Noah Kagan: Pod­ni­ka­teľ by sa mal zame­rať na jediný cieľ

Filip Mosnár / 17. marca 2016 / Business

Čo spája sociálnu sieť, apli­ká­ciu a knihu? Každá z nich je úspešná, každá dosiahla svoj cieľ. Poda­rilo sa im to vďaka jed­no­du­chému pra­vidlu o jed­no­du­chosti urče­nia si cie­ľov.

Foun­der appky App­Sumo Noah Kagan začal v 24 rokoch robiť pre Face­book. Stal sa tak jed­ným z prvých 30 zamest­nan­cov, avšak deväť mesia­cov po nástupe bol vyho­dený. Dôvo­dom bol jeho chabý pra­covný výkon, ako aj púš­ťa­nie infor­má­cií médiám. Za týchto deväť mesia­cov sa však aj tak naučil dosť na to, aby úspešne vie­dol App­Sumo. V roku 2014 pre­zra­dil v inter­view s Rami­tom Set­him, auto­rom I Will Teach You to Be Rich, insight číslo jedna, ktorý sa za svoju krátku kari­éru vo Face­bo­oku naučil. Keď vedieš svoj biz­nis, vždy maj jeden cieľ. To je všetko.

noah

foto: mashable.com

Noah vysvet­ľuje, že neus­tále cho­dil za Zuc­ker­ber­gom s nápadmi, ktoré by Face­bo­oku zaro­bili peniaze, ale vždy dostal tú istú otázku: Pomôže nám to rásť? Ak bola odpo­veď nie, Zuc­ker­berga to nezau­jí­malo. “Jeho čisté sústre­de­nie na rast nám pomohlo objas­niť každé roz­hod­nu­tie.” hovorí Kagan, ktorý sa teraz ako líder svo­jej spo­loč­nosti sústre­ďuje na to, aby mali jeden cieľ na rok. Toh­to­roč­ným cie­ľom je dosiah­nuť jednu miliardu pou­ží­va­te­ľov App­Sumo.

Aby tento cieľ doká­zal spl­niť, roz­de­lil si ho na men­šie mesačné a denné ciele. Ak sa teda naprí­klad potre­buje tento týž­deň dostať na métu 600 000 uží­va­te­ľov, ale je len na 500 000, spýta sa sám seba:“Čo musím spra­viť tento týž­deň, aby som sa dostal na métu 600 000? Aké tri veci môžem v prie­behu tohto týždňa spra­viť pre tento cieľ?

sethi

foto: iwillteachyoutoberich.com

Sethi dodáva, že je to práve Noah Kagan, kto stojí za mar­ke­tin­go­vým úspe­chom jeho knihy, práve vďaka sústre­de­niu sa na jeden cieľ. Keď požia­dal Kagana o radu, mal svoje ciele napí­sané na 37 strán. A vtedy prišla otázka: “Čo je tvoj jediný cieľ?” Cieľ číslo jedna bol stať sa New York Times best­sel­le­rom. Zoznam cie­ľov sa tak skrá­til na päť strán a kniha sa nako­niec sku­točne stala New York Times best­sel­le­rom.

Ako prí­klad tejto stra­té­gie (sústre­diť sa na jeden cieľ), sme si uviedli tri úplne rôzne veci. Sociálnu sieť, appku, knihu. Všetky tri sú úspešné, všetky tri dosa­hujú svoje cele. Preto, ak nevieš, čo skôr rie­šiť vo svo­jom star­tupe, urči si svoj jeden hlavný ceľ. Roz­deľ ho na men­šie ciele, aby sa stal dosia­hnu­teľ­ným, ale nikdy neza­bú­daj, ktorý je ten cieľ, za kto­rým vedieš svoj star­tup.
noah2

foto: okdork.com

zdroj: businessinsider.com,zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)