V New Yorku pre­me­nili staré tele­fónne búdky na moderné Wi-Fi sta­nice

Kristína Šuvadová / 4. februára 2016 / Tech a inovácie

Prog­ram Lin­kNYC pri­šiel so skve­lým nápa­dom pre­me­niť staré tele­fónne búdky v NewY­orku na free WIFI sta­nice, ktoré sú až prek­va­pu­júco rýchle.

Dnes sa to ofi­ciálne spus­tilo. V New Yorku už síce len tak ľahko nenáj­deš tele­fónnu búdku, namiesto toho si však môžeš zavo­lať cez inter­net. Okrem free Wi-Fi ponú­kajú malé sta­nice aj mini USB pri­po­je­nie a nabí­ja­nie pre iphony.

Nových sta­níc s náz­vom “Links” bude zatiaľ niečo cez 7500, neskôr budú roz­ší­rené aj do ulíc Man­hat­tanu. Bežný Links sa bude skla­dať z dvoch disp­le­jov, medzi kto­rými bude aj malý pries­tor na už spo­mí­nané mini USB pri­po­je­nie a tak­tiež s tele­fó­nom, ktorý ti okam­žite vytočí ties­ňové vola­nie.

Pri­po­je­nie pre­bieha prek­va­pivo rýchlo a bez prob­lé­mov. Jediné, čo musíš spra­viť je zadať svoju e-mai­lovú adresu, ale neboj sa, žiadna regis­trá­cia našťas­tie nie je nutná. Po zadaní mai­lo­vej adresy si môžeš aku­rát stiah­nuť “tajný kľúč”, vďaka kto­rému budeš v budúc­nosti auto­ma­ticky pri­po­jený do kaž­dej WIFI sta­nice. Keďže prvé Linksy sú už funkčné, pár ľudí sa ich roz­hodlo otes­to­vať.
wifi1

Miesta, na kto­rých sa WIFI spoty ešte posta­viť nestihli, sú veľmi vidi­teľne ozna­čené:

wifi2

Naopak miesta ako 17. a 3. Ave­nue (ulica), sa už môžu hrdo pýšiť novými Link­sami. Takto vyzerá bežný Links v New Yorku:

wifi3

Otes­to­vali sme aj rých­losť inter­netu z WIFI spo­tov — v porov­naní s rých­los­ťou mobil­ných dát. Tu je rých­losť sťa­ho­va­nia počas pri­po­je­nia na WIFI”:

wifi6

A tu rých­losť sťa­ho­va­nia bez pri­po­je­nia — len s mobil­nými dátami”:

wifi5

Zdroj: www.businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com,

Pridať komentár (0)