Nina a jej doko­na­lé CV: Trhal sa o ňu Uber, Lin­ke­dIn aj Airb­nb

Martin Bohunický / 16. júla 2015 / Business

Nina Muf­leh mala začiat­kom roka sen: chce­la pra­co­vať pre Airb­nb. Nina, kto­rá sa čerstvo pre­sťa­ho­va­la do San Fran­cis­ca, je žena fas­ci­no­va­ná ces­to­va­ním a pozná­va­ním nových kul­túr, odke­dy pra­co­va­la pre Jor­dán­sku krá­ľov­nú Rania Al Abdul­lah.

Keď sa potom roz­hod­la spl­niť si svoj sen a oslo­vi­la Airb­nb s bež­nou ponu­kou, žiad­ny výsle­dok to nepri­nies­lo. Pre­to vytvo­ri­la bru­tál­ny živo­to­pis, kto­rý okam­ži­te zau­jal CEO aj CMO jej obľú­be­nej fir­my. Avšak o tri mesia­ce neskôr, pri­zná­va Nina, že Airb­nb ju na ponú­ka­né pra­cov­né mies­to nevza­lo.

Jej živo­to­pis sa ale čosko­ro stal virál­nym a zača­li sa diať veľ­ké veci. Nine kaž­dú chví­ľu zvo­nil tele­fón – ozý­va­li sa tí naj­väč­ší tech­no­lo­gic­ký gigan­ti. “Posled­ných pár mesia­cov ma bom­bar­du­jú mai­la­mi z celé­ho sve­ta”, hovo­rí.

Po záuj­me firiem zo Sili­con Val­ley, Blíz­ke­ho výcho­du či Euró­py sa napo­kon Nina roz­hod­la pre Upwork – plat­for­mu, kto­rá spá­ja fir­my s fre­e­lan­cer­mi. Okrem Upwor­ku sa o Ninu zau­jí­mal naprí­klad aj Lin­ke­dIn, Uber, či Drop­box.

Nane­šťas­tie, väč­ši­na poho­vo­rov nedo­pad­la úpl­ne naj­lep­šie. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov boli per­so­na­lis­ti živo­to­pi­som tak une­se­ní, že sa chce­li s Ninou poroz­prá­vať o pozí­ciach, kto­ré by poten­ci­onál­ne v budúc­nos­ti moh­li otvo­riť.

Ale nebo­li to len per­so­na­lis­ti, kto Ninu kon­tak­to­val – do jej schrán­ky si našlo ces­tu tísi­ce e-mai­lov z celé­ho sve­ta od ľudí, kto­rí mali prob­lé­my s hľa­da­ním prá­ce. Ľudia jej vyjad­ro­va­li obdiv, svo­ju pod­po­ru a zdie­ľa­li s ňou svo­je trá­pe­nia pri hľa­da­ní prá­ce. Nina hovo­rí o počte 2,000 mai­lov. 

Čím bolo CV pre per­so­na­lis­tov vlast­ne také zau­jí­ma­vé? Že sa vlast­ne vôbec nesú­stre­di­lo na pred­chá­dza­jú­ce skú­se­nos­ti, hoci keby to nie­ko­ho zau­jí­ma­lo, tak túto infor­má­ciu tam náj­de. Mies­to toho Nina pre­ja­vi­la svo­je zna­los­ti s turis­tic­kým prie­mys­lom, čo môže Airb­nb ponúk­nuť a na čo by sa pod­ľa nej mala fir­ma v blíz­kej budúc­nos­ti zame­riať. Na vrch toho všet­ké­ho vyze­rá jej živo­to­pis ako pro­fil na Airb­nb.

Povzbu­de­ná pod­po­rou ľudí z celé­ho sve­ta vytvo­ri­la Nina web, kde zdie­ľa svoj živo­to­pis a delí sa o svo­je skú­se­nos­ti s ľuď­mi, kto­rí by tiež chce­li zau­jať nie­čím ori­gi­nál­nym.

Veľa ľudí mi písa­lo, že som ich inšpi­ro­va­la, no stal sa aj pres­ný opak. Z tej pod­po­ry ľudí som nabra­la ohrom­né seba­ve­do­mie,” napí­sa­la Nina na svoj blog.

Inšpi­ra­tív­ny živo­to­pis Niny Muf­leh si môžeš pozrieť TU.

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)