Nové pre­dajné stre­disko Tesly. Takto vyzerá stajňa naj­žia­da­nej­ších elek­tro­mo­bi­lov

Kristína Šuvadová / 18. marca 2016 / Business

Nové pre­dajné a ser­visné stre­disko, kde bude Tesla pre­dá­vať svoje krásne elek­tro­mo­bily, sa otvára už tento pia­tok. Okrem iného si zákaz­níci odte­raz budú môcť na mieste aj priamo pre­be­rať ich objed­nané modely.

Nové pries­tory budú prí­stupné aj pre verej­nosť, takže všetci oko­lo­idúci budú môcť kedy­koľ­vek prísť dnu a slin­tať nad novými modelmi.

Výrobca elek­tric­kých auto­mo­bi­lov si v Bro­ok­lyne pre­na­jal pries­tory s roz­mermi až 9 300 met­rov štvor­co­vých.

Loka­lita bola super, roz­mery ešte lep­šie. Bola by hlú­posť nevy­užiť túto veľkú prí­le­ži­tosť a sme radi, že môžme byť opäť raz o niečo bliž­šie k naším zákaz­ní­kom,” vyjad­ril sa Jeremy Syn­der — gene­rálny mana­žér Tesla Motors pre seve­ro­vý­chodný región.

tit

Obchod sa nachá­dza na ulici, ktorú kedysi zni­čil huri­kán Sandy v roku 2012. Je to preto úplne nová budova, ktorú obklo­pujú ďal­šie nové pobočky a kaviarne.

Väč­šina ľudí na opravu svojho auta čaká aj nie­koľko týž­dňov. No Tesla má k služ­bám úplne iný prí­stup — v prí­pade poru­chy neja­kého auta sa hneď po nahlá­sení v prie­behu nie­koľ­kých minút zídu všetci auto­me­cha­nici a sna­žia sa prob­lém čo naj­rých­lej­šie odstrá­niť.”

Toto stre­disko je tým pádom nie­lenže pre­dajné miesto, ale tak­tiež slúži aj na ser­visné služby, ktoré môžu zákaz­níci nons­top využí­vať. Už teraz majú denne nie­koľko sto­viek náv­štev­ní­kov a tešia sa veľ­kej obľube. Kto­vie, kedy niečo podobné dorazí aj na Slo­ven­sko.

234567891011121314151617

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)