Neuve­ri­teľ­ný prí­beh Elo­na Mus­ka. Z obe­te šika­ny sa stal naj­zau­jí­ma­vej­ší muž pla­né­ty

Timotej Vančo / 14. decembra 2016 / Business

Ako CEO Spa­ceX, Tes­ly a aj spo­lu­za­kla­da­teľ Ope­nAI sa zdá, že Elon Musk doká­že byť na mno­hých mies­tach naraz a záro­veň posú­vať tech­no­ló­gie v rôz­nych oblas­tiach hore. Pove­dal, že nebu­de šťast­ný, doke­dy neosíd­li­me Mars.

Exis­tu­je nie­čo, čo Elon Musk nez­vlá­da? Medzi ves­mír­ny­mi rake­ta­mi, elek­tric­ký­mi auta­mi, solár­ny­mi člán­ka­mi, vyspe­lý­mi baté­ria­mi, výsku­me robo­tov a miliar­da­mi, kto­ré už zaro­bil počas tej­to dlhej ces­ty sa dá pove­dať, že Elon Musk je Tony Stark z fil­mu Iron Man, ale v našom sve­te.

Nebo­lo to preň­ho vždy také ľah­ké ako sa zdá. V nasle­du­jú­cich odse­koch a fot­kách pocho­píš, ako sa dostal z obe­te šika­ny, cez živ­nost­ní­ka a pod­ni­ka­te­ľa až po CEO dvoch medzi­ná­rod­ne zná­mych firiem.

Elon Musk sa naro­dil v 28. Júna 1971 v Pre­to­rii, v Juž­nej Afri­ke.

elon-musk-was-born-on-june-28th-1971-in-pretoria-south-africa

Jeho otec, Errol Musk, bol elek­tro­tech­nik a raz pove­dal: „Elon bol vždy intro­vert. Tak­že vždy, keď veľa ľudí išlo na pár­ty a uží­va­li si to tam a pili alko­hol a roz­prá­va­li sa o fut­ba­le, Elon si našiel kniž­ni­cu, kde si pre­čí­tal zatiaľ mno­ho kníh.“

his-father-errol-musk-an-electronics-engineer-once-said-elon-has-always-been-an-introvert-thinker-so-where-a-lot-of-people-would-go-to-a-great-party-and-

Elo­no­va mama, Maya, pochá­dza z Kana­dy a je pro­fe­si­onál­nou model­kou, kto­rá sa obja­vi­la aj na kra­bi­ci od cere­álií Spe­cial K a aj na oba­le maga­zí­nu Time.

elons-mother-maye-musk-a-canadian-national-is-a-professional-dietitian-and-model-who-has-appeared-on-boxes-of-special-k-cereal-and-the-cover-of-time-maga

V roku 1979 sa jeho rodi­čia roz­vied­li a 9-roč­ný Elon s bra­tom Kim­ba­lom, sa roz­hod­li, že zosta­nú žiť s otcom.

in-1979-errol-and-maye-musk-divorced-the-nine-year-old-musk-and-his-younger-brother-kimbal-decided-to-live-with-his-father

V 1983 Musk, iba vo veku 12 rokov, pre­dal jed­no­du­chú počí­ta­čo­vú hru Blas­tar za 500 dolá­rov miest­ne­mu maga­zí­nu. Musk raz pove­dal: „Bola to tri­viál­na hra…ale lep­šia ako Flap­py Bird.“

in-1983-at-the-age-of-12-musk-sold-a-simple-game-called-blastar-to-a-computer-magazine-for-500-musk-once-said-it-was-a-trivial-gamebut-better-than-flappy

Napriek tomu to Musk nemal v ško­le jed­no­du­ché. Často­krát sa stal obe­ťou šika­ny. Raz ho zbi­li až tak, že musel byť hos­pi­ta­li­zo­va­ný v nemoc­ni­ci.

still-musks-school-days-werent-easy-as-related-in-the-book-elon-musk-tesla-spacex-and-the-quest-for-a-fantastic-future-he-was-once-hospitalized-when-a-gr

Po dokon­če­ní stred­nej ško­ly, Musk so ses­trou Tos­ca­ou a bra­tom Kim­ba­lom odiš­li za mamou do Kana­dy. Elon tam začal štu­do­vať na vyso­kej ško­le – Queen’s Uni­ver­si­ty v King­sto­ne v Onta­riu.

after-graduating-high-school-musk-moved-to-canada-along-with-his-mother-maye-his-sister-tosca-and-his-brother-kimbal-he-spent-two-years-studying-at-queen

Ško­lu ale dokon­čil na Uni­ver­zi­te v Pen­sil­vá­nii, odkiaľ domov pri­nie­sol hneď dva dip­lo­my. Jeden z fyzi­ky a dru­hý z eko­no­mi­ky.

