O čom Nikola Tesla sní­val sa dnes stalo sku­toč­nos­ťou

Tatiana Blazseková / 31. augusta 2015 / Tech a inovácie

Pred­stavte si žiť vo svete, kde nepot­re­bu­jete káble, nabí­jačky a iné šnú­ro­idné zále­ži­tosti, ktoré znep­rí­jem­ňujú život. Len tak si nabiť mobil bez hodi­no­vého hľa­da­nia a roz­mo­tá­va­nia káb­lov. Veď už sám Nikola Tesla pokla­dal všetky tieto drô­tiky a káb­liky za pre­by­točné. Bez­drô­tová komu­ni­ká­cia už exis­tuje, ale čo tak bez­drô­tové nabí­ja­nie cez WiFi? Aj o tom sní­val legen­dárny Nikola Tesla. 

Výskum­níci z Uni­ver­sity of Was­hing­ton sa roz­hodli spl­niť Niko­lovi jeho sen a vyvi­nuli PoWiFi. Akoby WiFi nebolo dosta­točne magic­kou vecou samou o sebe, zobrali tento novo­dobý vyná­lez do parády a jeho fun­kcie vycib­rili ešte o kus viac.

Shyam Gol­la­kata a jeho tím nedávno demon­štro­vali tech­no­ló­giu PoWiFi na EmTech Digi­tal v San Fran­ciscu. WiFi využili na nabí­ja­nie rôz­nych zaria­dení za pomoci rádio-sig­nálu. Tech­no­ló­gia možno tiež využiť na nabí­ja­nie nikel-metal hyd­ri­do­vých a lítium-ióno­vých baté­rii do vzdia­le­nosti osem a pol metra. Dôle­ži­tou pod­mien­kou tiež bolo, aby tento sys­tém nega­tívne neovp­lyv­niť čin­nosť routra.

Pro­fe­sor Gol­la­kota spolu so svo­jím tímom zostro­jili sys­tém spolu s PoWiFi, ktorý „oklame“ rou­ter aby neus­tále posie­lal RF sig­nál, ktorý bude zachys­tá­vať anténa. Tento sa potom kon­ver­tuje do DC- jed­no­smer­ného usmer­ňo­vača. „DC-DC kon­ven­tor zvy­šuje napä­tie aby zod­po­ve­dal požia­dav­kám sen­zoru,“ vysvet­lil pro­fe­sor.

Áno, je pravda že WiFi to do istej miery robí aj teraz, ale len vo veľmi malom množ­stve. V sku­toč­nosti ide o veľmi významný vyná­lez, pre­tože RF sig­nál môžu využí­vať via­ceré zaria­de­nia naraz, v závis­losti od ich povahy vysie­la­nia.

WiFi máme dnes skoro všade. Jej infra­štruk­túra je pre nás veľ­kou výho­dou,” hovorí Vamsi Talla, jeden z čle­nov tímu. Ďalej dodáva: „Ak sa nám podarí využiť už exis­tu­júcu infra­štruk­túru pre dodávku ener­gie, rov­nako môžeme umož­niť bez­drô­tové dodávky ener­gie do domác­ností a kan­ce­lá­rii.“ Zbo­hom káble vála­júce sa na stole i pod sto­lom!

Výskum­níci dokonca inšta­lo­vali svoje PoWiFi do šies­tich domov v strede mesta a vyzvali oby­va­te­ľov, aby všetko využí­vali tak, ako oby­čajne. Šty­ria zo šies­tich účast­ní­kov si nevšimli žia­den roz­diel, jeden dokonca tvr­dil, že všetko fun­go­valo lep­šie ako oby­čajne a ostatní, že inter­net bol pomalší ako oby­čajne. PoWiFi teda potre­buje ešte nejaké vylep­še­nia, aby bol pri­pra­vený stať sa prá­vo­plat­ným čle­nom domác­nosti.

Ak neviete čo kúpiť pria­te­ľom na Via­noce, máme pre vás tip, aj keď nevieme, ktoré Via­noce to presne budú. 

Zdroj: www.inhabitat.com

Pridať komentár (0)