Noah Kagan: Pod­ni­ka­teľ by sa mal zame­rať na jedi­ný cieľ

Filip Mosnár / 17. marca 2016 / Business

Čo spá­ja sociál­nu sieť, apli­ká­ciu a kni­hu? Kaž­dá z nich je úspeš­ná, kaž­dá dosiah­la svoj cieľ. Poda­ri­lo sa im to vďa­ka jed­no­du­ché­mu pra­vid­lu o jed­no­du­chos­ti urče­nia si cie­ľov.

Foun­der app­ky App­Su­mo Noah Kagan začal v 24 rokoch robiť pre Face­bo­ok. Stal sa tak jed­ným z prvých 30 zamest­nan­cov, avšak deväť mesia­cov po nástu­pe bol vyho­de­ný. Dôvo­dom bol jeho cha­bý pra­cov­ný výkon, ako aj púš­ťa­nie infor­má­cií médiám. Za tých­to deväť mesia­cov sa však aj tak naučil dosť na to, aby úspeš­ne vie­dol App­Su­mo. V roku 2014 pre­zra­dil v inter­view s Rami­tom Set­him, auto­rom I Will Teach You to Be Rich, insight čís­lo jed­na, kto­rý sa za svo­ju krát­ku kari­é­ru vo Face­bo­oku naučil. Keď vedieš svoj biz­nis, vždy maj jeden cieľ. To je všet­ko.

noah

foto: mashable.com

Noah vysvet­ľu­je, že neus­tá­le cho­dil za Zuc­ker­ber­gom s nápad­mi, kto­ré by Face­bo­oku zaro­bi­li penia­ze, ale vždy dostal tú istú otáz­ku: Pomô­že nám to rásť? Ak bola odpo­veď nie, Zuc­ker­ber­ga to nezau­jí­ma­lo. “Jeho čis­té sústre­de­nie na rast nám pomoh­lo objas­niť kaž­dé roz­hod­nu­tie.” hovo­rí Kagan, kto­rý sa teraz ako líder svo­jej spo­loč­nos­ti sústre­ďu­je na to, aby mali jeden cieľ na rok. Toh­to­roč­ným cie­ľom je dosiah­nuť jed­nu miliar­du pou­ží­va­te­ľov App­Su­mo.

Aby ten­to cieľ doká­zal spl­niť, roz­de­lil si ho na men­šie mesač­né a den­né cie­le. Ak sa teda naprí­klad potre­bu­je ten­to týž­deň dostať na métu 600 000 uží­va­te­ľov, ale je len na 500 000, spý­ta sa sám seba:“Čo musím spra­viť ten­to týž­deň, aby som sa dostal na métu 600 000? Aké tri veci môžem v prie­be­hu toh­to týžd­ňa spra­viť pre ten­to cieľ?

sethi

foto: iwillteachyoutoberich.com

Set­hi dodá­va, že je to prá­ve Noah Kagan, kto sto­jí za mar­ke­tin­go­vým úspe­chom jeho kni­hy, prá­ve vďa­ka sústre­de­niu sa na jeden cieľ. Keď požia­dal Kaga­na o radu, mal svo­je cie­le napí­sa­né na 37 strán. A vte­dy priš­la otáz­ka: “Čo je tvoj jedi­ný cieľ?” Cieľ čís­lo jed­na bol stať sa New York Times best­sel­le­rom. Zoznam cie­ľov sa tak skrá­til na päť strán a kni­ha sa nako­niec sku­toč­ne sta­la New York Times best­sel­le­rom.

Ako prí­klad tej­to stra­té­gie (sústre­diť sa na jeden cieľ), sme si uvied­li tri úpl­ne rôz­ne veci. Sociál­nu sieť, app­ku, kni­hu. Všet­ky tri sú úspeš­né, všet­ky tri dosa­hu­jú svo­je cele. Pre­to, ak nevieš, čo skôr rie­šiť vo svo­jom star­tu­pe, urči si svoj jeden hlav­ný ceľ. Roz­deľ ho na men­šie cie­le, aby sa stal dosia­hnu­teľ­ným, ale nikdy neza­bú­daj, kto­rý je ten cieľ, za kto­rým vedieš svoj star­tup.
noah2

foto: okdork.com

zdroj: businessinsider.com,zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)