Nič nazvyš. Asi takto vyzerá dom, ktorý vlastní milovník absolútnej čistoty a jednoduchosti

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ján Stempel, Jan Jakub Tesař / 5. decembra 2018 / Architektúra

Toto je mi­ni­ma­liz­mus vo svo­jej ma­xi­mál­nej po­dobe. Prí­sna ra­ci­onálna pra­vouhlá geomet­ria a ba­ro­ki­zu­júce ro­man­tické torzo vo vzá­jom­nom dia­lógu

zdroj: Filip Šlapal, unsplash.com

Toto je mi­ni­ma­liz­mus vo svo­jej ma­xi­mál­nej po­dobe. Prí­sna ra­ci­onálna pra­vouhlá geomet­ria a ba­ro­ki­zu­júce ro­man­tické torzo vo vzá­jom­nom dia­lógu

V in­ten­zív­nom, ve­ge­tá­ciou po­kry­tom sva­ho­vi­tom po­zemku nad Be­roun­kou stojí mi­ni­ma­lis­tický a ra­ci­onálne pa­sívny ro­dinný dom – veža.
Su­ve­rénny vo svo­jej jed­no­du­chosti, nob­lesný v ma­te­riá­lo­vej čis­tote, ele­gantný v jed­no­du­chej forme a dô­my­selný vnú­tor­ným uspo­ria­da­ním, tak aby sme vy­užili prudký svah a je­di­nečné vý­hľady do údo­lia Be­rounky.

Pô­vodná záh­rada ro­man­tic­kej vily v his­to­ric­kej časti Vše­nory oča­rila au­to­rov i ma­ji­teľa nie­len krás­nymi vý­hľadmi, dra­ma­tic­kým te­ré­nom ale aj po­zos­tat­kom na pô­vodnú fun­kciu – ro­man­tic­kým kru­ho­vi­tým al­tán­kom s to­či­tým scho­dis­kom. Hoci sa jeho forma všet­kým pá­čila, pred­stava o dome bola úplne v kon­traste: prí­sna pra­vouhlá geomet­ria, ktorú je pod­po­rená bie­lym pre­ve­de­ním aj v in­te­ri­éri.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk.

Priaz­nivá cena po­zemku bola vy­kú­pená pod­mien­kami pre vý­stavbu. Au­tori sa roz­hodli pre kon­cept veže, ktorý mal mi­ni­ma­li­zo­vať za­sta­vanú plo­chu, aby zní­žil ná­klady na za­kla­da­nie a vy­rie­šil veľké výš­kové roz­diely. Na­vyše výška stavby umož­nuje zís­ka­nie juž­ného slnka cez scho­dis­kový pries­tor a pri­tom za­cho­váva je­di­nečné vý­hľady me­dzi vy­so­kými stro­mami do údo­lia na vý­chod.

Z úrovne ulice sa vchá­dza cez oce­ľovú kon­štruk­ciu kry­tého stá­tia pre autá na ga­lé­riu, kde je pra­covný kút. Po sub­tíl­nom oce­ľo­vom scho­disku je možné vy­stú­piť k det­ským iz­bám alebo zísť do obyt­ného po­scho­dia s ku­chy­ňou. Obytný pries­tor je už na­po­jený na záh­radu a po von­kaj­šom scho­disku sa schá­dza k te­rase. Na naj­niž­šom po­schodí je spálňa so šat­ní­kom a zá­ze­mie domu. Vďaka svojmu kom­pakt­nému ob­jemu bolo možné do­cie­liť pa­sív­neho štan­dardu.

Dom má nosnú kon­štruk­ciu z be­tó­no­vých tvár­nic a že­le­zo­be­tó­no­vých stro­pov. Na fa­sáde je kon­taktné za­tep­le­nie s jem­no­zrn­nou bie­lou omiet­kou s hli­ní­ko­vými ok­nami. Čierne rámy okien z in­te­ri­éru le­mujú po­hľady na prí­rodu ako me­niace sa ob­razy. Ne­ut­rálne, čistý biely in­te­riér im ne­cháva vy­nik­núť, rov­nako ako so­char­skému čle­ne­niu vnú­tor­ného pries­toru.

Pod­klady: Jan Stem­pel

Zdroj: ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)