Nový návrh dizajnu slovenských železníc je zhmotnením luxusu, ktorého sa zrejme nedočkáme

Linda Cebrová / 5. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Uvi­díme v najb­liž­ších ro­koch na Slo­ven­sku vlaky s di­zaj­nom ako z bu­dúc­nosti
  • Nový di­zajn ma­nuál ZSSK to síce naz­na­čuje, av­šak re­a­lita až tak lu­xusná ne­bude
zdroj: Aufeer Design
  • Uvi­díme v najb­liž­ších ro­koch na Slo­ven­sku vlaky s di­zaj­nom ako z bu­dúc­nosti
  • Nový di­zajn ma­nuál ZSSK to síce naz­na­čuje, av­šak re­a­lita až tak lu­xusná ne­bude

Ces­to­va­nie vla­kom po Slo­ven­sku sa stalo ad­re­na­lí­no­vým špor­tom. Väč­šina z nás si za po­sledné me­siace po­maly stihla zvyk­núť na množ­stvo ho­ria­cich, meš­ka­jú­cich a špi­na­vých vla­kov. Mnohí z aj tak stále ve­ria, že že­lez­nice sa predsa mu­sia spa­mä­tať a uro­biť niečo preto, aby cesta vla­kom ne­bola utr­pe­ním.

So zme­nou sa po­kú­silo slo­ven­ským že­lez­ni­ciam po­môcť aj dizaj­nér­ske štú­dio Au­feer De­sign, ktoré ve­rej­nosti pred­sta­vilo cel­kom nový di­zajn ma­nuál, ur­čený pre Že­lez­ničnú spo­loč­nosť Slo­ven­sko.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Au­feer De­sign

Pri jeho tvorbe sa ne­chali in­špi­ro­vať nie­kto­rými prv­kami, ktoré sú pre Slo­ven­sko na­ozaj ty­pické. Svoju rolu v no­vom ná­vrhu však zo­hrala aj naša prí­roda, kul­túra či his­tó­ria kra­jiny. Po­ťahy se­da­diel sú in­špi­ro­vané čič­man­skými mo­tívmi, podľa di­zaj­né­rov dá­vajú tieto vzory na dl­hých tra­tiach a v me­dzi­ná­rod­nej pre­prave na ob­div slo­ven­ské kul­túrne de­dič­stvo.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Au­feer De­sign

Ka­pi­to­lou sa­mou o sebe je re­štau­račný vo­zeň, ktorý si za­slú­žil cel­kom in­di­vi­du­álny prí­stup. Pri jeho ná­vrhu bol hlav­nou in­špi­rá­ciou Du­naj. „Dy­na­mickú lí­niu rieky, vy­núcu sa kra­ji­nou, do­pĺňajú lu­xusné ma­te­riály. Koža a dre­vené de­ko­rá­cie pre­po­ži­čia­vajú to­muto pries­toru v skutku pré­mi­ový vzhľad,” ho­vo­ria au­tori di­zajnu.

Vi­zu­ali­zá­cie od štú­dia Auf­reer De­sign vy­ze­rajú na­ozaj fu­tu­ris­ticky a mnohí z nás by si zrejme ve­deli pred­sta­viť pre­sad­nu­tie z de­siatky ro­kov sta­rých voz­ňov do voz­ňov s ta­kýmto ša­tom.

V re­a­lite sa však s in­te­ri­é­rom, aký je tento, zrejme tak skoro ne­stret­neme. Dob­rou sprá­vou však je, že čias­točná mo­der­ni­zá­cia vla­kom by mala na­stať už čo­skoro. ZSSK ju pri­sľú­bili na trati Ži­lina – Praha a Bra­ti­slava – Ko­šice, kde má pri­bud­núť 85 vy­no­ve­ných voz­ňov. ZSSK chce na tieto diaľ­kové trasy na­sa­diť nové vozne do roku 2021, na­koľko od roku 2010 sa do ob­novy že­lez­nič­ných voz­ňov in­ves­to­valo len mi­ni­málne.

„V rámci mo­der­ni­zá­cie na­šich vla­kov sme sa in­špi­ro­vali Slo­ven­skom – jeho bo­ha­tou kul­tú­rou, his­tó­riou aj prí­rod­ným de­dič­stvom. Ľu­dový mo­tív čič­mian­skeho vzoru budú re­pre­zen­to­vať po­ťahy se­da­diel a Du­naj bol pre­dob­ra­zom pre vy­tvo­re­nie ba­ro­vých lí­nií v re­štau­rač­nom vozni. Z ma­te­riá­lov, ktoré ne­bolo možné do­te­raz v na­šich vla­koch bežne vi­dieť, sme vsa­dili na dre­vený de­kor.  Som pre­sved­čený, že ta­káto forma pre­zen­tá­cie pod­porí nie­len po­zi­tívne vní­ma­nie ZSSK, ale pre­dov­šet­kým na­šej kra­jiny. A som hrdý, že k tomu pris­pejú aj naše nové vozne,“ uvie­dol pred­seda pred­sta­ven­stva a ge­ne­rálny ria­di­teľ ZSSK Fi­lip Hlu­bocký.

Pridať komentár (0)