Neuve­ri­teľ­ná kari­é­ra J.J. Abram­sa

Martin Bohunický / 7. januára 2016 / Lifehacking

J.J Abrams sa pre­sa­dil na trhu ako kráľ ner­dov a výrob­ca block­bus­te­rov.

49-roč­ný reži­sér, autor a pro­du­cent bol pri oboch zno­vuz­ro­de­niach iko­nic­kých fran­šíz s téma­ti­kou ves­mí­ru — “Star Wars” a “Star Trek”. Hneď potom naskon­čil do sve­ta akcie: pri­po­jil sa k znač­ke “Mis­si­on Impos­sib­le”.

Do sve­ta sci-fi sa dostal s vlast­ným fil­mom “Super 8”, kto­rý pro­du­ko­val so svo­jim ido­lom Ste­ve­nom Spiel­ber­gom. A je to cítiť, film je sku­toč­ne plný inšpi­rá­cie Spiel­ber­go­vou skor­šou tvor­bou.

A pred­tým, než títo dva­ja mali mož­nosť spo­lu­pra­co­vať, Abrams už ako tíne­džer pomá­hal pri refur­bis­hin­gu sta­rých Spiel­ber­go­vých fil­mov.

Medzi­ča­som sa stal Abrams hviez­dov tele­ví­zií, keď mal pod pal­com seriá­ly ako “Feli­ci­ty”, “Alias”, či “Lost”.

So svo­jim naj­nov­ším Star Wars trhá rekor­dy a je pri­pra­ve­ný vytvo­riť ďal­šie hity. Dnes už je J.J. Abrams obrov­skou hviez­dou a dôs­toj­ným nástup­com legen­dár­ne­ho Ste­ve­na Spiel­ber­ga. Je to reži­sér, od kto­ré­ho môž­me oča­ká­vať veľ­ké veci.

A toto je jeho prí­beh:

Jeff­rey Jacob Abrams sa naro­dil v roku 1966 na Long Island, no vyrás­tol so svo­ji­mi rodič­mi v Los Ange­les. Jeho otec Gerald je pro­du­cent a jeho ses­tra sa neskôr sta­la sce­ná­ris­tom. Fil­mo­vé gény teda zde­dil.

Odma­lič­ka milo­val fil­my Ste­ve­na Spiel­ber­ga a Geor­gea Luca­sa. Keď mal tri­násť rokov, sta­rý otec mu daro­val 8mm kame­ru a Jeff­rey začal tvo­riť.

Na fes­ti­va­le mla­dých reži­sé­rov v Los Ange­les stre­tol Mat­ta Ree­ve­sa a zapo­ča­la spo­lu­prá­ca. Spo­lu zreš­tau­ro­va­li nie­kto­ré sta­ré Spiel­ber­go­ve fil­my, kto­ré nato­čil ešte ako tíne­džer.

Abrams dostal prvú reál­nu prá­cu vo fil­me Night­be­ast. Ako 16-roč­ný mal na sta­ros­ti zvu­ko­vé efek­ty a hud­bu.

Mies­to fil­mo­vej ško­ly si vybral na radu otca Sarah Lawren­ce Col­le­ge. “Je dôle­ži­tej­šie vedieť, o čom tre­ba robiť fil­my, nie ako robiť fil­my.”

Prvý sce­nár pre­dal v posled­nom roč­ní­ku svoj­ho štú­dia, volal sa “Taking Care of Busi­ness”.

V roku 1996 sa ože­nil s Katie McG­rath a majú spo­lu tri deti.

Jeho prvý reži­sér­sky počin (spo­lu s Ree­ve­som) bol seriál Feli­ci­ty, kto­rý sa vysie­lal od roku 1998.

Abrams zalo­žil v roku 2001 Bad Robot Pro­duc­ti­ons a nad­via­zal spo­lu­prá­cu s War­ner Bros a Para­mount Pic­tu­res. V roku 2006 po doho­de s ABC skon­čil.

Prvým pro­jek­tom Bad Robot Pro­duc­ti­ons bol seriál Alias. Vďa­ka nemu zís­kal svo­ju prvú nomi­ná­ciu na Emmy.

Napriek dob­rej prá­ci sa stal Abrams hviez­dou až v roku 2004, keď spo­lu s ABC vydal do sve­ta seriál “Lost”.

Pop­ri všet­kom sa naďa­lej nevzdal svo­jej lás­ky k hud­be a k mno­hým pro­jek­tom sám skom­po­no­val titul­né pies­ne.

Po seriá­li Alias oslo­vil Abram­sa Tom Cru­ise s tým, že chce, aby reží­ro­val Mis­si­on: Impos­sib­le III. To všet­ko napriek tomu, že Abrams pred­tým nikdy fil­my nere­ží­ro­val.

Ďal­ším poči­nom bol film Clo­ver­field, v roku 2009 sa dostal k fran­ší­ze Star Trek. Je to jeden z jeho naj­viac oce­ne­ných fil­mov, na Rot­ten Toma­to­es si drží hod­no­te­nie 95%. Vďa­ka Star Tre­ku začal byť ozna­čo­va­ný ako “kráľ sci-fi”. Pokra­čo­va­nie v roku 2013 sa však už zďa­le­ka tak nepo­da­ri­lo, za čo Abrams pre­bral plnú zod­po­ved­nosť.

Naj­nov­ším fil­mom Abram­sa je Star Wars: The For­ce Awa­kens.

Pred­tým už raz ponu­ku reží­ro­vať Star Wars odmie­tol. “Nech­cem robiť ďal­šiu sériu, rad­šej pôj­dem do kina a film si pozriem”.

Abrams čas­to infor­má­cie o svo­jich pro­jek­toch tají. No nie je to aro­gan­cia. “Chcem ľuďom dať tro­chu prek­va­pe­nia. Ak teda o veciach mlčím, zna­me­ná to len, že chcem aby si film uži­li na sto per­cent.”

Star Wars pri­šiel do kín 18.12 a žiad­ny iný film neza­ro­bil miliar­du dolá­rov tak rých­lo.

Hoci sa zvyš­ných fil­mov vzdal, na Star Wars VIII bude pra­co­vať aspoň ako výkon­ný pro­du­cent.

Jeho najb­liž­ším plá­nom sú fil­my “Valen­cia” a “Mis­si­on: Impos­sib­le 6”. Tiež pra­cu­je na TV fil­me “Roadies”.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)