Neuve­ri­teľná kari­éra J.J. Abramsa

Martin Bohunický / 7. januára 2016 / Tools a produktivita

J.J Abrams sa pre­sa­dil na trhu ako kráľ ner­dov a výrobca block­bus­te­rov.

49-ročný reži­sér, autor a pro­du­cent bol pri oboch zno­vuz­ro­de­niach iko­nic­kých fran­šíz s téma­ti­kou ves­míru — “Star Wars” a “Star Trek”. Hneď potom naskon­čil do sveta akcie: pri­po­jil sa k značke “Mis­sion Impos­sible”.

Do sveta sci-fi sa dostal s vlast­ným fil­mom “Super 8”, ktorý pro­du­ko­val so svo­jim ido­lom Ste­ve­nom Spiel­ber­gom. A je to cítiť, film je sku­točne plný inšpi­rá­cie Spiel­ber­go­vou skor­šou tvor­bou.

A pred­tým, než títo dvaja mali mož­nosť spo­lu­pra­co­vať, Abrams už ako tíne­džer pomá­hal pri refur­bis­hingu sta­rých Spiel­ber­go­vých fil­mov.

Medzi­ča­som sa stal Abrams hviez­dov tele­ví­zií, keď mal pod pal­com seriály ako “Feli­city”, “Alias”, či “Lost”.

So svo­jim naj­nov­ším Star Wars trhá rekordy a je pri­pra­vený vytvo­riť ďal­šie hity. Dnes už je J.J. Abrams obrov­skou hviez­dou a dôs­toj­ným nástup­com legen­dár­neho Ste­vena Spiel­berga. Je to reži­sér, od kto­rého môžme oča­ká­vať veľké veci.

A toto je jeho prí­beh:

Jeff­rey Jacob Abrams sa naro­dil v roku 1966 na Long Island, no vyrás­tol so svo­jimi rodičmi v Los Ange­les. Jeho otec Gerald je pro­du­cent a jeho ses­tra sa neskôr stala sce­ná­ris­tom. Fil­mové gény teda zde­dil.

Odma­lička milo­val filmy Ste­vena Spiel­berga a Geor­gea Lucasa. Keď mal tri­násť rokov, starý otec mu daro­val 8mm kameru a Jeff­rey začal tvo­riť.

Na fes­ti­vale mla­dých reži­sé­rov v Los Ange­les stre­tol Matta Ree­vesa a zapo­čala spo­lu­práca. Spolu zreš­tau­ro­vali nie­ktoré staré Spiel­ber­gove filmy, ktoré nato­čil ešte ako tíne­džer.

Abrams dostal prvú reálnu prácu vo filme Night­be­ast. Ako 16-ročný mal na sta­rosti zvu­kové efekty a hudbu.

Miesto fil­mo­vej školy si vybral na radu otca Sarah Lawrence Col­lege. “Je dôle­ži­tej­šie vedieť, o čom treba robiť filmy, nie ako robiť filmy.”

Prvý sce­nár pre­dal v posled­nom roč­níku svojho štú­dia, volal sa “Taking Care of Busi­ness”.

V roku 1996 sa ože­nil s Katie McG­rath a majú spolu tri deti.

Jeho prvý reži­sér­sky počin (spolu s Ree­ve­som) bol seriál Feli­city, ktorý sa vysie­lal od roku 1998.

Abrams zalo­žil v roku 2001 Bad Robot Pro­duc­ti­ons a nad­via­zal spo­lu­prácu s War­ner Bros a Para­mount Pic­tu­res. V roku 2006 po dohode s ABC skon­čil.

Prvým pro­jek­tom Bad Robot Pro­duc­ti­ons bol seriál Alias. Vďaka nemu zís­kal svoju prvú nomi­ná­ciu na Emmy.

Napriek dob­rej práci sa stal Abrams hviez­dou až v roku 2004, keď spolu s ABC vydal do sveta seriál “Lost”.

Popri všet­kom sa naďa­lej nevzdal svo­jej lásky k hudbe a k mno­hým pro­jek­tom sám skom­po­no­val titulné piesne.

Po seriáli Alias oslo­vil Abramsa Tom Cru­ise s tým, že chce, aby reží­ro­val Mis­sion: Impos­sible III. To všetko napriek tomu, že Abrams pred­tým nikdy filmy nere­ží­ro­val.

Ďal­ším poči­nom bol film Clo­ver­field, v roku 2009 sa dostal k fran­šíze Star Trek. Je to jeden z jeho naj­viac oce­ne­ných fil­mov, na Rot­ten Toma­toes si drží hod­no­te­nie 95%. Vďaka Star Treku začal byť ozna­čo­vaný ako “kráľ sci-fi”. Pokra­čo­va­nie v roku 2013 sa však už zďa­leka tak nepo­da­rilo, za čo Abrams pre­bral plnú zod­po­ved­nosť.

Naj­nov­ším fil­mom Abramsa je Star Wars: The Force Awa­kens.

Pred­tým už raz ponuku reží­ro­vať Star Wars odmie­tol. “Nech­cem robiť ďal­šiu sériu, rad­šej pôj­dem do kina a film si pozriem”.

Abrams často infor­má­cie o svo­jich pro­jek­toch tají. No nie je to aro­gan­cia. “Chcem ľuďom dať tro­chu prek­va­pe­nia. Ak teda o veciach mlčím, zna­mená to len, že chcem aby si film užili na sto per­cent.”

Star Wars pri­šiel do kín 18.12 a žiadny iný film neza­ro­bil miliardu dolá­rov tak rýchlo.

Hoci sa zvyš­ných fil­mov vzdal, na Star Wars VIII bude pra­co­vať aspoň ako výkonný pro­du­cent.

Jeho najb­liž­ším plá­nom sú filmy “Valen­cia” a “Mis­sion: Impos­sible 6”. Tiež pra­cuje na TV filme “Roadies”.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)