Nevi­di­teľ­ným na Face­bo­oku: Kom­plexný návod, ako uchrá­niť svoje súkro­mie!

Martin Bohunický / 28. októbra 2015 / Zaujímavosti

Scho­vať sa na Face­bo­oku nie je tak úplne jed­no­du­ché.

Mark a jeho pod­ria­dení robia všetko preto, aby si na Face­bo­oku o sebe zdie­ľal čo naj­viac infor­má­cií. Nemôžu ťa k tomu pocho­pi­teľne pri­nú­tiť, tak ti to aspoň robia poriadne ťažké. Ale ja ti pomô­žem. Po tomto pro­cese budú tvoje súkromné veci kom­pletne v bez­pečí pred očami, ktoré nie sú žia­dúce. Aj tvoji pria­te­lia budú schopní vidieť len základ tvojho pro­filu, všetky veci okolo a všetka tvoja akti­vita zostane skrytá.

Samoz­rejme nemu­síš uro­biť všetko, čo ti teraz napí­šem. Nastav si veci tak, ako ti vyho­vujú. Poďme na to.

Klikni v pra­vom hor­nom rohu na zámok a následne na Zobra­ziť ďal­šie nasta­ve­nia.

Dosta­neš sa do nasta­vení súkro­mia. Pre­pni si “Kto môže vidieť vaše budúce prís­pevky?” na “Iba ja”. Tým pádom bude každý tvoj nový sta­tus, či fotka scho­vaná, čo si môžeš pri kaž­dom poste manu­álne zme­niť.

Následne sa dosta­neš ku kolonke “Obme­dziť pub­li­kum pre staré prís­pevky na časo­vej osi”. Keď túto mož­nosť zme­níš na “Pria­te­lia”, jedine oni budú môcť skro­lo­vať po tvo­jej time­line až do roku pána. 

Kto vám môže posie­lať žia­dosti o pria­teľ­stvo?” pre­pni zo “Všetci” na “Pria­te­lia mojich pria­te­ľov”. Už sa ti nikdy nestane, že si ťa pridá úplne ran­dom Mexi­čanka, ako sa mi to deje pomerne pra­vi­delne.

Aby si ťa ľudia nemohli vyhľa­dať pomo­cou e-mailu či tele­fón­neho čísla, zmeň “Kto vás môže vyhľa­dať podľa e-mai­lo­vej adresy/telefónneho čísla, ktorú/ktoré ste uviedli?” zo “Všetci” na “Pria­te­lia”.

Následne si pre­pni na kar­tičku “Časová os a ozna­čo­va­nie menov­kami”. Určite si zmeň všetko na “Iba ja.” Ešte mi za to poďa­ku­ješ.

A naj­dô­le­ži­tej­šia vec podľa mňa je záver. “Chcete kon­tro­lo­vať ozna­če­nia menov­kami, ktoré ľudia pri­dajú na vaše prís­pevky, než sa tieto menovky zobra­zia na Face­bo­oku?” a “Kon­tro­lo­vať prís­pevky, v kto­rých vás pria­te­lia ozna­čia, než sa zobra­zia na vašej časo­vej osi?” zmeň na “Zapnuté”. Vďaka tomu prejde každá fotka, na kto­rej si ozna­čený, vopred tvo­jou kon­tro­lou. Povin­nosť!

zdroj: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)