Nór­sko je pri­pra­vené na apo­ka­lypsu, v tre­zore ucho­vá­vajú všetky plo­diny sveta

Martina Ditrichová / 25. november 2016 / Eko

Na nór­skom ostrove sa pod zemou nachá­dza viac ako 2 mili­óny semien. Pozri sa dovnútra miesta, ktoré je abso­lútne neprí­stupné verej­nosti a kom­pe­tent­ným je sprí­stup­nené len pár­krát do roka.

Poznáš filmy, v kto­rých po obrov­skej kata­strofe, jad­ro­vej vojne či prud­kej kli­ma­tic­kej zmene, na Zemi nezos­talo tak­mer nič zelené. Ľud­stvo má silu zni­čiť životné pro­stre­die a flóru na celej pla­néte, no Nór­sko sa roz­hodlo nene­chať nič na náhodu.

svalbard-global-seed-vault

foto: businessinsider.com

Na ostrove medzi Nór­skou pev­ni­nou a Sever­ným pólom, 120 met­rov po zemou, sa ukrýva Sval­bard Glo­bal Seed Vault, v kto­rom ukrýva cenné semená plo­dín z celého sveta. Jeden z naj­cen­nej­ších skla­dov na svete nie je prí­stupný verej­nosti, preto sa doňho môžeš pozrieť aspoň takto.

Sval­bard je naj­se­ver­nej­šie miesto na svete s pra­vi­del­nými letmi.

svalbard-is-the-northernmost-place-in-the-world-that-still-has-scheduled-flights-according-to-the-crop-trust-the-group-in-charge-of-the-global-seed-bank-system

foto: businessinsider.com

Sklad sa nachá­dza 120 met­rov nad hla­di­nou mora na mieste s níz­kou vlh­kos­ťou vzdu­chu.

its-more-than-400-feet-above-sea-level-and-theres-little-moisture-in-the-air

foto: businessinsider.com

Vzhľa­dom k tomu, že je celé miesto v per­maf­roste, zostane zmra­zené naj­me­nej 200 rokov, aj v prí­pade, že by zly­hala zásoba ener­gie.

since-the-vault-is-buried-in-permafrost-it-could-stay-frozen-at-least-200-years-even-if-the-power-were-to-go-out

foto: businessinsider.com

Sklad obsa­huje vyše 1500 bánk so seme­nami z viac ako 60 inšti­tú­cii a tak­mer kaž­dej kra­jiny sveta.

e-in

foto: businessinsider.com

Sval­bard je záru­kou všet­kých semen­ných bánk sveta.

the-svalbard-vault-is-the-central-fail-safe-for-all-those-seed-banks

foto: businessinsider.com

Zálohy sa posie­lajú do Nór­ska pre prí­pad, že by “mater­skú banku” zni­čila kata­strofa.

backups-are-sent-to-svalbard-in-case-a-disaster-ruins-the-samples-at-the-home-seed-bank

foto: businessinsider.com

Touto ces­tou sú vzorky semien ucho­vá­vané v bez­pečí.

that-way-the-genetic-diversity-of-crops-around-the-world-is-kept-safe

foto: businessinsider.com

Pri­vezú ich sem vo veľ­kých kra­bi­ciach, ske­no­va­ných rön­tge­no­vými lúčmi, aby sa do banky dostali len semená.

seed-samples-are-sent-to-svalbard-in-large-boxes-which-are-scanned-with-x-rays-after-they-get-to-the-island-to-make-sure-that-they-have-nothing-but-seeds-inside

foto: businessinsider.com

Na stre­che a čas­tiach fasády budovy je pri­pev­nená sve­telná inšta­lá­cia od Dyveke Sanne. V Nór­sku je zo zákona dané, že všetky verejné budovy na sebe musia mať aspoň kus ume­nia.

the-rooftop-and-part-of-the-facade-of-the-building-is-a-work-of-art-with-a-light-installation-by-dyveke-sanne-since-all-public-buildings-in-norway-are-legally-required-to-have-art

foto: businessinsider.com

Sklad je otvo­rený iba 3 až 4-krát do roka, keď sa pri­dá­vajú ďal­šie vzorky.

the-vault-is-unlocked-only-for-deposits-which-happen-three-or-four-times-a-year

foto: businessinsider.com

Sklad je za pia­timi zakó­do­va­nými dve­rami.

there-are-five-doors-with-coded-locks-that-anyone-looking-to-get-into-the-vault-has-to-pass-through

foto: businessinsider.com

Ďal­ším extra zabez­pe­če­ním sú polárne med­vede, kto­rých je na ostrove viac ako ľudí.

plus-the-crop-trust-says-that-polar-bears-which-outnumber-humans-on-the-island-provide-an-extra-layer-of-security

foto: businessinsider.com

Tep­lota v sklade je držaná na –18 stup­ňov Cel­zia. Nie­ktoré vzorky sú v týchto pod­mien­kach schopné vydr­žať aj tisíce rokov.

the-temperature-inside-is-kept-to-18-degrees-celsius-cold-enough-to-keep-the-sealed-seeds-viable-for-in-some-cases-thousands-of-years

foto: businessinsider.com

Od otvo­re­nia v roku 2008 zhro­maž­dili viac ako 860 000 vzo­riek. Každá vzorka obsa­huje 500 semien.

so-far-there-are-more-than-860000-samples-in-the-vault-collected-since-svalbard-opened-in-2008-each-sample-contains-500-seeds

foto: businessinsider.com

Je tam ešte kopa miesta, do 3 hlav­ných miest­ností sa zmestí 4,5 mili­óna vzo­riek, čo je vyše 2 miliárd semien.

but-theres-enough-space-in-the-vaults-three-main-rooms-to-store-45-million-samples-which-would-be-more-than-2-billion-seeds

foto: businessinsider.com

V roku 2015, génová banka ICARDA v Sýrii vybrala po prvý­krát vzorky z banky v Nór­sku, aby dopl­nila svoje zásoby, zni­čené voj­nou.

in-2015-the-icarda-seed-bank-which-had-been-in-syria-withdrew-samples-from-the-vault-a-first-so-it-could-move-and-restore-its-seed-bank-which-had-been-damaged-by-war

foto: businessinsider.com

Dúfajme, že glo­bálne služby Sval­bard­skej banky nebu­deme potre­bo­vať. No je to určitá forma pois­tky.

d

foto: businessinsider.com

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)