but-he-finished-his-studies-at-the-university-of-pennsylvania-taking-home-one-degree-each-in-physics-and-economics

Musk chcel vyskú­šať aj ďal­šie štú­dium na Stan­ford­skej Uni­ver­zi­te, ale rých­lo si to rozmys­lel. Už po 2 dňoch v ško­le to vzdal a odišiel. Chcel skú­siť vte­dy nový boom web­strá­nok. Odvte­dy sa už nikdy nevrá­til do ško­ly v Stan­for­de.

after-graduation-musk-traveled-to-stanford-university-to-study-for-his-phd-but-he-ended-up-deferring-his-admission-after-only-two-days-in-california-deci

Musk s bra­tom Kim­ba­lom (na obráz­ku), si poži­ča­li od otca 28 000 dolá­rov, aby moh­li inves­to­vať do star­tu­pu Zip2, kto­rý ponú­kal ces­tov­ných a mest­ských sprie­vod­cov pre novi­ny ako New York Times a Chi­ca­go Tri­bu­ne.

musk-and-his-brother-kimbal-pictured-took-28000-of-their-fathers-money-started-zip2-a-web-startup-that-provided-city-travel-guides-to-newspapers-like-the

Keď Zip2 vzliet­lo, Musk doslo­va žil v kan­ce­lá­rii. Dokon­ca sa spr­cho­val v miest­nej YMCA. Asi sa mu to všet­ko aj vypla­ti­lo, lebo fir­ma Com­paq odkú­pi­la Zip2 za sumu 341 mili­ó­nov dolá­rov v hoto­vos­ti a akciách a Musk si osob­ne zaro­bil 22 mili­ó­nov.

while-zip2-got-off-the-ground-musk-once-said-that-he-literally-lived-in-the-office-and-showered-at-a-local-ymca-it-all-paid-off-when-compaq-bought-zip2-i

V roku 1999 s pou­ži­tím 10 mili­ó­nov dolá­rov z pre­doš­lé­ho zárob­ku, Musk zalo­žil onli­ne ban­ko­vý por­tál s náz­vom X.com. Ten sa spo­jil s fir­mou Con­fi­ni­ty, na zákla­de čoho mohol Elon a spo­lu­za­kla­da­teľ fir­my zalo­žiť Pay­Pal.

using-10-million-of-the-money-he-got-from-the-sale-of-zip2-musk-started-xcom-an-online-banking-company-in-1999-about-a-year-later-xcom-merged-with-confin

Musk bol vyme­no­va­ný za CEO spo­loč­nos­ti Pay­Pal, ale nie na dlho. Elon chcel, aby zača­li pou­ží­vať namies­to Unix-u ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­do­ws. Spo­lu­za­kla­da­teľ Pay­Pa­lu, Max Lev­chin, s tým však tvrdo nesú­hla­sil.

musk-was-named-the-ceo-of-the-newly-minted-paypal-but-it-wouldnt-last-long-in-october-he-started-a-huge-fight-among-the-paypal-cofounders-by-pushing-for-

V roku 2000 si Elon Musk zobral svo­ju prvú dovo­len­ku po veľ­mi dlhom čase. Ešte počas jeho letu do Aus­trá­lie ho z Pay­Pa­lu vyho­di­li a Thiel sa stal novým CEO. „Toto je ten prob­lém s dovo­len­ka­mi,“ pove­dal po rokoch pre den­ník For­tu­ne.

in-late-2000-musk-took-his-first-vacation-in-a-long-time-while-musks-flight-was-still-in-the-air-en-route-to-australia-paypals-board-fired-him-and-made-t

Napriek tomu všet­ky veci pre Elo­na stá­le vychá­dza­li dob­re. V roku 2002 Ebay kúpil Pay­Pal za 1,5 miliar­dy dolá­rov a Musk, ako vlast­ník podie­lu fir­my, zís­kal 165 mili­ó­nov dolá­rov.

things-worked-out-for-musk--he-stayed-the-single-biggest-shareholder-in-paypal-netting-him-165-million-of-the-15-billion-that-ebay-paid-for-paypal-in-lat

Musk bol vždy veľ­kým milov­ní­kom vedy a už dlho pred pre­da­ním Pay­Pal-u, chcel poslať myš ale­bo rast­li­ny na Mars. Plá­no­val odkú­piť rus­ké rake­ty, ale tí mu ich ponú­ka­li za 8 a viac mili­ó­nov dolá­rov. Musk si mys­lel, že vlast­né si doká­že spra­viť za men­ší peniaz.

even-before-the-paypal-sale-though-musk-stayed-on-his-hustle-a-lifelong-fan-of-science-fiction-musk-conceived-of-a-crazy-plan-to-send-mice-or-plants-to-m

