Neymar challenge pobláznila celý svet. Kto sa pregúľa z jednej strany ihriska na druhú?

Richard Vitkovský / 10. júla 2018 / Zaujímavosti

  • Ktorý hráč pú­tal za­tiaľ naj­viac po­zor­nosti na toh­to­roč­ných maj­strov­stvách sveta vo fut­bale?
  • Ne­bola to žiadna vr­cho­lová hviezda, ale bra­zíl­sky útoč­ník Ne­y­mar da Silva San­tos, ktorý trá­vil na zemi po­merne veľa času
  • Jeho ne­zvy­čajné sprá­va­nie sa stalo ter­čom žar­tí­kov
  • Do­konca vznikla sú­ťaž v ko­tú­ľaní tzv. Ne­y­mar chal­lenge
zdroj: youtube
  • Ktorý hráč pú­tal za­tiaľ naj­viac po­zor­nosti na toh­to­roč­ných maj­strov­stvách sveta vo fut­bale?
  • Ne­bola to žiadna vr­cho­lová hviezda, ale bra­zíl­sky útoč­ník Ne­y­mar da Silva San­tos, ktorý trá­vil na zemi po­merne veľa času
  • Jeho ne­zvy­čajné sprá­va­nie sa stalo ter­čom žar­tí­kov
  • Do­konca vznikla sú­ťaž v ko­tú­ľaní tzv. Ne­y­mar chal­lenge

Ne­y­mar da Silva San­tos sa stal tvá­rou fut­ba­lo­vých maj­strovs­tiev sveta v Rusku. Na jeho „vý­kony“ na tráv­niku prav­de­po­dobne ni­kto ne­za­budne. To čo pred­vie­dol bra­zíl­sky fut­ba­lista sa stalo pred­me­tom dis­ku­sií a žar­tí­kov po ce­lom svete. Ne­y­mar bol to­tiž ne­pre­sved­či­vým her­com, ktorý by sa osved­čil skôr vo svete béč­ko­vého filmu než na ze­le­nom tráv­niku. Svo­jimi he­rec­kými vý­konmi pri­vá­dzal sú­pe­rov do úz­kych.

Tí sa prav­de­po­dobne púš­ťali do sú­bo­jov o loptu s ne­prí­jem­ným po­ci­tom v ža­lúdku. Veď čo ak pri let­mom do­tyku spadne Ne­y­mar s bo­les­ti­vou gri­ma­sou na tráv­nik? Jeho le­gen­dárna kre­ácia, pri kto­rej sa ko­tú­ľal zo stredu ih­riska po faule od pro­tiv­níka sa stala pred­me­tom mno­hých zá­bav­ných vi­deí.

Po­čas troch zá­pa­sov v osem­fi­nále strá­vil na zemi cel­kovo 14 mi­nút. Tento údaj vy­po­čí­tali no­vi­nári zo Švaj­čiar­ska. Aj keď Bra­zí­lia maj­strov­stvá opus­tila, na Ne­y­mara sa ne­za­budne ešte po­riadne dlhú dobu. V Me­xiku vznikla ori­gi­nálna sú­ťaž s náz­vom Ne­y­mar chal­lenge. Cie­ľom je, ako inak, gú­ľať sa osto­šesť. Po zve­rej­není pr­vého po­kusu sa do vý­zvy za­pá­jajú ľu­dia z ce­lého sveta. Za­čína sa v strede ih­riska a ko­tú­ľať sa treba až k jeho okra­jom. Kto je naj­rých­lejší, ví­ťazí.

Naj­zá­bav­nej­šie vi­deá po­chá­dzajú priamo z tré­nin­gov mla­dých fut­ba­lis­tov, ktorí sa učia hrať fut­bal podľa Ne­y­ma­rovho štýlu. Možno sa raz doč­káme úplne iného fut­balu, aký po­známe do­te­raz. Od­chod Bra­zí­lie z maj­strovs­tiev sveta po pre­hre s Bel­gic­kom vo štvr­ť­fi­nále tak pri­pra­vil fa­nú­ši­kov fut­balu a dob­rej zá­bavy o po­riadnu šou.

Toh­to­ročné maj­strov­stvá sveta sa po­maly chý­lia k svojmu zá­veru. Sú však plné zá­bavy, ale aj ne­prí­jem­ných prek­va­pení. O to naj­kon­tro­verz­nej­šie sa po­sta­rala bý­valá hviezda a zá­ro­veň naj­lepší fut­ba­lista sveta Diego Ma­ra­dona, ktorý fan­dil po­riadne di­voko. Nie­lenže slovne úto­čil na sú­pe­rov a uka­zo­val im svoj mi­nia­túrny pro­stred­ník, ale do­konca ho jeho fan­de­nie stálo ob­rov­ské množ­stvo síl. Mu­sel sa tak zve­riť do opa­tery zdra­vot­ní­kov. Všetko však dobre do­padlo a fan­de­nie ne­stálo le­gen­dár­neho fut­ba­listu ži­vot.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)