Neznačkové whisky zo supermarketu patrí medzi najlepšie na svete

Richard Vitkovský / 16. mája 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr
  • Sieť su­per­mar­ke­tov ALDI po­núka na­ozaj kva­litné pro­dukty od vý­myslu sveta, exce­luje však v jed­nej ob­lasti
  • Al­ko­ho­lické ná­poje, ktoré sa tu pre­dá­vajú pat­ria me­dzi naj­lep­šie na svete
  • Po fan­tas­tic­kom gine alebo víne zís­kalo pre­stížne oce­ne­nie aj whisky za ne­ce­lých 15 eur

Ne­mecké su­per­mar­kety si pod­ma­ňujú srd­cia európ­skych zá­kaz­ní­kov. Ča­sto­krát po­nú­kajú na­ozaj kva­litné vý­robky sa ľu­dové ceny. Ne­mecká sieť su­per­mar­ke­tov ALDI zís­kava pra­vi­delne mnohé oce­ne­nia hlavne v ob­lasti al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov. V po­nuke má už nie­koľko ta­kýchto pro­duk­tov a pri­bú­dajú ďal­šie. Na toh­to­týž­dňo­vej pre­stíž­nej sú­ťaži In­ter­na­ti­onal Spi­rits Chal­lenge, ktorá sa koná v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch už od roku 1997 zís­kali pro­dukty ALDI hneď 6 oce­není.

ALDI malo v sú­ťaži via­cero dru­hov whisky. Na naj­vyš­šie priečky však siahli dva pro­dukty. Pr­vým bolo High­land Black Scotch Whisky, ktoré stojí ne­ce­lých 15 €. Dru­hým že­liez­kom v ohni bolo Spe­y­side whisky. To stojí tak­mer 20 €. Na veľké prek­va­pe­nie sa oba tieto pro­dukty umiest­nili na strie­bor­ných po­zí­ciách. Rov­naké oce­ne­nie zís­kalo aj znač­kové whisky Whyte & Mac­kay, ktoré však stojí dva­krát viac.

Na značke ne­zá­leží

Toto nie je pr­vý­krát, čo whisky od ALDI ob­sa­dilo pop­redné po­zí­cie. Pro­dukty z rady whisky zís­kali len v mi­nu­lom roku 23 oce­není a z toho dve zlaté me­daily.  A to nie je stále všetko. ALDI po­núka množ­stvo ďal­ších al­ko­ho­lic­kých ná­po­jov, ktoré pat­ria me­dzi to naj­lep­šie. Oli­ver Cro­mwell Lon­don Dry je gin z po­nuky ALDI, ktorý zís­kal v tomto roku tak­tiež pre­stížne zlaté oce­ne­nie. Prá­vom je tak naj­lep­ším gi­nom na svete. Po­ra­zil pro­dukty zna­čiek Sips­mith, Be­e­fe­a­ter a Gor­don’s, ktoré stáli až o po­lo­vicu viac.

Kto má rád víno, tak by si mal za­ob­sta­rať Exqu­isite Col­lec­tion Cô­tes de Pro­vence Rosé, ktoré mi­nulý rok zví­ťa­zilo na me­dzi­ná­rod­nej In­ter­na­ti­onal Wine Chal­lenge. Po tom, čo sa chýry o naj­lep­šom víne roz­ší­rili, sa po ňom len tak za­prá­šilo a zmizlo z pul­tov pre­dajní. Zá­kaz­níci si tak mu­seli po­čkať na nové zá­soby.

„Sme od­hod­laní pri­ná­šať pro­dukty vy­ni­ka­jú­cej hod­noty bez kom­pro­mi­sov na pulty na­šich pre­dajní, aby si ich mohli naši zá­kaz­níci ná­le­žite vy­chut­nať. Naša rada whisky je vy­ni­ka­jú­cim prí­kla­dom. Ocit­núť sa me­dzi naj­lep­šími na svete je fan­tas­tický vý­sle­dok a dô­kaz kva­lity týchto ná­po­jov,“ po­ve­dala vý­konná ria­di­teľka Ju­lie Ash­field. Pred­sta­vi­te­lia ALDI sú veľmi hrdí na svoje al­ko­ho­lické ná­poje a vy­soký štan­dard sa budú sna­žiť do­dr­žať aj pri bu­dú­cich vý­rob­koch.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)