Tak­že v roku 2002 Elon Musk zalo­žil spo­loč­nosť Spa­ce Explo­ra­ti­on Tech­no­lo­gies, v skrat­ke Spa­ceX. Jed­ným z hlav­ných cie­ľov bolo, aby lety do ves­mí­ru zlac­ne­li.

so-in-early-2002-musk-founded-the-company-that-would-be-known-as-space-exploration-technologies-or-spacex-musks-goal-is-to-build-processes-that-would-mak

Prvá rake­ta, kto­rá mala letieť do ves­mí­ru mala názov Fal­con 1 a bola pome­no­va­ná po ves­mír­nej lodi Mil­len­nium Fal­con zo Star Wars.

spacexs-first-vehicles-were-the-falcon-1-and-9-rockets-named-after-the-millennium-falcon-of-star-wars-fame

K prvým výrob­kom spo­loč­nos­ti sa pri­dal aj Spa­ceX Dra­gon pome­no­va­ný po „Puff the Magic Dra­gon“. Toto meno zvo­lil Musk ako výsmech pre hate­rov, kto­rí hovo­ri­li, že Spa­ceX sa nikdy nepo­da­rí dostať žiad­ne rake­ty ale­bo ves­mír­ne lode do ves­mí­ru.

and-the-spacex-dragon-spacecraft-named-after-the-song-puff-the-magic-dragon-that-name-was-musks-jab-at-haters-who-told-him-that-spacex-would-never-be-abl

Dlho­do­bý cieľ pre Spa­ceX a samoz­rej­me aj Elo­na Mus­ka, je dostať sa na Mars a kolo­ni­zo­vať ho.

in-the-long-term-spacexs-goal-is-to-make-it-affordable-to-colonize-mars-hes-said-that-spacex-wont-ipo-until-what-he-calls-the-mars-colonial-transporter-i

Medzi­ča­som sa Elon Musk musel veno­vať aj pozem­ským zále­ži­tos­tiam. V roku 2004 uro­bil prvú inves­tí­ciu do Tes­la Motors vo výš­ke 70 mili­ó­nov dolá­rov. Tes­la je zná­ma výro­bou elek­tric­kých áut a jed­ným zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov je Mar­tin Eber­hard.

in-the-meanwhile-musk-was-keeping-plenty-busy-here-on-earth-in-2004-he-made-the-first-of-what-would-be-70-million-of-total-investments-in-tesla-motors-an

Musk sa stal pred­se­dom pred­sta­ven­stva v Tes­le a pomo­hol pri kaž­dej výro­be nové­ho auta. Prvé elek­tric­ké auto bolo Tes­la Road­ster, kto­ré uve­rej­ni­li v roku 2006.

musk-took-an-active-product-role-at-the-company-and-served-as-chairman-of-the-board-he-helped-develop-the-all-electric-tesla-roadster-the-companys-first-

Pre Elo­na toho stá­le nebo­lo málo a mal myš­lien­ku pre vytvo­re­nie spo­loč­nos­ti, kto­rá sa bude veno­vať solár­nym člán­kom. Ten­to nápad posu­nul svo­jím dvom brat­ran­com Pet­ro­vi a Lyn­do­no­vi Rive a dal im aj základ­ný kapi­tál na roz­beh. Táto spo­loč­nosť sa volá Solar­Ci­ty.

as-if-that-wasnt-enough-also-in-2006-musk-came-up-with-the-idea-for-solarcity-a-solar-energy-company-designed-to-combat-global-warming-he-gave-his-cousin

V Tes­le to vyze­ra­lo veľ­mi zle, keď­že viac míňa­lii ako zará­ba­li, a to sa v jed­nu chví­ľu Mus­ko­vi pre­sta­lo páčiť. V roku 2007 pred­sta­vil pred­sta­ven­stvu nový plán a spra­vil pre­vrat. Zís­kal dôve­ru vo vede­ní a vyhnal preč Eber­har­da.

but-back-at-tesla-all-was-not-well-under-eberhard-tesla-was-burning-way-more-cash-than-it-was-taking-in-in-2007-musk-staged-an-boardroom-coup-and-ousted-

V roku 2008 bola sve­to­vá krí­za a Tes­la bola na pokra­ji kra­chu. Musk do nej inves­to­val ďal­ších 40 mili­ó­nov dolá­rov a 40 mili­ó­nov im poži­čal, čím spo­loč­nosť zachrá­nil a v tom istom roku bol aj vyme­no­va­ný za CEO Tes­ly.

in-2008-with-the-financial-crisis-seriously-limiting-his-options-musk-invested-40-million-into-tesla-and-loaned-them-40-million-more-to-save-the-company-

