to­tiž trvá len tri roky.

Školy tu fun­gujú na prin­cípe tes­to­va­nia ve­do­mostí na konci kaž­dého jed­ného se­mes­tra. Ma­tu­ritu na­hrá­dzajú kre­dity, ktoré sú po­trebné na ukon­če­nie štú­dia. Bez do­sta­toč­ného po­čtu kre­di­tov tak školu ne­mô­žeš ukon­čiť.


Ne­treba sa však báť, keďže po­čas troch ro­kov štú­dia tie kre­dity jed­no­du­cho zís­kaš, aj keby si nech­cel. Sys­tém kre­di­tov je u nás spo­jený skôr s vy­so­kými ško­lami. V Ka­nade je nor­mou už na stred­ných. Ka­nad­ské školy bežne ne­zvyknú žia­kov za­hl­co­vať do­pl­n­ko­vou va­tou v po­dobe množ­stva pred­me­tov, z kto­rých si ná­sledne nič ne­za­pa­mä­táš.

Často sa stret­neš na­prí­klad so štyrmi pred­metmi za se­mes­ter. Mnoho pred­me­tov je po­dob­ných tým na­šim. Zau­jí­ma­vos­ťou je aj to, že nie­ktoré pred­mety sa učia na niž­šej úrovni ako je tomu na­prí­klad u nás. Takže v ko­neč­nom dô­sledku sa na­učíš me­nej. Ako sám vi­díš, škol­ské sys­témy sa na­ozaj ra­pídne lí­šia. Aj na­priek tomu sa však nedá su­ve­rénne po­ve­dať, že ten ka­nad­ský musí byť vďaka niž­šej ná­roč­nosti lepší.

Pridať komentár (0)