Nový systém recyklácie odpadu sľubuje rapídne zníženie skleníkových plynov

Vladimír Chott / 1. októbra 2018 / Eko

  • Spo­loč­nosť Sy­nova vy­tvo­rila sys­tém na re­cyk­lá­ciu od­padu, ktorý po­u­žíva pro­ces upra­ve­ného sply­ňo­va­nia od­padu.
  • Dvoj-sys­tém MI­LENA-OLGA je až o 50% efek­tív­nejší než kla­sické spa­ľovne od­padu.
  • Cie­ľom spo­loč­nosti je glo­bálne zni­žo­va­nie sk­le­ní­ko­vých ply­nov a boj proti plas­tom.
zdroj: pixabay.com
  • Spo­loč­nosť Sy­nova vy­tvo­rila sys­tém na re­cyk­lá­ciu od­padu, ktorý po­u­žíva pro­ces upra­ve­ného sply­ňo­va­nia od­padu.
  • Dvoj-sys­tém MI­LENA-OLGA je až o 50% efek­tív­nejší než kla­sické spa­ľovne od­padu.
  • Cie­ľom spo­loč­nosti je glo­bálne zni­žo­va­nie sk­le­ní­ko­vých ply­nov a boj proti plas­tom.

Jed­ným z naj­pál­či­vej­ších prob­lé­mov sú­čas­nosti je množ­stvo od­padu vy­pro­du­ko­va­ného po ce­lom svete, ktoré pre­kra­čuje zdravé a bez­pečné li­mity. Vy­soká pro­duk­cia ma­te­riá­lov z plastu vy­tvára po ich po­u­žití prob­lém, ktorý sa v zemi ne­roz­pustí ani po de­siat­kach ro­kov. Plas­tový od­pad v sú­čas­nosti trápi aj oce­án­ske ob­lasti, kde sa tony od­padu na seba na­le­pujú a vy­tvá­rajú tak umelé plas­tové os­trovy.

Mikro-čas­tice plas­tov sa tak do­stá­vajú do tela rýb, ktoré sa ne­skôr pre­dá­vajú na tr­hoch. Od­bor­níci va­rujú, že ak sa ľud­stvo ne­začne sku­točne zau­jí­mať o prob­lém po­u­ži­tých plas­tov, do roku 2050 bude cel­ková váha plas­tov na­chá­dza­jú­cich sa v oce­ánoch pre­kra­čo­vať váhu všet­kých rýb. Si­tu­áciu sa snaží rie­šiť nie­koľko or­ga­ni­zá­cií a spo­loč­ností po ce­lom svete, no fak­tom je že sa dnes re­cyk­luje len 9% z cel­ko­vého po­čtu plas­to­vého od­padu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: sy­no­va­po­wer.com

Jed­ným z bo­jov­ní­kov proti škod­li­vému plastu je aj ame­rická spo­loč­nosť Sy­nova. Tá vy­mys­lela tech­no­ló­giu, na zá­klade kto­rej zmení plas­tový od­pad na čistú ener­giu. Ná­pady na vý­robu elek­tric­kej ener­gie re­cyk­lá­ciou a spa­ľo­va­ním plas­tov nie sú žiad­nou no­vin­kou, av­šak Sy­nova sa vy­dala tro­chu iným sme­rom ako kon­ku­ren­cia.

Pod­sta­tou ce­lého sys­tému od Sy­nova je roz­lo­že­nie od­padu na nie­koľko častí, po­čas kto­rých sa z od­padu od­de­lia všetky škod­livé časti a zvyšné časti sa pre­me­nia na ener­giu, ktorá je čis­tej­šia než ener­gia vy­pro­du­ko­vaná spa­ľo­va­ním uhlia či plynu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: sy­no­va­po­wer.com

Tra­dičné spô­soby rie­še­nia pre­meny od­padu na ener­giu sa pr­votne zdajú jed­no­du­ché, no sa­motná re­a­li­zá­cia je oveľa zlo­ži­tej­šia. Aj tie na­je­fek­tív­nej­šie me­tó­dy pro­du­kujú ne­malé množ­stvo sk­le­ní­ko­vých ply­nov a zni­žujú kva­litu oko­li­tého vzdu­chu. Ďal­ším spô­so­bom je vy­uži­tie pro­cesu sply­ňo­va­nia, pri kto­rom sa pre­mie­ňajú or­ga­nické ma­te­riály na hor­ľavé plyny. Tento spô­sob je však me­nej efek­tívny a ča­sto­krát aj fi­nančne ná­ročný.

Sy­nova sa však po­zrela na sply­ňo­va­nie z iného uhlu a vy­tvo­rila štvor­stup­ňový sys­tém zvaný MI­LENA-OLGA, ktorý pre­mení od­pad na ener­giu a zá­ro­veň za­me­dzí vzniku veľ­kého množ­stva sk­le­ní­ko­vých ply­nov. Pr­vým kro­kom je spra­co­va­nie od­padu a od­de­le­nie vody, ko­vov či re­cyk­lo­va­teľ­ných ma­te­riá­lov z od­padu. Po tomto pro­cese prejde su­ro­vina do bodu sply­ňo­va­nia, kedy sa vznikne z tu­hej su­ro­viny plyn. Ten ná­sledne prejde do­da­toč­ným fil­tro­va­ním, vďaka čomu sa z plynu od­ve­die väč­šina škod­li­vín. Na­ko­niec, čistý plyn sa po­u­žije na po­hon tur­bíny či mo­tora, ktorý ná­sledne vy­ge­ne­ruje elek­trickú ener­giu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: sy­no­va­po­wer.com

„Na­šej spo­loč­nosti by sa ne­po­da­rilo vy­tvo­riť úspešný sys­tém, keby sme sa na celú si­tu­áciu ne­po­ze­rali z po­hľadu ka­ja­kára, ktorý bo­juje so sil­ným prú­dom. Ak bu­dete s vl­nami bo­jo­vať, roz­bi­jete si ka­jak na ska­lách. Ale ak tie vlny vy­uži­jete vo svoj pros­pech, do­ká­žete pre­ko­nať aký­koľ­vek prob­lém a zís­kať oča­ká­vane vý­sledky.“ po­ve­dal Gif­fen Ott, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Sy­nova.

Tech­no­ló­gia MI­LENA-OLGA zvy­šuje efek­ti­vitu vý­roby elek­tric­kej ener­gie z od­padu až o 50%, než je možné vi­dieť u tra­dič­ných sys­té­moch. Už dnes je do­pyt po no­vej tech­no­ló­gii vy­soký a je tak viac než prav­de­po­dobné že o spo­loč­nosti Sy­nova bu­deme po­čuť viac v blíz­kej bu­dúc­nosti.

zdroj: fu­tu­rism.com / sy­na­po­wer.com

Pridať komentár (0)