Neuve­ri­teľné rea­litné portfólio Billa Gatesa, naj­bo­hat­šieho muža na svete

Ľudovít Nastišin / 11. mája 2015 / Tools a produktivita

S trho­vou hod­no­tou odha­do­va­nou na niečo cez 80 miliárd dolárov je spo­lu­za­kla­da­teľ Mic­ro­softu Bill Gates najbohatším mužom planéty. Jeho rea­litné portfólio je presne také, aké by ste od miliardára očakávali. Okrem niekoľkých známych uro­bil Gates aj zopár tajných “nákupov” cez jeho ultra-privátnu inves­tičnú firmu Cas­cade.

Gates trávi naj­viac času v jeho 6100 m2 rozľahlej vile v Medine (Was­hing­ton). Zabralo mu to sedem rokov a $63 miliónov, aby posta­vil tento obrov­ský dom, ktorý je navyše pre­pl­nený množstvom high-tech vychytávok. Poze­mok kúpil už v roku 1988 za dva milióny dolárov, no v súčasnosti je odha­do­vaný na $123 miliónov.

Vo vnútri hosťom pomáha high-tech sen­zor, ktorý moni­to­ruje klímu a osvet­le­nie. Je tam aj izba s trampolínou, 20 met­rový bazén, 6 kuchýň a jedáleň, ktorá dokáže pohos­tiť až 200 ľudí.

V októbri 2014 kúil Gates 228 akrový ranč Pase­ana za $18 miliónov. Maje­tok zahŕňa pretekársky okruh, hosťovský dom, kanceláriu, vyba­ve­nie pre veterinára, ovocný sad a 5 stodôl.

Všetky budovy sú plné dekorácií s jazdeckým motívom. Predtým, ako tento poze­mok prišiel pod ruky Gatesa ho vlast­nila expertka na chud­nu­tie Jenny Craig.

Gates tak­tiež vlastní aj ďalšiu kon­skú farmu vo Wel­ling­tone na Flo­ride, ktorú kúpil za $8,7 milióna už v roku 2013. Dcéra Jen­ni­fer je zanie­te­nou jazdkyňou a kedysi tam usporadúvali aj pre­teky.

Na titulku sa dostala napríklad aj informácia, že Gates dostal niekoľko tisícovú pokutu za to, že umiest­nil skládku na “kon­ský odpad” príliž blízko nedalekého rybníka. Stále je nejasné, či túto záležitosť vyriešil.

V roku 2009 údajne kúpil Gates ranč vo Wyo­mingu, ktorý kedysi pat­ril Buf­falo Bill Codymu. Avšak cena, ktorú zapla­til za 492 akrový poze­mok nebola nikdy zve­rej­nená. Pôvodne sa predával za $8,9 milióna.

Gates už uro­bil niekoľko investícií do realít prostredníctvom svo­jej osob­nej investičnej firmy Cas­cade. Tieto zahŕňajú aj čiastočne vlastníctvo nóbl hotela Char­les v Cam­bridge, Mas­sa­chu­setts.

Podľa Wall Street Jour­nal vlastní Gates aj tak­mer polo­vicu hol­dingu v hote­lo­vej sieti Four Sea­sons (tak­tiež cez Cas­cade), vrátane hote­lov v Atlante a Hous­tone. Gates si delí 95% podielu so saud­sko arabským prin­com Alwa­leed bin Tala­lom.

V roku 2013 zapla­til Gates a niekolľko ďalších nemenovaných kup­cov $161 miliónov za hotel Ritz-Carl­ton v San Fran­ciscu. V súčasnosti má podľa WSJ hotel hod­notu $200 miliónov.

Cas­cade malo tak isto prsty v kúpe viac ako 4500 akrov farmárskej pôdy v Suwa­nee County na Flo­ride, neda­leko komu­nity McAl­pin. Jej dcérska spoločnosť zpa­la­tila tak­mer $28 miliónov.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)