Nový pick up X-Class od Mer­ce­desu

Martina Ditrichová / 28. októbra 2016 / Tech a inovácie

Dva typy pré­mi­ového pick up vozidla od Mer­ce­des Benz triedy X-Class sa doč­káme v Európe už na budúci rok.

Tento týž­deň v Stock­holme Mer­ce­des-Benz pred­sta­vil svoj nový pick up. Podľa Mer­ce­desu ide o prvý pré­mi­ový pick up na svete. Zara­dil ho do svo­jej novej triedy X-Class.

S Mer­ce­des-Benz pick up-om uzav­rieme jednu z posled­ných medzier v našom port­fó­liu,” vyjad­ril sa Die­ter Zets­che, pred­seda Daim­leru a vedúci vozi­diel Mer­ce­des-Benz. „Naším cie­ľom je ponúk­nuť zákaz­ní­kom vozidlá, ktoré budú vyho­vo­vať ich špe­ci­fic­kým potre­bám. X-Class vytvorí nové štan­dardy v roz­ras­ta­jú­com sa seg­mente.

V USA ras­tie pick up-ový seg­ment o viac ako 20% ročne a X-class by tam mohol zamie­šať karty. Domi­nuje aj v Argen­tíne, Aus­trá­lii a Bra­zí­lii. Mer­ce­des-Benz však zatiaľ neplá­nuje vozidlo ponú­kať v USA, keď začne s pro­duk­ciou v dru­hej polo­vici budú­ceho roka. Tam vo veľ­kom domi­nuje “Det­ro­it­ská trojka”. Plá­nuje pre­daj v Európe, Latin­skej a Juž­nej Ame­rike a Afrike. Ofi­ciálna infor­má­cia o cene ešte nie je známa. Vychut­naj si prí­ťaž­livé tvary tohto nového “meďáku”.

Mer­ce­des “mini­va­nová” diví­zia debu­to­vala s 2 modelmi kon­ceptu X-Class.

on-tuesday-mercedes-van-division-debuted-two-versions-of-the-concept-x-class

V jed­nom kon­cepte chce Mer­ce­des uká­zať desig­nové a luxusné prvky — “Sty­lish Explo­rer”.

one-is-a-concept-intended-to-show-off-mercedes-design-and-luxurious-appointments-the-stylish-explorer

Dru­hým je “Power­ful Adven­tu­rer”, kto­rým chce uká­zať drsnú stránku vozidla.

then-theres-powerful-adventurer-which-is-designed-to-display-the-trucks-rugged-side

Sty­lish Explo­rer jazdí na 22-pal­co­vých kole­sách, má pries­tor pre celú 5-člennú posádku a kom­paktnú ložnú plo­chu. Okrem toho dvere do bato­ži­no­vého pries­toru lemuje prú­žok LED sve­tie­lok.

the-stylish-explorer-rides-on-22-inch-wheels-and-features-a-full-crew-cab-with-a-compact-cargo-bed-in-addition-the-tailgate-features-a-continuous-led-light-strip

Vo vnútri je Sty­lish Explo­rer vkusný a decentný pri zacho­vaní luxusne oča­ká­va­ného pro­duktu Mer­ce­des-Benz.

inside-the-stylish-explorer-is-tasteful-and-understated-while-maintaining-the-luxurious-feel-expected-of-a-mercedes-benz-product-the-interior-features-open-pore-smoked-oak-with-aluminum-accentsPower­ful Adven­tu­rer je tro­chu menej štý­lový. Jeho nároky na terén sú zjavné aj vo vnútri. Je dodá­vaný aj spolu s hasia­cim prí­stro­jom.

the-powerful-adventurer-is-less-understated-the-trucks-rugged-pretensions-are-evident-in-its-interior-which-comes-complete-with-a-fire-extinguisher

Záro­veň ale čierne kožené “nappa” sedadlá ponú­kajú kom­fortné sede­nie pre 5 osôb.

at-the-same-time-the-black-nappa-leather-seats-offer-comfortable-accommodations-for-five

Zvonka vidíš Power­ful Adven­tu­rer-a s jeho výni­moč­ným nad­hľa­dom na veľ­kých terén­nych pneuma­ti­kách.

on-the-outside-the-powerful-adventurer-offers-exceptional-ground-clearance-and-rides-on-chunky-off-road-tires

Oča­káva sa, že pôjde o tur­bo­die­sel V-6 spá­ro­vaný s 4MA­TIC poho­nom na všetky 4.

power

X-Class bude posta­vený na riad­nom pod­vozku náklad­ného auto­mo­bilu s reb­rí­ko­vým rámom. Okrem toho pred­staví aj naj­nov­šie asis­tenčné tech­no­ló­gie v podobe radaru, kamery a ultra­zvu­ko­vých sní­ma­čov.

the-x-class

Pro­duk­cia Mer­ce­des-Benz X-Class je oča­ká­vaná kon­com budú­ceho roka. Kon­cept bol vypra­co­vaný v spo­lu­práci s Nis­san-Renault alian­ciou a bude zostro­jený v závo­doch Nis­san a Renault v Európe a Juž­nej Ame­rike.

the-merc

zdroj: businessinsider.com zdroj foto­gra­fií: mercedes-benz.com 

Pridať komentár (0)