Nový iPhone 7?

Sandi / 23. mája 2016 / Tech a inovácie

Poslednú dobu čelí Apple kri­tike zo strany inves­to­rov a ana­ly­ti­kov, podľa kto­rých bude musieť ino­vo­vať. A rýchlo. Jed­nou z šancí na spl­ne­nie týchto oča­ká­vaní je aj ďalší iphone v poradí.

Pred­sta­ve­nie iPhonu 7 je ešte v nedo­hľadne a na inter­nete sa obja­vuje stále viac a viac infor­má­cií o tom, ako by mohol vyze­rať. Pokiaľ ťa ešte tieto nekon­čiace fámy neuna­vili, máme pre teba ďal­šiu novinku.

Ten­to­raz dal o sebe vedieť čín­sky por­tál Weibo, ktorý zve­rej­nil foto­gra­fiu, údajne pat­riacu novému iPhonu 7. Tvrdí, že nejde o žiadnu maketu, ale o presný model iPhonu. Čo nám teda táto nekva­litná foto­gra­fia odha­ľuje?

Prvá zmena, ktorá padne do oka kaž­dému fanú­ši­kovi Apple, je foto­apa­rát na smart­fóne. Je umiest­nený o niečo viac k ľavému rohu a samotná šošovka je pod­statne väč­šia. To by mohlo zna­me­nať prí­chod výrazne kva­lit­nej­šieho foto­apa­rátu oproti aktu­ál­nemu v iPhone 6S. Ľudia, ktorí dúfajú, že foto­apa­rát by v iPhone 7 konečne nemu­sel vyčnie­vať, budú ale zrejme skla­maní — šošovka nie je zarovno s mobi­lom.

Prek­va­pe­ním nie je ani to, že na iPhone nevi­díme duálnu kameru, ktorú by mal podľa nie­kto­rých zdro­jov obsa­ho­vať. Táto novinka by totiž mala byť súčas­ťou väč­šieho iPhonu 7 Plus a my sa zrejme poze­ráme práve na men­šiu, 4,7-palcovú ver­ziu.

Je zau­jí­mavé, že táto foto­gra­fia sa nápadne podobá na náčrt iPhonu 7, o kto­rom sme ťa nedávno infor­mo­vali. Šošovka na foto­apa­ráte je rov­nako veľká a nachá­dza sa na rov­na­kom mieste. Buď sa šikovní autori obrázka inšpi­ro­vali práve týmto nák­re­som, alebo máme pred sebou sku­točný iPhone 7.

Či bude nako­niec iPhone 7 sku­točne vyze­rať takto, to sa dozvieme zrejme až v sep­tem­bri, keď ho spo­loč­nosť ofi­ciálne pred­staví. Zatiaľ nám zostáva len čakať.

Zdroj: weibo.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)