Elon to nez­vlá­dal a sko­ro zban­kro­to­val. Pove­dal, že rok 2008 bol jeho naj­hor­ším v živo­te. Tes­la strá­ca­la penia­ze a Spa­ceX sa neda­ri­lo vypus­tiť rake­tu Fal­con 1 do ves­mí­ru. Musk musel žiť z osob­ných pôži­čiek, aby pre­žil.

but-between-spacex-tesla-and-solarcity-musk-actually-ended-up-going-broke-he-describes-2008-as-the-worst-year-of-my-life-as-tesla-kept-losing-money-and-s

V rov­na­kom čase sa roz­vie­dol so ženou Jus­ti­ne Musk, s kto­rou má 6 synov.

around-the-same-time-musk-was-going-through-a-divorce-with-justine-musk-a-canadian-author-with-whom-he-had-six-sons

Na Via­no­ce v roku 2008 veci zača­li sme­ro­vať lep­ším sme­rom. Spa­ceX dostal inves­tí­ciu od NASA vo výš­ke 1.5 miliar­dy dolá­rov a Tes­la koneč­ne našla ďal­ších inves­to­rov.

but-right-around-christmas-2008-musk-got-two-pieces-of-good-news-spacex-landed-a-15-billion-contract-with-nasa-to-deliver-supplies-into-space-and-tesla-f

V roku 2010 už Tes­la mala hod­no­tu 226 mili­ó­nov dolá­rov a bola to dru­há spo­loč­nosť na výro­bou áut po For­de, kto­rá išla na verej­nosť. Musk pre­dal časť jeho akcií vo výš­ke 15 mili­ó­nov, aby to spo­loč­nosť ešte viac nakop­lo.

by-2010-things-had-seriously-turned-around-that-june-tesla-held-a-226-million-ipo--the-first-car-company-to-go-public-since-ford-in-1956-in-that-offering

Elon bol zná­my vo via­ce­rých odvet­viach a dokon­ca si aj zahral pop­ri Rober­to­vi Downey Jr. vo fil­me Iron Man 2.

musks-extraordinary-career-was-starting-to-get-noticed-in-other-circles-too-robert-downey-jrs-portrayal-of-tony-stark-in-the-iron-man-movies-is-at-least-

V roku 2015,už malo Spa­ceX 24 úspeš­ných štar­tov ves­mír­nych rakiet do ves­mí­ru. Časom zbie­ra­li rôz­ne rekor­dy, až sa rake­te s náz­vom Fal­con 9 poda­ri­lo pri­stáť na vod­nej plo­ši­ne.

work-is-going-well-though-by-the-end-of-2015-spacex-had-made-24-launches-on-assignments-like-resupplying-the-international-space-station-setting-lots-of-

Musk nemo­hol zasta­viť prí­sun nápa­dov a pri­šiel opäť s nie­čím novým. Vymys­lel nový štýl dopra­vy, kto­rý nazval Hyper­lo­op. Doprav­ný sys­tém, kto­rý ťa dosta­ne za 30 minút z Los Ange­les do San Fran­cis­ca. Nápa posu­nul ďalej a teraz na ňom pra­cu­jú iné fir­my.

musk-cant-stop-coming-up-with-new-ideas-either-even-as-he-pushes-for-solar-power-electric-vehicles-and-the-colonization-of-mars-musk-also-designed-what-h

V roku 2015 Musk zalo­žil spo­loč­nosť Ope­nAI, pre neho nezá­rob­ko­vú spo­loč­nosť, kto­rá má za úlo­hu robiť výskum ume­lej inte­li­gen­cie a jej budúc­nos­ti, aby nezni­či­la ľud­stvo ako Sky­net v Ter­mi­ná­to­ro­vi.

and-in-late-2015-musk-unveiled-openai-a-nonprofit-he-cofounded-to-do-research-into-making-sure-that-artificial-intelligence-doesnt-destroy-humanity-thats

Tes­la uve­rej­ni­la nový upra­ga­de v ich autách – auto­pi­lo­ta.

thats-even-as-musk-pushes-teslas-autopilot-self-driving-car-capabilities-available-on-a-few-select-models-today

V júni 2016 Musk pred­sta­vil plán skú­pe­nia Solar­Ci­ty pod Tes­lu, čo má dopo­môcť k zjed­no­du­še­niu pre­da­ja solár­nych pane­lov a baté­rií.

in-june-2016-musk-unveiled-a-plan-for-tesla-to-buy-solarcity-pushing-his-two-big-innovative-ideas-in-power-management-under-one-roof-and-the-rest-as-they

zdroj člán­ku a foto­gra­fií: businessinsider.comzdroj pre­zenč­né­ho obráz­ku: businessinsinder.com

Pridať komentár (0)