Nové pre­daj­né stre­dis­ko Tes­ly. Tak­to vyze­rá staj­ňa naj­žia­da­nej­ších elek­tro­mo­bi­lov

Kristína Šuvadová / 18. marca 2016 / Business

Nové pre­daj­né a ser­vis­né stre­dis­ko, kde bude Tes­la pre­dá­vať svo­je krás­ne elek­tro­mo­bi­ly, sa otvá­ra už ten­to pia­tok. Okrem iné­ho si zákaz­ní­ci odte­raz budú môcť na mies­te aj pria­mo pre­be­rať ich objed­na­né mode­ly.

Nové pries­to­ry budú prí­stup­né aj pre verej­nosť, tak­že všet­ci oko­lo­idú­ci budú môcť kedy­koľ­vek prí­sť dnu a slin­tať nad nový­mi model­mi.

Výrob­ca elek­tric­kých auto­mo­bi­lov si v Bro­ok­ly­ne pre­na­jal pries­to­ry s roz­mer­mi až 9 300 met­rov štvor­co­vých.

Loka­li­ta bola super, roz­me­ry ešte lep­šie. Bola by hlú­posť nevy­užiť túto veľ­kú prí­le­ži­tosť a sme radi, že môž­me byť opäť raz o nie­čo bliž­šie k naším zákaz­ní­kom,” vyjad­ril sa Jere­my Syn­der — gene­rál­ny mana­žér Tes­la Motors pre seve­ro­vý­chod­ný regi­ón.

tit

Obchod sa nachá­dza na uli­ci, kto­rú kedy­si zni­čil huri­kán San­dy v roku 2012. Je to pre­to úpl­ne nová budo­va, kto­rú obklo­pu­jú ďal­šie nové poboč­ky a kaviar­ne.

Väč­ši­na ľudí na opra­vu svoj­ho auta čaká aj nie­koľ­ko týž­dňov. No Tes­la má k služ­bám úpl­ne iný prí­stup — v prí­pa­de poru­chy neja­ké­ho auta sa hneď po nahlá­se­ní v prie­be­hu nie­koľ­kých minút zídu všet­ci auto­me­cha­ni­ci a sna­žia sa prob­lém čo naj­rých­lej­šie odstrá­niť.”

Toto stre­dis­ko je tým pádom nie­len­že pre­daj­né mies­to, ale tak­tiež slú­ži aj na ser­vis­né služ­by, kto­ré môžu zákaz­ní­ci nons­top využí­vať. Už teraz majú den­ne nie­koľ­ko sto­viek náv­štev­ní­kov a tešia sa veľ­kej obľu­be. Kto­vie, kedy nie­čo podob­né dora­zí aj na Slo­ven­sko.

234567891011121314151617

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)