Nový McLa­ren 570S hlási útok na trh špor­tia­kov

Michal Ondro / 14. mája 2016 / Tools a produktivita

570 S je naj­men­ším mode­lom popu­lár­nej anglic­kej značky, no nikdy netreba súdiť knihu podľa obalu. Tento 1,3 tony vážiaci dro­bec v sebe ukrýva 570 koní, poháňa ho pre­pl­nený osem­va­lec a rých­losť 100km/h dosiahne za 3,2 sekundy. Cel­kom sila, čo povieš? A aby toho ešte nebolo málo, vyzerá úžasne!

Ame­ri­ča­nia majú tzv. muscle autá, Taliani super autá a Briti špor­tové autá. Tými naj­zná­mej­šími znač­kami Anglicka sú Triumph, Jaguar a Lotus. O slovo sa však hlási aj špe­cia­lista na super autá – McLa­ren. Do reper­to­ára anglický špor­tia­kov pri­dáva svoj naj­novší počin, kto­rým je model 570S.

2

foto: businessinsider.com

570S je vôbec prvým die­ťa­ťom novej série značky McLa­ren s ozna­če­ním Sports Series. Číslo 570 ozna­čuje, ako si už isto vytu­šil, počet koní, ktoré sa skrý­vajú pod kapo­tou. Pís­meno S zna­mená, že ide o špor­tiak. Pri­dáva sa tak k stajni plnej super a hyper áut značky McLa­ren. Hoci táto anglická značka buduje súťažné auto­mo­bily už od 60-tych rokov a od 90-tych rokov ponúka nepra­vi­delne limi­to­vané edí­cie super áut, svoju dcér­sku spo­loč­nosť McLa­ren Auto­mo­tive zria­dila až pred pia­timi rokmi.

3

foto: businessinsider.com

Netrvalo dlho a biz­nis sa roz­be­hol. Spo­loč­nosti McLa­ren Auto­mo­tive sa poda­rilo pro­fi­to­vať z pre­daja dra­hých „low-volume“ auto­mo­bi­lov. S nástu­pom novej série špor­to­vých áut bude McLa­ren dis­po­no­vať širo­kou ponu­kou rôz­nych mode­lov s rôz­nymi cenami. Nejde len o prvý špor­tiak tejto spo­loč­nosti, McLa­ren dúfa aj v to, že sa mu podarí kom­pletne zme­niť štýl pod­ni­ka­nia. Odha­duje sa, že nové špor­tové autá mini­málne zdvoj­ná­so­bia ročný pre­daj auto­mo­bilky, a to už za pár rokov.

7

foto: businessinsider.com

Model 570S je ako nová zbraň, kto­rou môže McLa­ren zaú­to­čiť na pop­redné miesta medzi naj­lep­šími sve­to­vými znač­kami špor­to­vých auto­mo­bi­lov. Základná cena tohto modelu bude pri­bližne 164-tisíc eur, no konečná cena bude ešte o 10-tisíc eur vyš­šia, teda 274-tisíc eur.

6

foto: businessinsider.com

McLa­ren pred­sta­vo­val model 570S pomo­cou tes­to­va­cieho auta, ktoré obsa­ho­valo aj mnohé dopl­nky z kar­bó­no­vých vlá­ken a iné luxusné výdo­bytky, ktoré zvý­šili cenu daného auto­mo­bilu až na 204-tisíc eur.

8

foto: businessinsider.com

Ak by si sa spý­tal na model 570S vedú­cich spo­loč­nosti McLa­ren, pove­dali by ti, že nejde o super auto. Má síce potrebnú rých­losť, silu, vyzerá tak a aj pôsobí, no aj napriek tomu nejde o super auto. Namiesto toho spo­loč­nosť pre­fe­ruje ozna­če­nie „moderné špor­tové auto“.

11

foto: businessinsider.com

Na záver sa môžeš poko­chať ďal­šími foto­gra­fiami inte­ri­éru pred­vá­dza­cieho modelu.

9

foto: businessinsider.com

10

foto: businessinsider.com

12

foto: businessinsider.com

13

foto: businessinsider.com

14

foto: businessinsider.com

15

foto: businessinsider.com

16

foto: businessinsider.com

17

foto: businessinsider.com

No čo, páči sa ti nový McLa­ren 570S?

4

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)