Nový Range Rover Evoque dostáva jemnejšiu a sofistikovanejšiu podobu

Richard Vítkovský / 27. novembra 2018 / Auto

  • Range Ro­ver Evo­que je najp­re­dá­va­nej­ším SUV-čkom an­glic­kej au­to­mo­bilky Land Ro­ver
  • Ob­ľú­bený mo­del do­stáva novú ver­ziu a nový zjed­no­du­šený di­zajn ka­ro­sé­rie, ktorý si ur­čite nájde svo­jich fa­nú­ši­kov
zdroj: Land Rover
  • Range Ro­ver Evo­que je najp­re­dá­va­nej­ším SUV-čkom an­glic­kej au­to­mo­bilky Land Ro­ver
  • Ob­ľú­bený mo­del do­stáva novú ver­ziu a nový zjed­no­du­šený di­zajn ka­ro­sé­rie, ktorý si ur­čite nájde svo­jich fa­nú­ši­kov

„Nový Range Ro­ver Evo­que je omnoho so­fis­ti­ko­va­nejší a ra­fi­no­va­nejší,“ ho­vorí sa v naj­nov­šom re­klam­nom spote. Túto te­óriu po­tvr­dzuje Gerry Mc­Go­vern, ktorý je šé­fom di­zajnu v au­to­mo­bilke. Úplne nová ver­zia mo­delu Evo­que bola od­ha­lená v Lon­dýne. Čo tento nový mo­del z rady, ktorá láme pre­dajné re­kordy pri­náša?

Prvý mo­del Evo­que sa ob­ja­vil na au­to­mo­bi­lo­vom trhu už v roku 2011. Stal sa naj­men­ším a zá­ro­veň najp­re­dá­va­nej­ším SUV-čkom v po­nuke au­to­mo­bilky. Práve pre ob­rov­ský úspech sa Land Ro­ver roz­ho­dol ne­me­niť zau­ží­vané, ale skôr jemne zme­nil di­zaj­novú stránku a pri­dal zo­pár tech­nic­kých vy­chy­tá­vok.

„Evo­que je pre nás veľmi dô­le­žité. Je to naše na­jús­peš­nej­šie vo­zidlo. Od uve­de­nia na trh sa ho pre­dalo tak­mer 800 000 ku­sov. Vý­zvou preto bolo, ak vez­meme do úvahy jeho úspech, ako ho na­hra­diť,“ po­ve­dal Mc­Go­vern. Poďme však k sa­mot­nému di­zajnu. Čo sa ma­sív­nosti týka, z vo­zidla ne­ubudlo. Stále pri­po­mína ne­za­sta­vi­teľný tank. Zmeny sú na­toľko jemné, že si ich všim­neš až pri bliž­šom po­hľade. No­vinka je tiež vy­ba­vená vy­sú­va­cími kľuč­kami dvier a dvo­j­itým sk­lom. Každá časť po­vr­chu je omnoho pre­mys­le­nej­šia.

Evo­lú­cia, ktorá ne­stra­tila nič zo svojho lesku

Po­vrch ka­ro­sé­rie je cel­kovo jem­nejší a stra­tili sa nie­ktoré de­taily. Mi­lov­níci značky sa môžu te­šiť aj na také vy­mo­že­nosti, ako na­prí­klad za­dné ka­mery, ktoré vy­sie­lajú svoj ob­raz do vnú­tor­ného spät­ného zrkadla. Sa­moz­rejme, jedná sa o nadš­tan­dardnú vý­bavu za prí­pla­tok.

Vo vý­bave mô­žeš mať aj prednú ka­meru, ktorá sníma po­vrch vo­zovky. Táto do­stala ná­zov Cle­ar­Sight Ground View. Vi­deo z tejto ka­mery sa pre­náša na ria­diaci disp­lej na pa­lub­nej do­ske. No­vinka teda pri­náša množ­stvo men­ších vy­lep­šení, jedná sa však o koz­me­tické zmeny. Prečo tomu tak je? Dô­vo­dom bolo to, aby si zá­kaz­ník udr­žal k no­vinke rov­nakú emo­ci­onálnu pri­pú­ta­nosť ako v prí­pade pred­chá­dza­jú­ceho mo­delu. Naj­väč­šou no­vin­kou je za­hr­nu­tie ume­lej in­te­li­gen­cie. Tá au­to­ma­ticky pris­pô­sobí na­sta­ve­nia nie­kto­rých fun­kcií podľa pre­fe­ren­cií po­u­ží­va­te­ľov.

In­te­riér vo­zidla je vy­stlaný lu­xus­nými po­ťahmi v po­dobe lá­tok Kvad­rat a Di­na­mica. Časti in­te­ri­éru boli k tomu vy­ro­bené z re­cyk­lo­va­ných plas­tov. Dá sa však ho­vo­riť o eko­ló­gii? V tomto prí­pade áno, stačí po­zrieť na mo­to­rovú jed­notku. Pod ka­po­tou to­tiž náj­deš kom­bi­ná­ciu hyb­rid­ného a spa­ľo­va­cieho mo­tora In­ge­nium s vý­ko­nom 300 kon­ských síl.

Elek­tro­mo­tor sa za­pína hlavne pri roz­behu, pre­tože tu do­chá­dza k naj­väč­šej spot­rebe pa­liva. Čo by to bol za mo­derný au­to­mo­bil, ktorý by ne­mal vlastnú mo­bilnú ap­li­ká­ciu. Tá umožní po­hodlný prí­stup k nie­kto­rým fun­kciám vo­zidla. Evo­que je, sa­moz­rejme, vy­ba­vené aj prí­stu­pom na in­ter­net. O kva­litné au­dio zá­žitky sa po­stará sys­tém Me­ri­dian po­zos­tá­va­júci z 15-tich re­pro­duk­to­rov. O do­ko­nalý pre­hľad v noci sa sta­rajú nové LED svetlá.

„Tech­no­ló­gie sú dô­le­žité a ino­vá­cie sú tak­tiež dô­le­žité. Pre mňa má však tento au­to­mo­bil špe­ci­fický šarm. Je to au­to­mo­bil, ktorý re­zo­no­val me­dzi ľuďmi v mi­nu­losti a mys­lím, že nový mo­del bude v tomto po­kra­čo­vať,“ do­dal Mc­Go­vern.

Cena vo­zidla nie je v sú­čas­nosti známa. Viac by sme sa mali do­zve­dieť v prie­behu bu­dú­ceho roka.

zdroj: de­zeen.com

Pridať komentár (0)