Nový nástroj od Google ti ukáže aké osobné údaje zdie­ľaš verejne

Rudolf Nečas / 15. november 2015 / Tools a produktivita

Mno­hým ľuďom sa nepá­čia prak­tiky Google pri zbere dát a to nie je žiad­nym prek­va­pe­ním. Mám rád a často pou­ží­vam mnoho pro­duk­tov Google, ale aj tak mám obavy o tom, aký presný obraz má o mne táto spo­loč­nosť zo všet­kých dát, ktoré som im o sebe ochotne odo­vzdal.

A určite v tom nie som sám. V posled­nej dobe je okolo sle­do­va­nia na inter­nete veľké haló a pred­stava, že by sa nie­kto mohol dostať prak­ticky ku všet­kým dátam o mne nie je veľmi povzbu­dzu­júca.

Google sa to snaží tro­chu napra­viť a tak spus­til nástroj s náz­vom „O mne“, ktorý ti umožní zobra­ziť, aké dáta z tých, ktoré spo­loč­nosť o tebe drží môžu vidieť ostatní ľudia verejne on-line. Infor­má­cie o sebe môžeš pri­dať alebo odstrá­niť podľa toho, ako uznáš za vhodné, úplnú voľ­nosť v tom ale žiaľ nebu­deš mať.

Naprí­klad nemô­žeš zme­niť svoje meno alebo vyma­zať svoj dátum naro­de­nia, ale ak chceš môžeš odstrá­niť svoje priez­visko, alebo zme­niť svoje naro­de­ni­nové údaje. To sa zíde naprí­klad ak si krá­ľovná a máš dvoje ofi­ciálne naro­de­niny ale nemô­žeš si spo­me­núť, ktorý dátum pou­ží­vaš na úradné účely.

Google hovorí, že vyko­nané zmeny sa pre­ja­via vo všet­kých ich služ­bách, takže stránka „O mne“ má pôso­biť ako cen­trum pre tvoje verejne orien­to­vané info. Aj v prí­pade, že nemáš Google+ prav­de­po­dobne si zadal nejaké údaje o sebe do iných Google slu­žieb a táto stránka ti možno príde vhod.

Predsa len Google už dávno nie je iba vyhľa­dá­va­čom a všetky ich služby spolu aj s Andro­idom stále zbie­rajú obrov­ské množ­stvo dát. Všetky opráv­ne­nia apli­ká­cií, ktoré majú prí­stup k tvojmu účtu si vieš pozrieť na tejto stránke.

Je tu ešte aj mož­nosť, ktorá ti umožní zobra­ziť si svoje infor­má­cie ako nie­kto úplne cudzí, aby si vedel ako to asi vyzerá, keď si nie­kto pozerá tvoj pro­fil. Tá ale zatiaľ nie je spus­tená.

Zdroj: thenextweb.com
Pridať komentár (0)