Novesta: Slovenské topánky, ktoré nosia hviezdy z celého sveta

Mária Ambrozová / 5. februára 2019 / Biznis

  • Aj slo­ven­ské pro­dukty sú sve­tové a na Star­ti­tup ťa o tom pre­svied­čame denne
  • Dnes sa ne­poz­rieme na prí­beh za­čí­na­jú­cej hviezdy, ale ostrie­ľa­ného pod­ni­ka­teľa
  • Značku No­vesta dnes mi­luje celý svet, no jej prí­beh sa za­čal na Slo­ven­sku pí­sať ešte v pr­vej po­lo­vici mi­nu­lého sto­ro­čia
zdroj: Facebook/Novesta
  • Aj slo­ven­ské pro­dukty sú sve­tové a na Star­ti­tup ťa o tom pre­svied­čame denne
  • Dnes sa ne­poz­rieme na prí­beh za­čí­na­jú­cej hviezdy, ale ostrie­ľa­ného pod­ni­ka­teľa
  • Značku No­vesta dnes mi­luje celý svet, no jej prí­beh sa za­čal na Slo­ven­sku pí­sať ešte v pr­vej po­lo­vici mi­nu­lého sto­ro­čia

Obuv­nícky gi­gant Baťa v mi­nu­lom sto­ročí do­slova me­nil his­tó­riu Česka a Slo­ven­ska. Jan An­to­nín Baťa v 30. ro­koch pre­ces­to­val svet a do nášho re­gi­ónu pri­nie­sol ná­pady, ktoré do­po­siaľ žiadny za­mest­ná­va­teľ svo­jim za­mest­nan­com ne­pred­sta­vil (viac si o tejto ne­smr­teľ­nej značke pre­čí­taš TU). V roku 1939 práve Baťa za­čal pí­sať prí­beh značky No­vesta, a to v meste Par­ti­zán­ske. Prvé vý­ko­pové práce ba­ťo­vej to­várne sa za­čali 8. au­gusta 1938 a tento deň sa do­konca po­va­žuje za ofi­ciálny dá­tum vzniku mesta.

His­tó­ria značky je bo­hatá, za­siahla ju vojna, po­mohla jej vý­roba gu­má­ren­ských vý­rob­kov, po­zna­čila pri­va­ti­zá­cia a za­chrá­nili am­bi­ci­ózni pod­ni­ka­te­lia. Dnes No­vesta patrí po­dobne ako Ne­hera me­dzi značky, ktoré majú ob­rov­ský po­ten­ciál, silný prí­beh, kva­litné vy­ho­to­ve­nie a ne­opo­ze­raný štýl, no na Slo­ven­sku ju ľu­dia stále ešte ne­ob­ja­vili. Veľký úspech má na­prí­klad v Ázii.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Fa­ce­book/No­vesta

Naj­lep­šie na svete

No­vesty si môžu kú­piť fa­nú­ši­ko­via kla­siky po ce­lom svete, ne­vy­ní­ma­júc Nový Zé­land, Tai­wan, Iz­rael, Na­mí­biu či veľký Dal­las a za rok 2017 do­siahli tržby značky hod­notu 14,37 mi­li­óna eur. Na svoj pre­mys­lený vý­robný pro­ces je No­vesta prá­vom hrdá a môže sa po­chvá­liť ozna­če­ním „ve­gan app­ro­ved“, pre­tože jej zlo­že­nie je čistá ba­vlna a ľan. Aj to sú kva­lity, ktoré si všíma veľká za­hra­ničná kon­ku­ren­cia, no a po mi­nu­lo­roč­nom za­ra­dení značky me­dzi top vý­rob­cov te­ni­siek z ce­lého sveta ma­ga­zí­nom GQ z Veľ­kej Bri­tá­nie na ňu mô­žeme byť prá­vom hrdí (viac si pre­čí­taš TU). Do­konca aj veľký The Ti­mes si slo­ven­ský brand vši­mol (viac TU). „V No­veste sme ne­smierne hrdí na tra­dí­ciu, od­kaz a kva­litu na­šej ručne vy­rá­ba­nej obuvi,“ píše No­vesta na svo­jom webe.

Do­ko­nalý štýl už tak­mer sto­ro­čie

Hoci dnes značka osla­vuje už 90 ro­kov, jej nad­ča­so­vosť si zís­kal mno­hých sú­čas­ní­kov slo­ven­ské No­vesty mô­žeš pra­vi­delne ví­dať na no­hách slo­ven­ských aj za­hra­nič­ných in­flu­en­ce­rov. Veľ­kými fa­nú­šikmi sú na­prí­klad blo­gerka Jana To­mas (ktorá so znač­kou aj spo­lu­pra­cuje), blo­ger Adam Rus­tman: The Overd­res­sed Pho­tog­rap­her, v roku 2016 v nich you­tu­ber Gogo pó­zo­val pred ob­jek­tí­vom Ja­kuba Klima pre Break Ma­ga­zine, ale v mi­nu­lo­roč­nom vy­daní ča­so­pisu Q No­vesty za­žia­rili aj vďaka bý­va­lému čle­novi hu­dob­nej sku­piny Oasis, Lia­movi Gal­lag­he­rovi či her­covi Ash­to­novi San­der­sovi a star Ken­dri­kovi La­ma­rovi.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: adam­rus­tman.com/ja­na­tini.com
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: no­ves­tab­log.com
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: no­ves­tab­log.com
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: no­ves­tab­log.com
Pridať komentár (0)