Obdoba Airbnb vo Francúzsku je svetovým unikátom. Môžeš si prenajímať bazény

Richard Vitkovský / 16. augusta 2018 / Biznis

zdroj: Unsplash
  • Ame­ri­ča­nia majú Airbnb a Fran­cúzi majú službu Swimmy, druhá me­no­vaná je však vý­ni­močná
  • Umož­ňuje to­tiž vlast­ní­kom ba­zé­nov pre­na­jí­mať svoje sú­kromné ba­zény zá­u­jem­com a pri­vy­ro­biť si

Fran­cúzi majú vlastnú ob­dobu spo­loč­nosti Airbnb, ktorá spô­so­bila vo svete ho­tovú re­vo­lú­ciu pri zís­ka­vaní do­čas­ného uby­to­va­nia. Sta­čilo sko­pí­ro­va­nie tohto mo­delu a svetlo sveta uzrela spo­loč­nosť Swimmy. Aj keď pôjde prav­de­po­dobne o se­zónnu zá­le­ži­tosť, tvor­com sa po­da­rilo tra­fiť kli­nec po hla­vičke.

O Swimmy je to­tiž ob­rov­ský zá­u­jem. Služba to­tiž po­núka pre­ná­jom ba­zé­nov sú­krom­ných vlast­ní­kov. Stačí mať ba­zén a pa­sívny prí­jem je na svete. Sa­moz­rejme, pr­vým kro­kom je pri­da­nie in­ze­rátu, že ne­jaký ten ba­zén na pre­ná­jom po­nú­kaš. Ná­sledne do­pl­níš fo­to­gra­fie, po­pisky a pre­dajný in­ze­rát je na svete. Zá­u­jem­co­via sa po­tom ozý­vajú priamo na kon­takt v in­ze­ráte. Ma­ji­te­lia ba­zé­nov si tak môžu prí­jemne pri­vy­ro­biť.

Za všet­kým hľa­daj ženu

O službe sa v iných kra­ji­nách mnoho ne­ve­delo aj na­priek tomu, že vznikla už v roku 2017. Je to možno tým, že na roz­diel od Airbnb, ktoré fun­guje v mno­hých kra­ji­nách sveta, je Swimmy ur­čená vý­hradne pre Fran­cúzko. V bu­dúc­nosti sa to však môže zme­niť. Kto stojí za týmto po­merne jed­no­du­chým ná­pa­dom, ktorý vlastne ni­koho ne­na­pa­dol? So služ­bou prišla Rap­ha­ëlle de Mon­te­y­nard. Od roku 2017 sa do služby za­re­gis­tro­valo 500 ma­ji­te­ľov ba­zé­nov. Re­gis­tro­va­ných uží­va­te­ľov, teda po­ten­ci­onál­nych ná­jom­cov, je 15 000.

Pre pre­ná­jom svojho ba­zéna sa roz­hodli aj man­že­lia Hervé a Stella, ktorí bý­vajú kú­sok od Pa­ríža. Hlav­ným dô­vo­dom ich roz­hod­nu­tia ne­bola túžba pre­na­jí­mať ba­zén, ale ušet­re­nie fi­nan­cií pri sta­rost­li­vosti. Len údržba ba­zénu ich to­tiž vy­jde ročne na re­kord­ných 2 000 €. Čis­te­nie a údržba jed­no­du­cho čosi stoja. A aká je cena za pre­ná­jom? Za­leží, sa­moz­rejme, od druhu ba­zéna. Man­že­lia na­prí­klad pre­na­jí­majú svoj ba­zén za 27 €. Za túto cenu je ba­zén tvoj na plné 4 ho­diny.

Swimmy si, sa­moz­rejme, vezme ne­jaké to per­cento z kaž­dej trans­ak­cie. Jedná sa o 10 % zo za­pla­te­nej sumy. A ako sa spo­loč­nosti darí? S Airbnb sa za­tiaľ po­rov­ná­vať ne­môže, čo sa týka vý­sled­kov. Jedná sa tiež o se­zónnu službu, lebo v zime zá­u­jem o pre­ná­jom ba­zé­nov po­klesne tak­mer na nulu. Vý­nim­kami môžu byť kryté ba­zény. Aj na­priek tomu by mala spo­loč­nosť skon­čiť s vý­no­som 150 000 € do konca au­gusta.

zdroj: eurozp­ravy.cz

Pridať komentár (0)