Nový Apple Cam­pus je tak­mer väčší ako pen­ta­gon

Kristína Šuvadová / 4. februára 2016 / Zaujímavosti

Fotky zachy­tené dro­nom uka­zujú, aký ohromne veľký bude nový apple pries­tor s menom “spa­ces­hip”.

V sep­tem­bri zachy­til drón typu DJI Phan­tom fotky budú­cich kan­ce­lá­rií pre ľudí z Apple. Jeden takýto “kemp” už exis­tuje, no zjavne Applu nesta­čil.

Maji­teľ toho istého dronu, Dun­can Sin­field, už sti­hol zachy­tiť aj omnoho aktu­ál­nej­šie fotky. Na naj­nov­ších fot­kách je vidno pokrok v stavbe a tiež detail spod­ných pra­cov­ných pries­to­rov. Nové apple sídlo sa nachá­dza v Cuper­tine (Kali­for­nia) a bude zastre­šo­vať viac ako 12 000 zamest­nan­cov.

Hlavná budova bude prie­me­rom väč­šia ako budova Pen­ta­gonu, aj keď sa plo­chou nemá šancu vyrov­nať.

Apple Campus a Pentagon

foto: obamapacman.com

Na fot­kách niž­šie môžeme vidieť tvar sídla, ktoré bolo pri­rov­nané svo­jím výzo­rom k ves­mír­nej lodi. “Ves­mírna loď” bude obsa­ho­vať až 7000 solár­nych pane­lov. Takéto veľké množ­stvo pane­lov spolu s tva­rom sídla umožní takz­vanú net-zero-energy, čo v skratke zna­mená, že množ­stvo ener­gie spot­re­bo­va­nej za rok sa bude rov­nať množ­stvu ener­gie vypro­du­ko­va­nej panelmi.

Na hlav­nej budove bude viac ako 3000 kusov zakri­ve­ného skla, bude obsa­ho­vať poslu­chá­reň, ktorá bude mať až 120 000 met­rov štvor­co­vých s kapa­ci­tou cez 1200 ľudí. Na stre­chách bude vysa­de­ných vyše 1000 stro­mov, vo vnútri cam­pusu budú jab­lo­ňové a mar­hu­ľové sady a obrov­ský park.
apple1

apple2apple3apple4apple 5apple 6

apple 8
apple9

Zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)