Noc vo veži čínskeho múru sa nekoná. Airbnb podľahlo tlaku ľudu

Richard Vitkovský / 9. augusta 2018 / Architektúra

zdroj: airbnb
  • Spo­loč­nosť Airbnb, ktorá spro­stred­kúva uby­to­va­nie pre tu­ris­tov po ce­lom svete zru­šila sú­ťaž o noc na Veľ­kom čín­skom múre
  • Sú­ťa­žia­cim, ktorí mali na­pí­sať esej sa ospra­vedl­nila.
  • Dô­vo­dom zru­še­nia bolo roz­po­ru­plné pri­ja­tie sú­ťaže ve­rej­nos­ťou

Tlak ľudu spô­so­bil to, že sa spo­loč­nosť Airbnb roz­hodla pre zru­še­nie sú­ťaže o noc na čín­skom múre. Ne­dávno sa to­tiž roz­hodla pre or­ga­ni­zá­ciu sú­ťaže, kto­rej hlav­nou ce­nou bola noc v jed­nej zo stráž­nych veží na čín­skeho múru. Spo­loč­nosť plá­no­vala vy­brať cel­kovo šty­roch ví­ťa­zov. Každý z vý­her­cov si mo­hol vziať jed­ného člo­veka so se­bou. V prie­behu šty­roch dní by sa tak vo ve­žičke vy­s­trie­dalo osem ľudí.

izba

Strážna veža bola špe­ciálne upra­vená do obý­va­teľ­nej po­doby a pl­no­hod­notne pris­pô­so­bená na krát­ko­dobý po­byt. Ok­rem kla­sic­kej po­stele sa tu na­chá­dza aj obý­vačka, ku­chynka a kú­peľňa. Stre­cha veže chýba. Po­hľad na ti­síce hviezd by tak stál na­ozaj za to.

Roz­po­ru­plné pri­ja­tie spo­loč­nosť prek­va­pilo

Po prí­chode na múr bol pri­pra­vený bo­hatý prog­ram. Na­prí­klad men­šia túra po kra­jine a pú­tavé roz­prá­va­nie o his­tó­rii priamo z úst na slovo vza­tého his­to­rika. Ve­čer sa mala ko­nať ro­man­tická ve­čera priamo pri múre za sprie­vodu ne­fal­šo­va­nej čín­skej ka­pely. Aké boli pod­mienky sú­ťaže? Sta­čilo na­pí­sať esej v an­glič­tine. Téma bola dosť kom­pli­ko­vaná a znela na­sle­dovne: Prečo je dô­le­žité bú­rať hra­nice me­dzi roz­diel­nymi kul­tú­rami a ako môže pris­pieť náv­števa čín­skeho múru k pre­po­je­niu kul­túr?

jedlo

Ukon­če­nie sú­ťaže bolo plá­no­vané na 11. au­gusta. Za­čia­tok jed­no­den­ných po­by­tov zasa na štvr­tého sep­tem­bra. Po­sledný ví­ťaz by na­stú­pil sied­meho sep­tem­bra. Ľu­dia, ktorí boli moc ak­tívni a na­pí­sali svoje eseje sa prav­de­po­dobne roz­hod­nu­tiu Airbnb ne­po­te­šili. Ne­dalo sa však inak. Spo­loč­nosť si mys­lela, že vy­hlá­se­nie sú­ťaže vzbudí po­zi­tívne emó­cie, av­šak na­šlo sa množ­stvo kri­tic­kých hla­sov, ktoré tvr­dili, že čín­sky múr je pa­miat­kou, a tak by to malo aj ostať.

Iní tvr­dili, že v týchto tep­lách, ktoré v Číne pa­nujú by ne­bolo dobré strá­viť noc na múre. Mohlo by to byť ne­bez­pečné. Spo­loč­nosť sa tak roz­hodla ustú­piť. Sú­ťa­žia­cim po­slala ospra­vedl­ne­nie, ale ne­vzdáva sa. Bude hľa­dať iné ces­tičky ako ve­rej­nosti pri­blí­žiť zau­jí­mavé miesta v Číne.

strážna veža

Veľký čín­sky múr je jed­ným z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších miest v Číne. Bol vy­bu­do­vaný za dy­nas­tie Ming. Mal slú­žiť ako ochrana pred ne­pria­teľ­sky na­la­de­nými Mon­golmi. Pri dĺžke 21 199 ki­lo­met­rov ho pešo ur­čite ne­prej­deš. Ne­mu­síš sa však obá­vať. Tu­ris­tom sú prí­stupné len ur­čité úseky. Múr je to­tiž v nie­kto­rých čas­tiach pre­ru­šený alebo sa roz­pa­dáva. Pô­vodná dĺžka bola v mi­nu­losti od­ha­do­vaná na viac ako 6 000 ki­lo­met­rov. Od roku 1987 patrí pod správu UNESCO.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)