Niektoré sú absurdné, iné zas kontroverzné. Toto je 6 vianočných reklám, ktoré boli zakázané

interez.sk / 3. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Od najk­raj­šieho ob­do­bia roka nás delí len pár týž­dňov a dalo by sa po­ve­dať, že s 1. de­cem­brom sme už aj od­štar­to­vali via­nočnú se­zónu
  • Vo svete re­klamy sa tak stalo do­konca hneď po du­šič­kách
  • Ok­rem toho, že via­nočná se­zóna je sviat­kami po­koja a ro­diny, zá­ro­veň je aj mar­ke­tin­go­vým ob­do­bím hoj­nosti
  • Nie­ktoré re­klamy sú trefné a za­hrejú nás pri srdci, iné… nie tak cel­kom
zdroj: Poundland
  • Od najk­raj­šieho ob­do­bia roka nás delí len pár týž­dňov a dalo by sa po­ve­dať, že s 1. de­cem­brom sme už aj od­štar­to­vali via­nočnú se­zónu
  • Vo svete re­klamy sa tak stalo do­konca hneď po du­šič­kách
  • Ok­rem toho, že via­nočná se­zóna je sviat­kami po­koja a ro­diny, zá­ro­veň je aj mar­ke­tin­go­vým ob­do­bím hoj­nosti
  • Nie­ktoré re­klamy sú trefné a za­hrejú nás pri srdci, iné… nie tak cel­kom

V dneš­nej epi­zóde sa po­zrieme na 6 via­noč­ných re­klám, ktoré boli za­ká­zané alebo mi­ni­málne po­riadne kon­tro­verzné.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)