Obchod, kto­rý by zatria­sol sve­tom tech­no­ló­gií: Chce App­le kúpiť znač­ku GoP­ro?

Martin Bohunický / 13. decembra 2015 / Lifehacking

Akcie GoP­ro po nedob­rých kro­koch spo­loč­nos­ti neus­tá­le kle­sa­jú, no inves­to­rov stá­le drží jeden fakt: špe­ku­lá­cie, že by znač­ku moh­lo kúpiť App­le.

Prá­ve po infor­má­cii Dana Ive­sa z FBR Capi­tal Mar­kets, že GoP­ro by malo byť jed­nou z mož­ných akvi­zí­cií App­le stúp­li akcie z ničo­ho nič o celých 16%. “Verím, že akvi­zí­cia GoP­ro dáva pre App­le zmy­sel; akč­né kame­ry pres­ne zapa­da­jú do port­fó­lia App­le k smart­fó­nom a nosi­teľ­ným tech­no­ló­giám,” píše Ives vo svo­jej sprá­ve. Natá­ča­nie cez GoP­ro, pri­čom obraz kon­tro­lu­ješ a ovlá­daš na svo­jich App­le­Watch, to znie cel­kom dob­re.

apple_watch_gopro

Ives však okam­ži­te kro­tí váš­ne. Tvr­dí, že tie­to infor­má­cie sú čis­to jeho špe­ku­lá­cia a nemá žiad­ny dôkaz o tom, že by sa také­to roko­va­nia reál­ne dia­li. Napriek tomu si však sto­jí za tým, že to dáva doko­na­lý zmy­sel. GoP­ro by moh­lo App­le pomôcť otvo­riť nové prí­le­ži­tos­ti naprí­klad u dro­nov a vo vir­tu­ál­nej rea­li­te, pri­čom by App­le záro­veň posil­nil iTu­nes a App­le TV.

GoP­ro stra­ti­lo za posled­ných 12 mesia­cov 75% svo­jej hod­no­ty. Vždy, keď je však fir­ma ako­koľ­vek spá­ja­ná s App­le akcie z ničo­ho nič vystre­lia. Keď pred nie­koľ­ký­mi mesiac­mi napí­sal podob­nú sprá­vu Gus Richard, akcie stúp­li o 4%.

Iní ana­ly­ti­ci si ale mys­lia opak. Veria, že App­le mies­to toho vybu­du­je schop­né­ho kon­ku­ren­ta, kto­rý znač­ku GoP­ro v jej páde dora­zí. Jeden z jeho paten­tov napo­ve­dá, že App­le pra­cu­je na veľ­mi podob­nej kame­re sám “in-hou­se”.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)