Nový pick up X-Class od Mer­ce­de­su

Martina Ditrichová / 28. októbra 2016 / Tech a inovácie

Dva typy pré­mi­ové­ho pick up vozid­la od Mer­ce­des Benz trie­dy X-Class sa doč­ká­me v Euró­pe už na budú­ci rok.

Ten­to týž­deň v Stock­hol­me Mer­ce­des-Benz pred­sta­vil svoj nový pick up. Pod­ľa Mer­ce­de­su ide o prvý pré­mi­ový pick up na sve­te. Zara­dil ho do svo­jej novej trie­dy X-Class.

S Mer­ce­des-Benz pick up-om uzav­rie­me jed­nu z posled­ných medzier v našom port­fó­liu,” vyjad­ril sa Die­ter Zets­che, pred­se­da Daim­le­ru a vedú­ci vozi­diel Mer­ce­des-Benz. „Naším cie­ľom je ponúk­nuť zákaz­ní­kom vozid­lá, kto­ré budú vyho­vo­vať ich špe­ci­fic­kým potre­bám. X-Class vytvo­rí nové štan­dar­dy v roz­ras­ta­jú­com sa seg­men­te.

V USA ras­tie pick up-ový seg­ment o viac ako 20% roč­ne a X-class by tam mohol zamie­šať kar­ty. Domi­nu­je aj v Argen­tí­ne, Aus­trá­lii a Bra­zí­lii. Mer­ce­des-Benz však zatiaľ neplá­nu­je vozid­lo ponú­kať v USA, keď začne s pro­duk­ci­ou v dru­hej polo­vi­ci budú­ce­ho roka. Tam vo veľ­kom domi­nu­je “Det­ro­it­ská troj­ka”. Plá­nu­je pre­daj v Euró­pe, Latin­skej a Juž­nej Ame­ri­ke a Afri­ke. Ofi­ciál­na infor­má­cia o cene ešte nie je zná­ma. Vychut­naj si prí­ťaž­li­vé tva­ry toh­to nové­ho “meďá­ku”.

Mer­ce­des “mini­va­no­vá” diví­zia debu­to­va­la s 2 model­mi kon­cep­tu X-Class.

on-tuesday-mercedes-van-division-debuted-two-versions-of-the-concept-x-class

V jed­nom kon­cep­te chce Mer­ce­des uká­zať desig­no­vé a luxus­né prv­ky — “Sty­lish Explo­rer”.

one-is-a-concept-intended-to-show-off-mercedes-design-and-luxurious-appointments-the-stylish-explorer

Dru­hým je “Power­ful Adven­tu­rer”, kto­rým chce uká­zať drs­nú strán­ku vozid­la.

then-theres-powerful-adventurer-which-is-designed-to-display-the-trucks-rugged-side

Sty­lish Explo­rer jaz­dí na 22-pal­co­vých kole­sách, má pries­tor pre celú 5-člen­nú posád­ku a kom­pakt­nú lož­nú plo­chu. Okrem toho dve­re do bato­ži­no­vé­ho pries­to­ru lemu­je prú­žok LED sve­tie­lok.

the-stylish-explorer-rides-on-22-inch-wheels-and-features-a-full-crew-cab-with-a-compact-cargo-bed-in-addition-the-tailgate-features-a-continuous-led-light-strip

Vo vnút­ri je Sty­lish Explo­rer vkus­ný a decent­ný pri zacho­va­ní luxus­ne oča­ká­va­né­ho pro­duk­tu Mer­ce­des-Benz.

inside-the-stylish-explorer-is-tasteful-and-understated-while-maintaining-the-luxurious-feel-expected-of-a-mercedes-benz-product-the-interior-features-open-pore-smoked-oak-with-aluminum-accentsPower­ful Adven­tu­rer je tro­chu menej štý­lo­vý. Jeho náro­ky na terén sú zjav­né aj vo vnút­ri. Je dodá­va­ný aj spo­lu s hasia­cim prí­stro­jom.

the-powerful-adventurer-is-less-understated-the-trucks-rugged-pretensions-are-evident-in-its-interior-which-comes-complete-with-a-fire-extinguisher

Záro­veň ale čier­ne kože­né “nappa” sedad­lá ponú­ka­jú kom­fort­né sede­nie pre 5 osôb.

at-the-same-time-the-black-nappa-leather-seats-offer-comfortable-accommodations-for-five

Zvon­ka vidíš Power­ful Adven­tu­rer-a s jeho výni­moč­ným nad­hľa­dom na veľ­kých terén­nych pneuma­ti­kách.

on-the-outside-the-powerful-adventurer-offers-exceptional-ground-clearance-and-rides-on-chunky-off-road-tires

Oča­ká­va sa, že pôj­de o tur­bo­die­sel V-6 spá­ro­va­ný s 4MA­TIC poho­nom na všet­ky 4.

power

X-Class bude posta­ve­ný na riad­nom pod­voz­ku náklad­né­ho auto­mo­bi­lu s reb­rí­ko­vým rámom. Okrem toho pred­sta­ví aj naj­nov­šie asis­tenč­né tech­no­ló­gie v podo­be rada­ru, kame­ry a ultra­zvu­ko­vých sní­ma­čov.

the-x-class

Pro­duk­cia Mer­ce­des-Benz X-Class je oča­ká­va­ná kon­com budú­ce­ho roka. Kon­cept bol vypra­co­va­ný v spo­lu­prá­ci s Nis­san-Renault alian­ci­ou a bude zostro­je­ný v závo­doch Nis­san a Renault v Euró­pe a Juž­nej Ame­ri­ke.

the-merc

zdroj: businessinsider.com zdroj foto­gra­fií: mercedes-benz.com 

Pridať komentár (0)