Nina a jej doko­nalé CV: Trhal sa o ňu Uber, Lin­ke­dIn aj Airbnb

Martin Bohunický / 16. júla 2015 / Business

Nina Muf­leh mala začiat­kom roka sen: chcela pra­co­vať pre Airbnb. Nina, ktorá sa čerstvo pre­sťa­ho­vala do San Fran­cisca, je žena fas­ci­no­vaná ces­to­va­ním a pozná­va­ním nových kul­túr, odkedy pra­co­vala pre Jor­dán­sku krá­ľovnú Rania Al Abdul­lah.

Keď sa potom roz­hodla spl­niť si svoj sen a oslo­vila Airbnb s bež­nou ponu­kou, žiadny výsle­dok to nepri­nieslo. Preto vytvo­rila bru­tálny živo­to­pis, ktorý okam­žite zau­jal CEO aj CMO jej obľú­be­nej firmy. Avšak o tri mesiace neskôr, pri­znáva Nina, že Airbnb ju na ponú­kané pra­covné miesto nevzalo.

Jej živo­to­pis sa ale čoskoro stal virál­nym a začali sa diať veľké veci. Nine každú chvíľu zvo­nil tele­fón – ozý­vali sa tí naj­väčší tech­no­lo­gický giganti. “Posled­ných pár mesia­cov ma bom­bar­dujú mai­lami z celého sveta”, hovorí.

Po záujme firiem zo Sili­con Val­ley, Blíz­keho východu či Európy sa napo­kon Nina roz­hodla pre Upwork – plat­formu, ktorá spája firmy s fre­e­lan­cermi. Okrem Upworku sa o Ninu zau­jí­mal naprí­klad aj Lin­ke­dIn, Uber, či Drop­box.

Nane­šťas­tie, väč­šina poho­vo­rov nedo­padla úplne naj­lep­šie. Vo väč­šine prí­pa­dov boli per­so­na­listi živo­to­pi­som tak une­sení, že sa chceli s Ninou poroz­prá­vať o pozí­ciach, ktoré by poten­ci­onálne v budúc­nosti mohli otvo­riť.

Ale neboli to len per­so­na­listi, kto Ninu kon­tak­to­val – do jej schránky si našlo cestu tísice e-mai­lov z celého sveta od ľudí, ktorí mali prob­lémy s hľa­da­ním práce. Ľudia jej vyjad­ro­vali obdiv, svoju pod­poru a zdie­ľali s ňou svoje trá­pe­nia pri hľa­daní práce. Nina hovorí o počte 2,000 mai­lov. 

Čím bolo CV pre per­so­na­lis­tov vlastne také zau­jí­mavé? Že sa vlastne vôbec nesú­stre­dilo na pred­chá­dza­júce skú­se­nosti, hoci keby to nie­koho zau­jí­malo, tak túto infor­má­ciu tam nájde. Miesto toho Nina pre­ja­vila svoje zna­losti s turis­tic­kým prie­mys­lom, čo môže Airbnb ponúk­nuť a na čo by sa podľa nej mala firma v blíz­kej budúc­nosti zame­riať. Na vrch toho všet­kého vyzerá jej živo­to­pis ako pro­fil na Airbnb.

Povzbu­dená pod­po­rou ľudí z celého sveta vytvo­rila Nina web, kde zdieľa svoj živo­to­pis a delí sa o svoje skú­se­nosti s ľuďmi, ktorí by tiež chceli zau­jať nie­čím ori­gi­nál­nym.

Veľa ľudí mi písalo, že som ich inšpi­ro­vala, no stal sa aj presný opak. Z tej pod­pory ľudí som nabrala ohromné seba­ve­do­mie,” napí­sala Nina na svoj blog.

Inšpi­ra­tívny živo­to­pis Niny Muf­leh si môžeš pozrieť TU.

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)