Obchod, ktorý by zatria­sol sve­tom tech­no­ló­gií: Chce Apple kúpiť značku GoPro?

Martin Bohunický / 13. decembra 2015 / Startupy

Akcie GoPro po nedob­rých kro­koch spo­loč­nosti neus­tále kle­sajú, no inves­to­rov stále drží jeden fakt: špe­ku­lá­cie, že by značku mohlo kúpiť Apple.

Práve po infor­má­cii Dana Ivesa z FBR Capi­tal Mar­kets, že GoPro by malo byť jed­nou z mož­ných akvi­zí­cií Apple stúpli akcie z ničoho nič o celých 16%. “Verím, že akvi­zí­cia GoPro dáva pre Apple zmy­sel; akčné kamery presne zapa­dajú do port­fó­lia Apple k smart­fó­nom a nosi­teľ­ným tech­no­ló­giám,” píše Ives vo svo­jej správe. Natá­ča­nie cez GoPro, pri­čom obraz kon­tro­lu­ješ a ovlá­daš na svo­jich App­le­Watch, to znie cel­kom dobre.

apple_watch_gopro

Ives však okam­žite krotí vášne. Tvrdí, že tieto infor­má­cie sú čisto jeho špe­ku­lá­cia a nemá žiadny dôkaz o tom, že by sa takéto roko­va­nia reálne diali. Napriek tomu si však stojí za tým, že to dáva doko­nalý zmy­sel. GoPro by mohlo Apple pomôcť otvo­riť nové prí­le­ži­tosti naprí­klad u dro­nov a vo vir­tu­ál­nej rea­lite, pri­čom by Apple záro­veň posil­nil iTu­nes a Apple TV.

GoPro stra­tilo za posled­ných 12 mesia­cov 75% svo­jej hod­noty. Vždy, keď je však firma ako­koľ­vek spá­janá s Apple akcie z ničoho nič vystre­lia. Keď pred nie­koľ­kými mesiacmi napí­sal podobnú správu Gus Richard, akcie stúpli o 4%.

Iní ana­ly­tici si ale mys­lia opak. Veria, že Apple miesto toho vybu­duje schop­ného kon­ku­renta, ktorý značku GoPro v jej páde dorazí. Jeden z jeho paten­tov napo­vedá, že Apple pra­cuje na veľmi podob­nej kamere sám “in-house”.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)