Nový McLa­ren 570S hlá­si útok na trh špor­tia­kov

Michal Ondro / 14. mája 2016 / Lifehacking

570 S je naj­men­ším mode­lom popu­lár­nej anglic­kej znač­ky, no nikdy netre­ba súdiť kni­hu pod­ľa oba­lu. Ten­to 1,3 tony vážia­ci dro­bec v sebe ukrý­va 570 koní, pohá­ňa ho pre­pl­ne­ný osem­va­lec a rých­losť 100km/h dosiah­ne za 3,2 sekun­dy. Cel­kom sila, čo povieš? A aby toho ešte nebo­lo málo, vyze­rá úžas­ne!

Ame­ri­ča­nia majú tzv. musc­le autá, Talia­ni super autá a Bri­ti špor­to­vé autá. Tými naj­zná­mej­ší­mi znač­ka­mi Anglic­ka sú Triumph, Jagu­ar a Lotus. O slo­vo sa však hlá­si aj špe­cia­lis­ta na super autá – McLa­ren. Do reper­to­á­ra anglic­ký špor­tia­kov pri­dá­va svoj naj­nov­ší počin, kto­rým je model 570S.

2

foto: businessinsider.com

570S je vôbec prvým die­ťa­ťom novej série znač­ky McLa­ren s ozna­če­ním Sports Series. Čís­lo 570 ozna­ču­je, ako si už isto vytu­šil, počet koní, kto­ré sa skrý­va­jú pod kapo­tou. Pís­me­no S zna­me­ná, že ide o špor­tiak. Pri­dá­va sa tak k staj­ni plnej super a hyper áut znač­ky McLa­ren. Hoci táto anglic­ká znač­ka budu­je súťaž­né auto­mo­bi­ly už od 60-tych rokov a od 90-tych rokov ponú­ka nepra­vi­del­ne limi­to­va­né edí­cie super áut, svo­ju dcér­sku spo­loč­nosť McLa­ren Auto­mo­ti­ve zria­di­la až pred pia­ti­mi rok­mi.

3

foto: businessinsider.com

Netrva­lo dlho a biz­nis sa roz­be­hol. Spo­loč­nos­ti McLa­ren Auto­mo­ti­ve sa poda­ri­lo pro­fi­to­vať z pre­da­ja dra­hých „low-volu­me“ auto­mo­bi­lov. S nástu­pom novej série špor­to­vých áut bude McLa­ren dis­po­no­vať širo­kou ponu­kou rôz­nych mode­lov s rôz­ny­mi cena­mi. Nej­de len o prvý špor­tiak tej­to spo­loč­nos­ti, McLa­ren dúfa aj v to, že sa mu poda­rí kom­plet­ne zme­niť štýl pod­ni­ka­nia. Odha­du­je sa, že nové špor­to­vé autá mini­mál­ne zdvoj­ná­so­bia roč­ný pre­daj auto­mo­bil­ky, a to už za pár rokov.

7

foto: businessinsider.com

Model 570S je ako nová zbraň, kto­rou môže McLa­ren zaú­to­čiť na pop­red­né mies­ta medzi naj­lep­ší­mi sve­to­vý­mi znač­ka­mi špor­to­vých auto­mo­bi­lov. Základ­ná cena toh­to mode­lu bude pri­bliž­ne 164-tisíc eur, no koneč­ná cena bude ešte o 10-tisíc eur vyš­šia, teda 274-tisíc eur.

6

foto: businessinsider.com

McLa­ren pred­sta­vo­val model 570S pomo­cou tes­to­va­cie­ho auta, kto­ré obsa­ho­va­lo aj mno­hé dopl­n­ky z kar­bó­no­vých vlá­ken a iné luxus­né výdo­byt­ky, kto­ré zvý­ši­li cenu dané­ho auto­mo­bi­lu až na 204-tisíc eur.

8

foto: businessinsider.com

Ak by si sa spý­tal na model 570S vedú­cich spo­loč­nos­ti McLa­ren, pove­da­li by ti, že nej­de o super auto. Má síce potreb­nú rých­losť, silu, vyze­rá tak a aj pôso­bí, no aj napriek tomu nej­de o super auto. Namies­to toho spo­loč­nosť pre­fe­ru­je ozna­če­nie „moder­né špor­to­vé auto“.

11

foto: businessinsider.com

Na záver sa môžeš poko­chať ďal­ší­mi foto­gra­fia­mi inte­ri­é­ru pred­vá­dza­cie­ho mode­lu.

9

foto: businessinsider.com

10

foto: businessinsider.com

12

foto: businessinsider.com

13

foto: businessinsider.com

14

foto: businessinsider.com

15

foto: businessinsider.com

16

foto: businessinsider.com

17

foto: businessinsider.com

No čo, páči sa ti nový McLa­ren 570S?

4

foto: businessinsider.com

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)