Nový iPho­ne 7?

Sandi / 23. mája 2016 / Tech a inovácie

Posled­nú dobu čelí App­le kri­ti­ke zo stra­ny inves­to­rov a ana­ly­ti­kov, pod­ľa kto­rých bude musieť ino­vo­vať. A rých­lo. Jed­nou z šan­cí na spl­ne­nie tých­to oča­ká­va­ní je aj ďal­ší ipho­ne v pora­dí.

Pred­sta­ve­nie iPho­nu 7 je ešte v nedo­hľad­ne a na inter­ne­te sa obja­vu­je stá­le viac a viac infor­má­cií o tom, ako by mohol vyze­rať. Pokiaľ ťa ešte tie­to nekon­čia­ce fámy neuna­vi­li, máme pre teba ďal­šiu novin­ku.

Ten­to­raz dal o sebe vedieť čín­sky por­tál Wei­bo, kto­rý zve­rej­nil foto­gra­fiu, údaj­ne pat­ria­cu nové­mu iPho­nu 7. Tvr­dí, že nej­de o žiad­nu make­tu, ale o pres­ný model iPho­nu. Čo nám teda táto nekva­lit­ná foto­gra­fia odha­ľu­je?

Prvá zme­na, kto­rá pad­ne do oka kaž­dé­mu fanú­ši­ko­vi App­le, je foto­apa­rát na smart­fó­ne. Je umiest­ne­ný o nie­čo viac k ľavé­mu rohu a samot­ná šošov­ka je pod­stat­ne väč­šia. To by moh­lo zna­me­nať prí­chod výraz­ne kva­lit­nej­šie­ho foto­apa­rá­tu opro­ti aktu­ál­ne­mu v iPho­ne 6S. Ľudia, kto­rí dúfa­jú, že foto­apa­rát by v iPho­ne 7 koneč­ne nemu­sel vyčnie­vať, budú ale zrej­me skla­ma­ní — šošov­ka nie je zarov­no s mobi­lom.

Prek­va­pe­ním nie je ani to, že na iPho­ne nevi­dí­me duál­nu kame­ru, kto­rú by mal pod­ľa nie­kto­rých zdro­jov obsa­ho­vať. Táto novin­ka by totiž mala byť súčas­ťou väč­šie­ho iPho­nu 7 Plus a my sa zrej­me poze­rá­me prá­ve na men­šiu, 4,7-palcovú ver­ziu.

Je zau­jí­ma­vé, že táto foto­gra­fia sa nápad­ne podo­bá na náčrt iPho­nu 7, o kto­rom sme ťa nedáv­no infor­mo­va­li. Šošov­ka na foto­apa­rá­te je rov­na­ko veľ­ká a nachá­dza sa na rov­na­kom mies­te. Buď sa šikov­ní auto­ri obráz­ka inšpi­ro­va­li prá­ve tým­to nák­re­som, ale­bo máme pred sebou sku­toč­ný iPho­ne 7.

Či bude nako­niec iPho­ne 7 sku­toč­ne vyze­rať tak­to, to sa dozvie­me zrej­me až v sep­tem­bri, keď ho spo­loč­nosť ofi­ciál­ne pred­sta­ví. Zatiaľ nám zostá­va len čakať.

Zdroj: weibo.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)