Nike má exklu­zívnu posil­ňovňu pre celeb­rity a takto sa v nej cvičí

Dárius Polák / 16. decembra 2015 / Tech a inovácie

V New Yorku, v časti Soho, je ulica menom Grand Street, na kto­rej sa nachá­dza budova s nápi­som „by appo­int­ment only“, spolu s logom Nike. Vitaj na 45 Grand, exklu­zív­nej Nike posil­ňovni, kde cvi­čia modelky ako Kar­lie Kloss.

Nike pozýva všet­kých influ­en­ce­rov a aktív­nych čle­nov Nike plus pri­po­jiť sa k tré­ne­rom sve­to­vej špičky na osobnú „cestu“, kde špič­koví tré­neri vytvo­ria tré­ning, ktorý je navr­hnutý špe­ciálne pre každé indi­ví­duum.

Je ťažké dostať sa na zoznam, takže páči sa:

 • 6:00 ráno. Posil­ňovňa sa práve otvára!
1
 • Úzka chodba po vstup­ných dve­rách, sig­na­li­zu­júca exklu­zi­vitu pro­stre­dia.
2
 • Schody vedúce na druhé poscho­die. Značka Nike je na kaž­dom kroku.
3
 • Posil­ňovňa uka­zuje, čo Nike dokáže naj­lep­šie. Cel­kovú filo­zo­fiu „Just do it“ tu strašne cítiť.
4
 • Posil­ňovňa fun­guje aj ako miest­nosť pre eventy. V elit­nej výstav­nej miest­nosti „ele­va­ted space“ Nike pre­zen­to­valo svoju kolek­ciu, ktorá vyjde v roku 2016. Nike vytvo­rilo tech­no­lo­gicky pokro­čilé oble­če­nie, ktoré bolo demon­štro­vané práve tu.
5
 • Nike demon­štruje spolu s obrazmi na ste­nách, že značka je viac než len oble­če­nie.
6
 • Pro­síš si osvie­že­nie ? Nech sa páči, stačí si vybrať.
7
 • Po cvi­čení zaslú­žený relax padne dobre. Môžeš sa posa­diť na rov­naké miesto ako modelky kádru Kar­lie Kloss.
8
 • Tento bežecký pás okrem toho, že ti dá do tela, vyme­ria pro­stred­níc­tvom ana­lýzy per­fektnú obuv pre teba.
9
 • Čo by to bola Nike posil­ňovňa bez haly teni­siek ?
10
 • …a ďal­ších teni­siek ?
11
 • Zoznam jed­not­li­vých prog­ra­mov sku­pi­no­vých cvi­čení na celý týž­deň.
12
 • Chceš dostať pozvánku ? Pod­mienky sú byť „influ­en­cer“, po prí­pade extrémne aktívny člen Nike Plus komu­nity.
13
 • Máš pozvánku ? Dosta­neš vlastné meno na skrinke.
  14
 • V pozvánke je zahr­nuté samoz­rejme i občerstve­nie.
15
 • A tu sa maká. Cítim husiu kožu!
16
 • Práve pre­bie­ha­júca kam­paň „#Bet­ter­Fo­rIt“ sa samoz­rejme prí­zvu­kuje i tu.
17
 • Kopa fit­ness vyba­ve­nia – činky, jed­no­ručky, záva­žia, kett­le­belly a ešte oveľa viac.
18
 • Joe Hol­der, jeden z „Nike+ Trai­ning Club“ osob­ných tré­ne­rov uka­zuje, ako sa to robí.
19

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)