Nike má exklu­zív­nu posil­ňov­ňu pre celeb­ri­ty a tak­to sa v nej cvi­čí

Dárius Polák / 16. decembra 2015 / Tech a inovácie

V New Yor­ku, v čas­ti Soho, je uli­ca menom Grand Stre­et, na kto­rej sa nachá­dza budo­va s nápi­som „by appo­int­ment only“, spo­lu s logom Nike. Vitaj na 45 Grand, exklu­zív­nej Nike posil­ňov­ni, kde cvi­čia model­ky ako Kar­lie Kloss.

Nike pozý­va všet­kých influ­en­ce­rov a aktív­nych čle­nov Nike plus pri­po­jiť sa k tré­ne­rom sve­to­vej špič­ky na osob­nú „ces­tu“, kde špič­ko­ví tré­ne­ri vytvo­ria tré­ning, kto­rý je navr­hnu­tý špe­ciál­ne pre kaž­dé indi­ví­du­um.

Je ťaž­ké dostať sa na zoznam, tak­že páči sa:

 • 6:00 ráno. Posil­ňov­ňa sa prá­ve otvá­ra!
1
 • Úzka chod­ba po vstup­ných dve­rách, sig­na­li­zu­jú­ca exklu­zi­vi­tu pro­stre­dia.
2
 • Scho­dy vedú­ce na dru­hé poscho­die. Znač­ka Nike je na kaž­dom kro­ku.
3
 • Posil­ňov­ňa uka­zu­je, čo Nike doká­že naj­lep­šie. Cel­ko­vú filo­zo­fiu „Just do it“ tu straš­ne cítiť.
4
 • Posil­ňov­ňa fun­gu­je aj ako miest­nosť pre even­ty. V elit­nej výstav­nej miest­nos­ti „ele­va­ted spa­ce“ Nike pre­zen­to­va­lo svo­ju kolek­ciu, kto­rá vyj­de v roku 2016. Nike vytvo­ri­lo tech­no­lo­gic­ky pokro­či­lé oble­če­nie, kto­ré bolo demon­štro­va­né prá­ve tu.
5
 • Nike demon­štru­je spo­lu s obraz­mi na ste­nách, že znač­ka je viac než len oble­če­nie.
6
 • Pro­síš si osvie­že­nie ? Nech sa páči, sta­čí si vybrať.
7
 • Po cvi­če­ní zaslú­že­ný relax pad­ne dob­re. Môžeš sa posa­diť na rov­na­ké mies­to ako model­ky kád­ru Kar­lie Kloss.
8
 • Ten­to bežec­ký pás okrem toho, že ti dá do tela, vyme­ria pro­stred­níc­tvom ana­lý­zy per­fekt­nú obuv pre teba.
9
 • Čo by to bola Nike posil­ňov­ňa bez haly teni­siek ?
10
 • …a ďal­ších teni­siek ?
11
 • Zoznam jed­not­li­vých prog­ra­mov sku­pi­no­vých cvi­če­ní na celý týž­deň.
12
 • Chceš dostať pozván­ku ? Pod­mien­ky sú byť „influ­en­cer“, po prí­pa­de extrém­ne aktív­ny člen Nike Plus komu­ni­ty.
13
 • Máš pozván­ku ? Dosta­neš vlast­né meno na skrin­ke.
  14
 • V pozván­ke je zahr­nu­té samoz­rej­me i občerstve­nie.
15
 • A tu sa maká. Cítim husiu kožu!
16
 • Prá­ve pre­bie­ha­jú­ca kam­paň „#Bet­ter­Fo­rIt“ sa samoz­rej­me prí­zvu­ku­je i tu.
17
 • Kopa fit­ness vyba­ve­nia – čin­ky, jed­no­ruč­ky, záva­žia, kett­le­bel­ly a ešte ove­ľa viac.
18
 • Joe Hol­der, jeden z „Nike+ Trai­ning Club“ osob­ných tré­ne­rov uka­zu­je, ako sa to robí.
19

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)