Nosiť každý deň to isté a minimalizovať šatník má naozaj zmysel

Ľubica Račeková / 16. septembra 2018 / Eko

  • Mnohí dnes pri­chá­dzajú na to, že módny prie­my­sel a veľké značky nie sú úplne bez­chybné, práve na­opak.
  • Preto sa čo­raz viac ľudí pre­bú­dza a zis­ťuje, že ob­lie­kať sa dá aj inak, ako pod­po­ro­va­ním zla, ktoré je pá­chané na ľu­ďoch pra­cu­jú­cich v zlých pod­mien­kach či ľa­hos­taj­nos­ťou k ži­vot­nému pro­stre­diu.
zdroj: Pexels
  • Mnohí dnes pri­chá­dzajú na to, že módny prie­my­sel a veľké značky nie sú úplne bez­chybné, práve na­opak.
  • Preto sa čo­raz viac ľudí pre­bú­dza a zis­ťuje, že ob­lie­kať sa dá aj inak, ako pod­po­ro­va­ním zla, ktoré je pá­chané na ľu­ďoch pra­cu­jú­cich v zlých pod­mien­kach či ľa­hos­taj­nos­ťou k ži­vot­nému pro­stre­diu.

Vý­pre­daje, jedna plus jedna zdarma, dar­ček k ná­kupu… to všetko znie lá­kavo, no je to po­trebné? Ne­odo­lať a zase do­pl­niť šat­ník o nové kúsky. Mnoho ľudí pri­kladá ob­le­če­niu až prí­liš veľký dô­raz. Jasné, je vše­obecne známe, že šaty ro­bia člo­veka. No je to skôr smutné, akoby to vy­po­ve­dalo niečo po­zi­tívne. Vší­maš si aj ty re­ak­cie ľudí na tvoje out­fity? Nie­kedy za­pad­neš v dave, ino­kedy na teba zde­sene po­ze­rajú, ak máš na sebe ne­jaký vý­raz­nejší a ne­ty­pický kú­sok. Pri­tom si to stále ty. Ne­zme­nený, len inak ob­le­čený.

Mať plný šat­ník a každý deň mož­nosť na­kom­bi­no­vať skvelý out­fit môže byť pre nie­koho su­per po­cit, no za­mys­lel si sa nie­kedy nad tým, ako to vníma druhá strana? Ľu­dia, ktorí tvoje ob­le­če­nie šijú v otras­ných pod­mien­kach, dý­chajú vý­pary z fa­rieb, pra­cujú za nízku mzdu, z kto­rej sotva uži­via sa­mých seba. Ne­ho­vo­riac o prí­rode a zvie­ra­tách, ktoré tr­pia kvôli na­šej móde. Stále no­vej, mo­der­nej­šej, fa­reb­nej­šej, bláz­ni­vej­šej…

Ľu­dia sa však za­čí­najú pre­bú­dzať. Ob­le­če­nie se­pa­rujú, na­ku­pujú v se­cond han­doch, ktoré boli ešte ne­dávno mno­hými od­su­dzo­vané. Tí ši­kov­nejší si svoje staré ob­le­če­nie pre­ší­vajú alebo ro­bia lep­šie kúsky práve z tých, ktoré nájdu za pár eur z dru­hej ruky. Veľa ľudí svoje šat­níky za­čalo mi­ni­ma­li­zo­vať a cí­tia sa tak omnoho lep­šie. Aj nie­ktorí známi ľu­dia majú po­dobné myš­lienky. Na­prí­klad Mark Zuc­ker­berg nosí naj­čas­tej­šie sivé tričko a rifle. Tvrdí to­tiž, že nechce strá­cať čas ma­lými a ne­pod­stat­nými roz­hod­nu­tiami. Možno sa in­špi­ro­val Ste­vom Job­som, ktorý mal tiež svoju ob­ľú­benú kom­bi­ná­ciu.

A tu je päť dô­vo­dov, prečo by si mal niečo po­dobné vy­skú­šať aj ty:

Ne­strá­caj čas roz­ho­do­va­ním

Tak­mer ne­us­tále po­čas dňa mu­síš ro­biť roz­hod­nu­tia, nie­kedy cel­kom malé, no aj tak vy­čer­pá­va­júce. Prečo si ne­od­ľahči ži­vot práve týmto? Ak by si mal takz­vaný uni­ver­zálny out­fit, niečo ako vlastnú uni­formu, ne­mu­sel by si sa roz­ho­do­vať, čo si dáš ráno na seba.

Nos to, v čom nie­len dobre vy­ze­ráš, ale v čom sa aj dobre cí­tiš

Nie­ktoré kúsky ob­le­če­nia vy­ze­rajú na­ozaj su­per, no člo­vek sa v nich dobre ne­cíti, a to za to ne­stojí. Zisti, v čom je ti na­ozaj po­hodlne a ne­za­ťa­žuj sa inými ve­cami.

Mi­ni­ma­li­zuj

Mi­ni­ma­liz­mus nie je len mo­derný, je aj veľmi prak­tický. Za­me­raj sa na to, na čom ti naj­viac zá­leží. Ak máš v skrini veci, ktoré si na sebe ne­mal nie­koľko me­sia­cov či ro­kov, asi nie sú tvoje ob­ľú­bené. Da­ruj ich alebo pre­daj za sym­bo­lickú cenu a vy­be­ra­nie vecí, ktoré si chceš ob­liecť, bude od­razu jed­no­duch­šie.

pe­xels.com

Móda sa mení, nie­ktorá však zo­stáva

Trendy je stále niečo nové, po­tom je to všade a na kaž­dom, a to už také trendy nie je. Nie­ktoré módne kúsky sú však štý­lové a vždy budú. Za­cho­vaj si ich, ak také máš. V tomto prí­pade je dô­le­žité za­me­rať sa najmä na kva­litu.

Zís­kaš čas

Ak ne­bu­deš ne­us­tále strie­dať ob­le­če­nie, ne­bu­deš ani tak často prať. Ušet­ríš pe­niaze z ná­ku­pov, čas inak strá­vený v ná­kup­nom cen­tre, ale aj pe­niaze na spot­rebe ener­gií.

Ne­za­bú­daj, že toto všetko ne­zna­mená žiadne ob­me­dze­nia, práve na­opak. Zís­kaš mnoho, za­čneš od seba. Ne­pod­po­ro­vať zlo pá­chané mód­nym prie­mys­lom. Ak však ne­odo­láš no­vým ve­ciam, ne­vadí. Vy­be­raj si však ta­kých pre­daj­cov, o kto­rých vieš niečo viac. Na­prí­klad slo­ven­ské značky.

Pod­po­ríš nie­koho na na­šom trhu, prie­my­sel, ktorý ne­zne­užíva lacnú pra­covnú silu. S pre­daj­cami sa vieš do­konca aj skon­tak­to­vať a spoz­nať ich osobne. Ak si teda ne­vieš ne­jakú vec upra­viť sám a z nie­čoho sta­rého vy­ča­ro­vať nový kú­sok, pre­kli­kaj sa na­prí­klad strán­kami s hand­made umel­cami alebo si nájdi v meste dobrú kraj­čírku.

Zdroj: for­bes.com

Pridať komentár (0)